Kaupunginvaltuustossa 17.6.2019 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 17.6.2019 mm. Kouvolan kaupungin tilinpäätöstä 2018, Osavuosikatsausta 1–4/2019 sekä kaupungin organisaation uudistamista. Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa kokouksen jälkikäteen. Kokous alkaa poikkeuksellisesti jo klo 12.

Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2018

Kouvolan kaupungin vuoden 2018 alijäämä oli 26 miljoonaa euroa. Syynä alijäämään oli ensinnäkin verotulojen odottamaton notkahdus: niitä kertyi Kouvolalle viime vuonna 331,1 miljoonaa euroa eli 7,4 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän. Toinen merkittävä syy alijäämiin oli ostopalvelumenojen kasvu. Erityisen paljon, 5-6 prosenttia, kasvoivat sosiaali- ja terveyspalveluiden ostot. Kouvola osti palveluja vuonna 2018 kaikkiaan 366,6 miljoonalla eurolla.

Tiukka taloudellinen tilanne näkyy myös vuosikatteessa, joka oli poikkeuksellisesti miinusmerkkinen, ollen -5,7 miljoonaa euroa. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat 29,6 miljoonaa euroa ja lainakanta kasvoi 33,0 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta asukasta kohden, 2 796 euroa, on kuitenkin edelleen kuntien keskimääräistä lainakantaa alhaisemmalla tasolla.

Vastuunalainen tilintarkastaja Partner, JHT, KHT Ulla-Maija Tuomela BDO Audiator Ab:stä raportoi tarkastuslautakunnalle vuotta 2018 koskevista tilintarkastuksista ja luovuttaa ko. vuotta koskevan tilintarkastuskertomuksen.

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 8.5.2019 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Tilintarkastuskertomus luovutettiin tarkastuslautakunnalle 8.5.2019.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Tilikauden 2018 tuloksesta tuloutetaan investointeihin liittyvää poistoeroa 102 430,92 euroa, kirjataan sosiaalisen luototuksen rahastoon vähennystä 5 069,53 euroa toteutuneista luottotappioista ja siirretään tilikauden alijäämä 25 920 647,90 euroa taseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämään.

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Saatetaan tilintarkastuskertomus kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja palveluketjujen ja -alueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslis asia nro. 4)

Osavuosikatsaus 1–4/2019

Vuoden 2018 alijäämäksi muodostui 26 milj. euroa. Vaikka kaupungilla ei ole taseessa kertynyttä alijäämää vuoden 2019 alussa, niin vuoden 2019 arvioitu tulos johtaa kertyneiden ylijäämien kulumiseen sekä alijäämän muodostumiseen kuluvan vuoden aikana. Koska vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman laadinta hetkeen nähden vuoden 2018 alijäämä osoittautui olennaisesti suuremmaksi, niin nykyisen voimassaolevan taloussuunnitelman ei voida katsoa olevan riittävä.

Kouvolan menojen ja tulojen epätasapaino on kestänyt koko uuden Kouvolan ajan. Julkisen rahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) suhde toimintakatteeseen, rahoitustuloihin ja -menoihin sekä poistoihin on ollut vuosina 2009–2018 -76,5 milj. euroa. Tämä kertoo Kouvolan taloudessa olevasta rakenteellisesta alijäämästä.

Vuoden 2019 talousarvion ja 2019-2021 taloussuunnitelman yhteydessä laadittiin talouden sopeuttamissuunnitelma toimenpiteineen. Tähän vuosien 2019–2021 taloussuunnitelmaan sisältyvien säästötoimenpiteiden vaikutukset vuositasolla ovat 4,7–9,2 milj. euroa. Suurimmat euromääräiset tavoitteet liittyvät henkilöstömenoihin. Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyvät säästötoimenpiteet on huomioitu talousarviossa ja niiden toteutumista seurataan ja raportoidaan kuukausittain.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen voitiin todeta, että edellä mainitut toimenpiteet eivät ole vielä riittäviä, vaan kaupunginhallitus asetti 15.4.2019 talouden sopeuttamistavoitteeksi 20 milj. euroa ja esitti niiden toteuttamiseksi useita eri keinoja.

Verotulojen kertymistä on hidastanut tulorekisterin käyttöönotto vuoden 2019 alusta. Kunnallisverojen kasvuun vuonna 2019 vaikuttaa myös verotusjärjestelmän muutos, jolloin verotus valmistuu joustavasti verovelvolliskohtaisesti ja tilitysrytmit muuttuvat aiempaan nähden. Kunnallisveroja on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 107,6 milj. euroa (136,3 milj. euroa 5/2019), kun summa oli edellisvuonna 110,6 milj. euroa (138,7 milj. euroa 5/2018).

Yhteisöverojen kertymäarvio vuodelle 2019 on kasvanut edellisvuodesta johtuen Kouvolan jako-osuuden kasvusta. Yhteisöveroja arvioidaan tällä hetkellä kertyvän noin 2 milj. euroa enemmän (yhteensä noin 24,0 milj. euroa) kuin talousarviossa on arvioitu. Yhteisöverojen kertymä huhtikuussa on 9,5 milj. euroa (8,6 milj. euroa 4/2018).

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli huhtikuun 2019 lopussa yhteensä 3 430 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 632. Henkilöstörakenne muuttui merkittävästi vuoden 2019 alussa, kun sote-palvelut siirtyivät Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle. Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 34,5 prosentilla. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 6,6 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 0,3 kalenteripäivää edellisvuotta vähemmän.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1–4/2019 tiedoksi.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 6)

Kaupungin organisaation uudistaminen

Kouvolan kaupungin palvelut organisoitiin uudelleen sote-palvelujen siirtyessä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle (Kymsote) vuoden 2019 alussa. Kaupunginhallitus päätti 15.4.2019, että organisaatio- ja palvelutasot tarkastellaan henkilöstövähennyksiä koskevan yhteistoimintamenettelyn yhteydessä. Yhteistoimintamenettelyn tavoitteena on yhteensä 4 miljoonan euron kokonaissäästöt (100 htv) vuoden 2020 loppuun mennessä.

Organisaation uudistamisen taustalla ovat toimintaympäristön muutokset ja talouden sopeuttamistarpeet sekä peruskunnan muuttunut rooli sotepalvelujen siirryttyä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntyhtymälle. Tavoitteena on selkiyttää konserniohjausta ja vahvistaa sen roolia sekä selkiyttää johtamisen vastuualueita. Johtamisjärjestelmää yksinkertaistetaan ja organisaatiorakennetta madalletaan vähentämällä johtamistasoja. Tarkoituksena on työnjaon tehostaminen, henkilöstöresurssien tarkoituksenmukainen käyttö sekä henkilöstön vastuiden ja tehtäväkuvien tarkastelu. Palveluprosesseja virtaviivaistetaan ja lisätään sähköisiä palveluita.

Uudessa organisaatiossa toimialoja olisi edelleen neljä. Toimialat ovat konsernipalvelut, kasvatus ja opetus, liikunta ja kulttuuri sekä asuminen ja ympäristö.

Konsernipalveluihin on keskitetty vuoden 2019 alusta talous-, henkilöstö-, tietohallinto-, hankinta- ja hallintopalvelut. Konsernipalveluiden muutoksen tavoitteena on näiden palvelun johtamisrakenteen selkeyttäminen, konsernitason ohjauksen, kehittämisen ja seurannan sekä tiedolla johtamisen roolin vahvistaminen. Myös toimialoilla on tarkoitus keskittää jatkossa hallintoa tukevia tukipalveluja.

Konsernipalveluiden sisällä hyvinvointi ja elinvoima sijoittuvat yhden johdon alle omaksi palveluksi. Hyvinvoinnin ja elinvoiman palveluun siirtyvät joukkoliikenne, kehittäminen ja strategiatuki, Palvelualuemalliin 2030 sisältyvien aluetoimikuntien toiminta ja tulevaisuusjaosto sekä liikunta ja kulttuuri toimialalta Yhteisöpalvelut.

Organisaatiomuutokseen sisältyy myös kansalaisopiston toimintojen siirto liikunta ja kulttuuripalveluiden toimialalta kasvatuksen ja opetuksen toimialalle. Merkittävin muutos liikunta ja kulttuuri -toimialalla on yhteisöpalveluiden siirtyminen konserniin hyvinvoinnin ja elinvoiman palveluun. Yhteisötyön resurssin kokoaminen yhteen kokonaisuuteen tukee koko kaupungissa hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistamista. Organisaatiomuutoksen yhteydessä liikuntapaikkojen järjestäminen ja ylläpidon tuotanto siirtyy saman johdon alle. Asumisen ja ympäristön toimialalle esitettävään organisaatiomuutokseen sisältyy palveluiden yhdistämistä.

Uusi organisaatio ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2020 alussa. Uuden organisaation edellyttämät tarkistukset hallintosääntöön tuodaan erikseen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi syksyn 2019 aikana.
Tämän organisaatiotarkastelun jälkeen on tarkoitus lähteä rakentamaan toimiala- ja toimielinorganisaatiota seuraavalle valtuustokaudelle vuoteen 2021, jolloin tarkastellaan kahden toimialan (opetus ja kasvatus sekä liikunta ja kulttuuri) yhdistämistä yhdeksi toimialaksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Hyväksytään ylätason organisaatio ja ehdotetut toimintojen siirtämiset toimialalta toiselle ja toimialoilta konsernipalveluihin vuoden 2020 alusta.

Kaupungin johdon ja konsernipalveluiden organisatorista nykyrakennetta (johtamis- ja ohjausjärjestelmä) koskeva muutosselvitys käynnistetään siten, että muutosehdotus on valmis 30.4.2020 mennessä. Tässä yhteydessä selvitetään myös tekniikka- ja ympäristöpalveluiden yhdistäminen, sisältäen yhdyskuntatekniikan, rakennusvalvonnan, ympäristöpalvelut, maaseutupalvelut, kiinteistö- ja tilapalvelut sekä asumispalvelut, sekä lisäksi selvitetään kasvatus- ja opetustoimialan ja liikunta- ja kulttuuritoimialan yhdistäminen.

Muutosselvityksessä tulee tarkastella ja vertailla vaihtoehtoisia johtamis- ja ohjausrakenteita, mukaan lukien pormestarimalli ja arvioida niiden vaikutuksia mm. resursointiin ja tehtäväjakoon.

Ohjausryhmästä ja selvityksen teosta päättää kaupunginhallitus.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi,
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi,
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 9)

Kouvolan kaupunginvaltuusto

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Huom! Voit seurata valtuuston kokousta suorana lähetyksenä verkosta klo 12 alkaen tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun