Kaupunginvaltuustossa 14.10.2019 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 14.10.2019 kokouksessaan mm. osavuosikatsausta 1–8/2019 sekä Kyminväylän ja keskustakortteleiden asemakaavamuutoksia.

Osavuosikatsaus 1–8/2019

Kaupungin lähtötilanne vuoteen 2019 oli noin 10 milj. euron kertynyttä ylijäämää taseessa ja talousarvio 2019 oli laadittu 10,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2019 talousarviomuutosten jälkeen muutettu talousarvio on noin -30,0 milj. euroa, joten kaupungilla tulee oleman vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämä noin 20 milj. euroa tasapainotettavaksi tulevan taloussuunnittelukauden aikana.
Vuoden 2019 talousarvion ja 2019-2021 taloussuunnitelman yhteydessä laadittiin talouden sopeuttamissuunnitelma toimenpiteineen, jonka vaikutukset vuositasolla ovat 4,7–9,2 milj. euroa ja sisältyvät kuluvan vuoden talousarvioon. Suurimmat euromääräiset tavoitteet liittyvät henkilöstömenoihin.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä todettiin, että toimenpiteet eivät ole vielä riittäviä, vaan kaupunginhallitus asetti 15.4.2019 talouden sopeuttamistavoitteeksi 20 milj. euroa. Tähän pyrittiin mm. yt-menettelyillä, palveluverkkoselvityksillä, kiinteistökartoituksella, ei-lakisääteisten palvelujen ja avustusten kriittisellä arvioimisella sekä avoimeksi tulevien virkojen ja tehtävien täyttämisen erittäin kriittisellä tarkastelulla.

Yt-menettelyt päättyivät kesäkuussa ja näiden tuloksena Kouvolan kaupungin organisaatiosta vähennetään henkilöstöä 111 henkilötyövuodella vuosina 2019–2020, millä saavutetaan noin 5,1 miljoonan euron kustannussäästöt. Valmistuneiden palveluverkkoselvityksien perusteella on mahdollista saavuttaa lisäksi noin 5 milj. euron säästöt vuoteen 2025 mennessä.

Lisäksi kaupunginhallitus asetti 18.6.2019 toimialoille 2,4 milj. euroa säästötavoitteet loppuvuodelle 2019, jotka tullaan tämän hetken arvion mukaan saavuttamaan. Kuitenkin kaupungin oman toiminnan kustannuksissa on pieniä ylitysarvioita; teknisen lautakunnan osalta 1,3 milj. euroa.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. – 31.8.2019 tiedoksi.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 5)

Asemakaavamuutos 23/024 Kyminväylä

Suunnittelualue käsittää noin 0,9 ha osan entisestä Kymintehtaan tehdasalueesta, nykyisestä Kymin Ruukin alueesta rajautuen eteläosasta Kyminkatuun ja itäosasta Ahlmanintiehen.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa Kymintehtaan entisen tehdasalueen (korttelin 166 osan) kaavaa siten, siten että Kyminkadun ja Ahlmanintien välille muodostetaan uusi katuyhteys, joka selkeyttää alueen liikennejärjestelmää.

Asemakaavamuutoksella edistetään kansallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön erityispiirteiden säilymistä, sillä se parantaa alueen saavutettavuutta ja siten Kymin ruukin arvokkaiden rakennusten käyttöä. Kyminväylän toteutuminen saattaa muuttaa Kymin Ruukin lähialueen tontti- ja kokoojakatujen liikennettä, ja vähentää sen mahdollisesti aiheuttamia häiriötä. Kyminväylän yhteydessä oleva kevyen liikenteen väylä lisää alueella liikkuvan kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta ja täydentää kaupungin kevyen liikenteen verkostoa. Uusi katuyhteys ja sille rakennettava pysäkkipari parantavat alueen saavutettavuutta julkisella liikenteellä.

Kaavamuutoksella on vaikutusta alueen tekniseen huoltoon ja yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Katualueen suunnittelun yhteydessä on selvitetty vaihtoehtoisia ratkaisuja alueen hulevesiverkoston toteuttamiseen.

Asemakaavamuutos ei lisää tai vähennä kaupunkialueella olevia, asemakaavan mukaisia viher- ja virkistysalueita, eikä sillä ole vaikutusta pohjaveden tai luontokohteiden säilymiseen.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kyminväylän asemakaavamuutos (kaava nro 23/024) hyväksytään.

Lisätietoja:
kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, p. 02061 59138, anne.kangasniemi-kuikka(a)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 3)

Keskustakorttelit asemakaavamuutos, kaava nro 01/012

Kouvolan keskustaajamassa sijaitsevan suunnittelualueen pinta-ala on n. 2,3 ha ja se on kiinteä osa ydinkeskustan kaupunkirakennetta. Asemakaavan muutos on tullut vireille kiinteistöosakeyhtiön aloitteesta vuonna 2011. Alueesta on järjestetty kiinteistöjen omistajien ja Kouvolan kaupungin kanssa yhteistyössä ideakilpailu vuonna 2014, jonka voittajatyöhön ja siitä jalostettuun ideasuunnitelmaan asemakaavan muutos perustuu. Kaavahanke sisältyy vuoden 2016 kaavoituskatsauksessa esitettyihin kaavoituksen työohjelmakohteisiin.

Asemakaava pitää sisällään kolme asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta, kaksi katuaukiota/toria, erilaisia katualueita sekä puiston. Kortteleissa 1125 ja 1093 rakennukset rajaavat katutilaa suoraviivaisesti ja niiden maksimi kerroskorkeus on seitsemän. Molemmissa kortteleissa pysäköinti on tarkoitus sijoittaa kellarikerrokseen. Korttelissa 1037 oleva Kauppahalli suojellaan ja sen viereen on osoitettu rakennusala enintään kahdeksankerroksiselle kerrostalolle. Myös korttelin 1093 vanhin rakennusmassa suojellaan kaupunkikuvallisesti merkittävänä kohteena.

Nykyinen Hansatorin korttelialue pienenee hieman ja sen alueella sallitaan maanalaisten autopaikkojen rakentaminen. Torin pohjoisreunaan osoitetaan rakennusoikeutta toria palvelevalle rakentamiselle. Alueen katuverkkoon ei ole osoitettua suuria muutoksia, mutta osa kaduista on muutettu hidaskaduiksi ja Kivimiehenkadun lounaispää on muutettu ainoastaan kevyttä liikennettä palvelevaksi. Alueen luoteispäässä oleva puistoalue liittyy katualueella olevaan nykyiseen istutusalueeseen ja täydentää samalla itä-länsisuuntaista viheryhteyttä.

Suunnittelualueella olevan Pukimon talon ja Kauppahallin sekä Kalastava karhu -patsaan suojelemisella on vaikutus Kouvolan kaupungin kulttuuriperintöarvojen säilymiseen. Kaavamuutos mahdollistaa alueen kaupunkikuvan eheyttämisen ja sillä on vaikutusta alueen tekniseen huoltoon ja siten yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Asemakaava muutos lisää asemakaavan mukaisia viheralueita ja parantaa viihtyisyyttä. Kaavamuutoksella ei ole tiedossa olevaa vaikutusta suunnittelualueen ulkopuolella oleviin luontokohteisiin tai uhanalaisten kasvi- ja eliölajien elinolosuhteisiin. Pysäköintitavan muutokset vaikuttavat alueen liikenteeseen ja ajoreitteihin kevyen liikenteen olosuhteita parantavasti.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Keskustakorttelit osa 1:n asemakaavamuutos (kaava nro 01/012) hyväksytään.

Lisätietoja:
kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä, p. 02061 57404, kaisa.niilo-rama(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 4)

Kouvolan kaupunginvaltuusto

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Huom! Voit seurata valtuuston kokousta suorana lähetyksenä verkosta klo 17 alkaen tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun