Kaupunginvaltuustossa 16.11.2020 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginvaltuuston käsiteltäviä asioita kokouksessa 16.11.2020 ovat mm. kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2021 sekä jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2025 – Kymen jätelautakunnan alueen kunnat

Kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2021

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistö-verojen perusteista sekä muiden verojen perusteista.

Kunnan tuloveroprosentti

Verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Tuloveroprosentti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Kouvolan tuloveroprosentti vuonna 2020 on ollut 21,25 prosenttia, eikä siihen esitetä muutosta.

Kiinteistöveroprosentit

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien ra-joissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. 

Kunnanvaltuusto määrää

 • yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–2,00 %
 • vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti 0,41–1,00 %
 • muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93–2,00 %•   

Kunnanvaltuusto voi määrätä

 • voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 0,93–3,10 %
 • yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00–2,00 %
 • rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00–6,00 %

KiintVL 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on kunnanvaltuuston määräämä yleinen veroprosentti + 3,00 %

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa Kouvolan kaupungin tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021 seuraavasti:

 • tuloveroprosentti 21,25 %
 • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,45 %
 • vakituinen asuinrakennus 0,65 %
 • muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,35 %
 • voimalaitos 3,10 %
 • yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
 • rakentamaton rakennuspaikka, ei määritellä erikseen

Lisätietoja: talousjohtaja Hellevi Kunnas, p. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Lisää asiasta: valtuuston esityslistan asia 7

Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2025 – Kymen jätelautakunnan alueen kunnat

Kymenlaakson ja lähialueen yhdeksän kuntaa ovat yhdessä laatineet jätepoliittisen ohjelman, jolla ne asettavat yhteiset tavoitteet jätehuollon kehittämiselle vuoteen 2025 saakka. Yhteisellä jätepoliittisella ohjelmalla kunnat sitoutuvat edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ehkäisemään jätteistä aiheutuvia haittoja.

Kuntaliitto suosittelee jätehuoltopoliittisen ohjelman tekemistä silloin, kun jätehuollon toteutus on siirretty useamman kunnan yhteiselle orga-nisaatiolle. Kymenlaakson ja lähialueen yhdeksällä kunnalla: Haminalla, Iitillä, Kouvolalla, Kotkalla, Lapinjärvellä, Miehikkälällä, Mäntyharjulla, Pyhtäällä ja Virolahdella on yhteinen jätehuoltoviranomainen, Kymen jätelautakunta. Lisäksi samat kunnat omistavat yhdessä jäteyhtiön, Ky-menlaakson Jäte Oy:n, joka hoitaa jätehuoltopalvelujen toteutuksen.

Tämä jätepoliittinen ohjelma on alueen ensimmäinen. Se on laadittu kuntien nimittämässä jätepoliittisessa ohjausryhmässä, jossa oli mukana edustus jokaisesta kunnasta. Ohjausryhmä on kuullut asiantuntijoita, tehnyt kyselyjä sekä järjestänyt sidosryhmätilaisuuden, jossa ohjelmatyötä on esitelty. Kymen jätelautakunta on tarjonnut teknistä apua ohjelmatyöprosessiin.

Päätöksenteko jätepoliittisesta ohjelmasta kuuluu kunnille ja kuntien valtuustot hyväksyvät ohjelman. Jätepoliittisen ohjelman luonnoksesta on pyydetty jäsenkunnilta 11.5.2020 lausunnot, jotka huomioitiin laadittaessa viimeisintä luonnosta jätepoliittiseksi ohjelmaksi vuoteen 2025. Ohjelma koostuu kolmesta tavoitekokonaisuudesta.

Ensimmäisessä osassa selkeytetään jätehuollon toimijoiden rooleja ja yhteistyön tekemisen tapoja. Konkreettisia tavoitteita ovat esimerkiksi säännöllisten yhteistyötapaamisten järjestäminen ja jätehuollosta vas-taavan nimeäminen jokaisessa kunnassa.

Toisessa osassa suunnitellaan jätteiden synnyn ehkäisyä ja ympäristötietoisuuden lisäämistä. Konkreettisia tavoitteita ovat kiertotalouden mukaisen hankintaosaamisen lisääminen, lajittelu- ja kierrätysosaamisesta huolehtiminen kunnan työpisteissä ja kouluissa sekä yhteiskäytön edis-täminen lainauspalvelujen avulla.

Kolmannessa osassa tarkastellaan ympäristöystävällisen jätehuollon palvelujen kattavuutta ja jätteiden tehokasta hyödyntämistä. Konkreettisia tavoitteita ovat esimerkiksi asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen saaminen kattavasti jätteenkuljetuksen piiriin, jätteenkuljetuksen päästöjen vähentäminen ja kierrätyksen tehostaminen helppokäyttöisiä keräystapoja kehittämällä.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Kymen jätelautakunnan alueen kuntien yhteisen jätepoliittisen ohjelman.

Jätepoliittinen ohjelma vuoteen 2025 – Kymen jätelautakunnan alueen kunnat on esityslistan liitteenä.

Lisätietoja: hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651,
katja.tommiska(at)kouvola.fi

Lisää asiasta: valtuuston esityslistan asia 12

Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018-2019 pöytäkirjat löytyvät vanhasta Dynasty-versiosta.

Lue lisää Kouvolan kaupunginvaltuustosta

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh. 020 615 8651

Sivun alkuun