Kaupunginvaltuustossa 11.11.2019 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginvaltuusto käsittelee kokouksessaan 11.11.2019 kokouksessaan mm. kunnan tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroprosentteja vuonna 2020 sekä toimialojen palveluverkkoesityksiä. Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä verkossa tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Asuminen ja ympäristö toimialan palveluverkkoesitys

Asumisen ja ympäristön toimialalla on tehty palveluverkkoselvitykset, jotka koskevat leikkipaikkoja, venepaikkoja sekä rakennettujen puistojen hoitoluokitusta. Selvitysten perusteella palveluja keskitetään jatkossa eniten käytetyille alueille.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Merkitään tiedoksi teknisen lautakunnan tekemät yhdyskuntatekniikan palveluverkkoihin liittyvät päätökset puistojen hoitotason, leikkipaikkojen ja venepaikkojen osalta. Edellä mainittujen palveluverkkojen ja palvelutason muuttamisella saavutetaan yhteensä noin 290 000 euron vuotuiset kunnossapitokustannusten säästöt sekä vähennetään 2 milj. eurolla yhdyskuntatekniikan investointitarpeita. Lisäksi merkitään tiedoksi kaupunginhallituksen tekemä päätös kaupungin kunnossapitämien yksityisteiden määrän vähentämisestä.

Asuminen ja ympäristö toimialan muiden palveluverkkojen osalta päätetään seuraavasti: Matonpesupaikkojen ja koirapuistojen palveluverkkotarve tarkistetaan ja niille asetetaan vähintään 20 000 euron vuotuiset kunnossapidon säästötavoitteet sekä 0,3 milj. euron investointien vähentämistavoitteet.

Jalkakäytävien kunnossapitovastuu tarkistetaan samaan laajuuteen kuin useassa kaupungin verrokkikunnassa on päätetty tehdä, ja sen osalta asetetaan vähintään 100 000 euron vuotuiset säästötavoitteet.
Kaupungin vuotuiset yksityistieavustukset pysyvät maaseutulautakunnan esityksen mukaisina 580 000 €/vuosi.

Kaupungintalon tilauudistusta edistetään, jotta asuminen ja ympäristö toimialan toimistohenkilökunta on mahdollista keskittää kaupungintalon muiden toimistopalveluiden yhteyteen.

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 8)

Liikunta ja kulttuuri toimialan palveluverkkoesitys

Tämä pykälä käsittää liikunta ja kulttuuri toimialan palveluverkkoja koske
vat lautakunnan esitykset.

Kouvolan liikunnan palveluverkkoselvitys 2020-2030 ohjaa tulevien vuosien liikuntaympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä. Siinä on kartoitettu nykyisten liikuntapaikkojen kehittämiskohteet ja pitemmän ajan investointitarpeet. Vapaasti käytettävien arkiliikunnan ja matalan kynnyksen liikuntapaikkojen rakentamisella luodaan kaikille kuntalaisille mahdollisuus liikkua ja harrastaa. Liikuntapalveluita voidaan keskittää muodostamalla suurempia liikuntapaikkakeskittymiä, mutta etäisyydet asuinalueilta palveluihin eivät saa kuitenkaan kasvaa liian suuriksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan palveluverkkoselvityksistä päätetään seuraavasti:
Hyväksytään liikunta- ja kulttuurilautakunnan esitys liikunnan ja kulttuurin palveluverkosta seuraavin muutoksin:

Alle 18-vuotiaiden ohjatun liikunnan varausmaksut ovat 1.6.2020 alkaen 10 €/alkava tunti. Muita liikunnan taksoja korotetaan 10 % 1.1.2020 alkaen.
Liikuntapaikkaverkon liikuntapaikkojen lakkautukset toteutetaan taulukossa 3 esitetyn kj:n esityksen mukaisesti seuraavin tarkennuksin:
Korian uimahallin sopimus irtisanotaan päättymään vuoden 2020 loppuun mennessä. Haanojan judosali, Haanojan kuntosali ja Haanojan palloilusali sekä Kuusankosken kallioluolan kuntosali suljetaan vuonna 2026 uusien liikuntatilojen valmistumisen yhteydessä.

Jäähallien toiminta jatkuu nykyisellään. Tilojen kunnosta ja huollosta huolehditaan niin, että toimintaa halleissa voidaan edelleen kehittää ja turvata jo nyt hyvä käyttöaste. Edellä mainitulla tilavarausmaksun käyttöönotolla katetaan osa hallien käyttökustannuksista. Kaupungin ja paikallisten seurojen kanssa käydään yhteiset neuvottelut, joissa pyritään löytämään yhteinen näkemys lisäsäästötavoitteiden saavuttamiseksi.
Jäähallikäyttömaksuilla katetaan kiinteitä kuluja, ja pyritään lisä säästöillä saavuttamaan vuodelle 2021 250 000 euron säästö.

Uimahallien osalta toiminta jatkuu vuoden 2021 jälkeen Anjalankosken, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan uimahalleissa. Uuden hallin valmistuttua voidaan lopettaa Kouvolan Urheilupuiston ja Kuusankosken uimahallit.

Sihvakan uimapaikan ylläpitoa jatketaan edellytyksellä, että toiminnan rahoittamiseksi saadaan 50 % rahoitusosuus yksityiseltä sektorilta.
Uuden monitoimihallin rakentaminen ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollista.

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 9)

Kasvatus ja opetus toimialan palveluverkkoesitys

Kasvatus- ja opetuksen toimialan palveluverkkoesitys koostuu varhaiskasvatuksen, nuorisopalvelujen, perusopetuksen sekä lukioiden palveluverkkoesityksistä.

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Kasvatus- ja opetus toimialan palveluverkkoselvityksistä päätetään seuraavasti:

Varhaiskasvatus:
Hyväksytään liitteenä oleva palveluverkkoselvitys ja siinä esitetyt toimenpiteet:
Muumilaakson päiväkoti lakkautetaan 1.8.2020 alkaen, keskitetään 24/7 –vuorohoito 3-4 isoon päiväkotiin, hoitoaikoja supistetaan Peippolan ja Lehvätien päiväkodeissa, luovutaan Puutarhurinkadun perhepuisto tilasta, Valkealan päiväkotitoiminta järjestellään uudestaan uuden päiväkodin valmistuttua monitoimikeskukseen, siirretään Vuokkolan päiväkodin esiopetus Jaalan koulun tiloihin ja luovutaan Peukaloisen tilasta 1.8.2020 alkaen, siirretään Peippolan päiväkodin esiopetus Elimäen yhtenäiskoulun tiloihin 1.8.2020 alkaen, Ummeljoen päiväkodin lakkauttaminen otetaan tarkasteluun, jos alueen lapsimäärissä tai toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, Haanojan päiväkodin lisärakennuksen valmistuttua luovutaan neljästä erillisestä toimipisteestä.

Uuden Pilkanmaa-Maunuksela päiväkodin hankesuunnittelu leasingrahoituksella otetaan vuoden 2020 talousarvioon ja Kaunisnurmen päiväkodin korvaaminen sisällytetään hankesuunnitteluun Kouvolan Keskustan yhtenäiskoulun investoinnin yhteydessä. Merkitään tiedoksi, että säästövaikutuksen arvioidaan olevan noin 171 000 euroa vuoden 2022 alusta lukien per vuosi.

Perusopetus:
Päätetään, että edetään, syksyllä 2018 kaupunginvaltuuston hyväksymän, perusopetuksen kehittämisohjelman mukaisesti.

Lisäksi todetaan, että kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt kehittämisohjelman toimenpiteiden aikataulutusta. Koulujen lakkautukset ja oppilaiden siirrot toteutetaan vasta, kun korvaava pysyvä ratkaisu on olemassa esim. uusi koulu tai koulun laajennus. Päätetään, että lakkautetaan 1.8.2020 Ummeljoen koulu. Tehtaanmäen koulu lakkautuu, kun Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulu ratkaisu on valmis. Päätetään Kaipiaisten koulun hallinnollisesta yhdistämisestä Utin kouluun.

Anjala-Inkeroinen -alueen perusopetuksen järjestämiseksi edetään kaupunginjohtajan viikolla 44 tekemän yhtenäiskouluesityksen mukaisesti.
Kuitenkin niin, että hankkeen valmistelu aloitetaan välittömästi. Yhtenäiskoulua valmistellaan yhtenä jo sovituista kolmesta kouluhankkeesta.

Elimäen ja Korian perusopetukseen liittyvissä rakenneratkaisuissa noudatetaan valtuuston marraskuussa 2018 tekemää päätöstä. Rakenneratkaisu tulee kasvatus- ja opetuslautakunnan uuteen harkintaan vuosien 2020-2022 aikana.

Voikkaan alakoulun jatko selvitetään osana joustavaa varhaiskasvatusratkaisua ja päätös koulun jatkosta tehdään siinä yhteydessä.

Lukiokoulutus:
Päätetään, että Valkealan ja Elimäen lukiot lakkautetaan 1.8.2021. Opiskelijat ohjataan sekä Yhteislyseoon että Kuusankosken lukioon. Uusia opiskelijoita ei oteta Valkealan ja Elimäen lukioihin enää lukuvuoden 2020-2021 alusta.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmainen joukkoliikenne käynnistetään Kouvolassa 1.8.2021 alkaen. Merkitään tiedoksi, että säästövaikutuksen arvioidaan olevan noin 1,2 milj. euroa vuoden 2022 alusta lukien per vuosi.

Nuorisopalvelut:
Hyväksytään liitteenä oleva palveluverkkoselvitys ja siinä esitetyt toimenpiteet:
Toimintojen suunnitteleminen vastaamaan kunkin alueen tarpeita. Toimintojen keskittäminen muiden toimialan palvelujen yhteyteen kuten kouluihin. Seinättömän nuorisotyön kehittäminen. Yksilöllisen ohjauksen ja tuen kehittäminen tukemaan työpajanuoria.

Merkitään tiedoksi, että säästövaikutuksen arvioidaan olevan noin 300.000 euroa vuoden 2020 alusta lukien.

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 10)

Kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2020

Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.
Kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17 päivänä.

Taloudellinen lähtötilanne vuoteen 2019 oli noin 10 milj. euroa kertynyttä ylijäämää taseessa ja talousarvio 2019 oli laadittu 10,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2019 talousarviomuutosten jälkeen muutettu talousarvio on noin -30,0 milj. euroa, joten kaupungilla tulee oleman vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää yli 20 milj. euroa.
Kaupungin taloudellinen tilanne on erittäin heikko ja veroprosentin korotus on osa talouden tasapainottamista. Kaupunki tasapainottaa talouttaan monilla eri keinoilla. Palveluverkkomuutoksilla tavoitellaan merkittävää summaa pysyvien palvelurakennemuutoksien kautta. Henkilöstömenoihin kohdistuu myös merkittävät kustannussäästöt. Säästöjä haetaan myös avustuksista, osinkotuottojen kasvattamisesta sekä palvelusopimuksien karsimisista.


Kouvolan tuloveroprosentti on ollut 20,75 prosenttia vuodesta 2016 lähtien. Vuodelle 2020 esitetään 0,5 prosenttiyksikön korotusta, jolloin kunnan tuloveroprosentiksi muodostuisi 21,25 prosenttia. Kunnallisveron 0,5 prosenttiyksikön korotus tuottaa Kouvolan kaupungille arviolta 5 milj. euroa vuosittain lisää verotuloja.

Kouvolan kaupungin kiinteistöveroihin ei esitetä muutoksia vuodelle 2020, vaan ne esitetään pidettäväksi vuoden 2019 tasolla.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.11.2019 jättää asian pöydälle. Asian käsittely jatkuu, kun kaupunginhallitus kokoontuu 11.11.2019 ja kaupunginhallituksen esitys tuodaan kaupunginvaltuuston kokoukseen.

Lue lisää (esityslista asia nro 12)

Kouvolan kaupunginvaltuusto

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Huom! Voit seurata valtuuston kokousta suorana lähetyksenä verkosta klo 16 alkaen tai katsoa kokouksen jälkikäteen.

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun