Kaupunginvaltuustossa 23.9.2019 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 23.9.2019 kokouksessaan mm. vuoden 2018 arviointikertomukseen liittyviä selvityksiä, talousarviomuutoksia säästöesityksistä ja muita talousarviomuutoksia sekä Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmia.

Selvitykset tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta

Kaupunginvaltuusto on velvoittanut kaupunginhallituksen ryhtymään toimenpiteisiin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittämien kysymysten ja suositusten osalta ja ilmoittamaan niistä kaupunginvaltuustolle sekä antamaan ne tiedoksi tarkastuslautakunnalle 25.9.2019 mennessä.

Toimialat ovat valmistelleet osaltaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta annettavat selvitykset.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan vuoden 2018 arviointikertomuksen johdosta annetut selvitykset tiedoksi.

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 3)

Talousarviomuutokset säästöesityksistä sekä muut talousarviomuutokset

Kouvolan kaupungin taloudelliseen tilanteeseen liittyen kaupunginhallitus edellytti kokouksessaan 18.6.2019 toimialoja/toimielimiä esittämään säästötavoitteiden mukaiset talousarviomuutokset. Säästöesitysten lisäksi on esitetty myös muita talousarviomuutoksia.

Kaupunginhallitus asetti toimielinten toimintakatteen säästötavoitteiksi yhteensä 2,4 milj. euroa. Toimielinten esitysten mukaan toimintakatteeseen tehtävät säästöt ovat yhteensä 2,3 milj. euroa.

Säästöjen lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuspaikalle tehdään määrärahanlisäys 13,8 milj. euroa, joka sisältää Kymsoten maksuosuuksien kasvun 7,2 milj. euroa, varautumisen Kymsoten alijäämiin 6,0 milj. euroa ja eläkemenoperusteiseen KuEL-maksuun 0,6 milj. euroa.

Konsernipalveluiden osalta talous- ja omistajaohjauksen arvioiduista osakkeiden myyntitulosta vähennetään 0,5 milj. euroa, Joukkoliikenteessä bruttoliikenteeseen siirtyminen lisää tuloja 0,3 milj. euroa, mutta vastaavasti lisää menoja 0,2 milj. euroa. Yhteensä em. vaikutus on noin 0,3 milj. euroa toimintakatetta heikentävä.

Verotuloihin tehdään 7,0 milj. euron tuloarvion vähennys johtuen vuoden 2019 verotulokertymien arvioidusta laskusta. Verotulokertymää heikentää tulorekisterin ilmoitusongelmien lisäksi verokorttiuudistus, joka siirtää verotulokertymää vuoden 2019 loppuun sekä ensi vuoden alkuun.

Muutosten jälkeen kaupungin alijäämä vuodelta 2019 on 29,8 milj. euroa.
Investointeihin kaupunginhallitus edellytti säästötoimenpiteissä 4,0 milj. euronvähennystä. Pysyvien vastaavien aineettomien hyödykkeiden investointimäärärahasta vähennetään 0,63 milj. euroa, joka muodostuu tietohallinnon osalta verkkoviestinnän ja sähköisen asianhallinnan ja arkistoinnin investointien vähennyksestä ja aluekehittämisen investointirahan vähennyksestä. Lisäksi tilapalveluiden investointimäärärahaa vähennetään alla olevan erittelyn mukaisesti 3,9 milj. euroa. Yhteensä nettoinvestoinnit näiden muutosten jälkeen on 57,2 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Talousarvion 2019 käyttötalousosaan hyväksytään toimintakatteeseen
seuraavat muutokset:

Kaupunginhallitus/yhteistoiminta
lisäys 13,8 milj. euroa

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut
vähennys 0,472 milj. euroa

Kasvatus- ja opetuslautakunta
vähennys 0,678 milj. euroa

Liikunta- ja kulttuurilautakunta
vähennys 0,525 milj. euroa

Tekninen lautakunta
vähennys 0,142 milj. euroa

Rakennus- ja ympäristölautakunta
vähennys 0,096 milj. euroa

Maaseutulautakunta
vähennys 0,467 milj. euroa

Vuoden 2019 talousarvion tuloslaskelmaosaan hyväksytään verotuloihin
7,0 milj. euron vähennys.

Vuoden 2019 talousarvion investointiosaan hyväksytään seuraavat vähennykset:

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut:
Pysyvät vastaavat/aineettomat hyödykkeet
aineettomat oikeudet 0,33 milj. euroa
muut pitkävaikutteiset menot 0,3 milj. euroa

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut:
Aineelliset hyödykkeet
Tilapalvelut, uusinvestoinnit:
Patria-halli 1,0 milj. euroa
Monitoimihallin suunnittelu 0,2 milj. euroa
Tilapalvelut, korvausinvestoinnit:
Teatterin suunnittelu 0,2 milj. euroa
Hankesuunnittelut 0,1 milj. euroa
Kouluverkon kehittäminen 2,4 milj. euroa

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esitys asia nro 5)

Elinvoiman kasvu -ohjelma ja Hyvinvoinnin kasvu -ohjelma 2020–2023

Kouvolan kaupungin strategiaohjausta on uudistettu. Vuonna 2018 hyväksytyn strategiaohjausmallin mukaisesti kaupunkistrategiaa toteutetaan kahden kasvuohjelman kautta; Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu.

Kasvuohjelmat koostuvat johdanto-osasta, nykytila-analyysistä ja tavoitteista vuoteen 2023 asti. Ohjelmat linkittyvät tiiviisti toisiinsa. Keskeisiä teemoja kuten työllisyys, ympäristö ja osallisuus käsitellään molemmissa ohjelmissa. Kasvuohjelmien toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Elinvoiman kasvu -ohjelman valmistelutyön aikana on tunnistettu viisi keskeistä kehittämisen osa-aluetta ja ne on nimetty kantoraketeiksi. Kantoraketit vievät yritykset ja työpaikat kasvuun. Kantoraketteja on päivitetty lausuntokierroksen johdosta. Kantoraketit ohjelmakaudelle
2020-2023 ovat lausuntojen sekä ohjausryhmä- ja johtoryhmäkäsittelyn jälkeen seuraavat 1) Logistinen keskus, 2) Saavutettavuus, 3) Osaaminen ja innovaatio, 4) Elävä keskusta, sekä 5) Luova hyvinvointi.

Hyvinvoinnin kasvu –ohjelman päämääränä on vuosina 2020-2023 ”Hyvinvoinnin vahvistaminen ja mielekäs ja merkityksellinen elämä”. Hyvinvoinnin kasvu -ohjelman tavoitteita ovat em. päämäärä huomioiden:

  1. Terveellisten elintapojen ja kulttuurisen hyvinvoinnin vahvistaminen
  2. Osallisuuden vahvistaminen
  3. Työllisyyden parantaminen
  4. Arjen turvallisuus.

Hyvinvoinnin kasvu –ohjelman valmistelussa haluttiin saada näkökulmaa kouvolalaisten hyvinvoinnin muutoksesta aina vuoteen 2030 asti.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy Elinvoiman kasvu ja Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmat.

Lisätietoja Elinvoiman kasvu -ohjelmasta 2020–2023:
strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula, puh 020 615 3811, jyrki.harjula(a)kouvola.fi; kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh 020615 7033, katariina.valtonen(a)kouvola.fi

Lisätietoja Hyvinvoinnin kasvu -ohjelmasta 2020–2023:
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh 020 615 7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi; hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh020 615 7483, tarja.alamattila(a)kouvola.fi; kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh 020 615 8026, liisa.kolari(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 9)

Kouvolan kaupunginvaltuusto

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Huom! Voit seurata valtuuston kokousta suorana lähetyksenä verkosta klo 17 alkaen tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun