Kaupunginvaltuusto kokoontuu 12.12. – tutustu esityslistaan

Kouvolan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 12.12 kello 12 alkaen. Esityslistalla ovat muun muassa:

  • Vuoden 2023 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2026
  • Vuosien 2023-2026 henkilöstösuunnitelma
  • Hallintosääntö 1.1.2023 alkaen
  • Edunvalvontasuunnitelma 2023–2026.

Tästä verkkosivu-uutisesta ovat luettavissa tiivistelmät mainituista esityslistan asiakohdista.

Suoralinkki 12.12.2022 valtuuston kokoukseen Youtubessa

Tutustu esityslistaan kokonaisuudessaan Kouvolan kaupungin verkkosivujen päätöksenteko-osiossa.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2026

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve kate­taan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

1.1.2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen kustannuksista siirtyy hyvinvointialueille Suomen historian suurimman hallinnollisen uudistuksen myötä. Uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Kouvolan kaupunki on ollut mukana vapaaehtoisessa sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, joten uudistuksen vaikutukset kaupungin organisaatioon ovat vähäiset vaikka taloudelle merkittävät.

Vuoden 2023 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosille 2023-2026 on käsitelty 31.10.2022 ja 28.11.2022 kokoontuneissa kaupunginhallituksissa.  

Talousarvioesitys vuodelle 2023 on 12,2 M€ positiivinen. Taloussuunnitelmavuoden 2024-2026 ovat 1,2 – 4,5 M€ alijäämäisiä.

Talousarvioesitykseen tehtiin 28.11. kaupunginhallituksen käsittelyssä joukko tarkennuksia. Muun muassa teatterin uudisrakennuksen ja vanhan teatterin peruskorjauksen yhteissummaksi tarkennettiin 30 M€, uudisrakennuksen rakentamisvuosiksi 2025-2027 (suunnittelu 2023-2024) ja peruskorjauksen rakentamisvuosiksi 2027-2028.

Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelma sekä esittelymateriaali ovat esityslistan liitteinä.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman.

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa talousjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia.

Vuosien 2023-2026 henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnitelmassa määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana on kaupungin strategia ja palvelustrategiset linjaukset, joissa otetaan kantaa siihen, mitä palveluita tuotetaan ja miten niitä tuotetaan. Henkilöstösuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

Henkilöstösuunnittelun avulla huolehditaan palvelutuotannon edellyttämän henkilöstön määrästä ja rakenteesta, turvataan riittävä osaaminen, ennakoidaan henkilöstökustannuksia sekä määritellään keinoja, joilla henkilöstövoimavaroja muodostetaan, vaalitaan ja johdetaan. Henkilöstösuunnittelun ydintä ovat henkilöstön määrän, laadun ja kohdentumisen määrittely tulevaisuuden tarpeita varten. Henkilöstösuunnitelmalla luodaan pohjaa myös henkilöstön kehittämiselle.

Kouvolan kaupunginhallituksen hyväksymä henkilöstösuunnitelma vuosille 2023–2026 ja kooste uusista ja muutetuista viroista vuodelle 2023 on esityslistatekstin  liitteenä.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi henkilöstösuunnitelman vuosille 2023-2026.

Hallintosääntö 1.1.2023 alkaen

Voimassa olevan kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö, jolla annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Kouvolan kaupungin hallintosääntö 20.9.2022 alkaen on vahvistettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 19.9.2022 (§ 90).

Hallintosääntöä on tarpeen päivittää jätelautakunnan jäsenmuutoksen johdosta: Pertunmaan kunta liittyy kuntien yhteiseen Kymen jätelautakuntaan 1.1.2023 alkaen. Lisäksi ehdotetaan muutoksia koskien hankkeesta päättämistä. Päivityksen yhteydessä hallintosääntöä tarkistetaan niiltä osin kun säädöspohjassa on tapahtunut muutoksia tai hallintosäännön määräyksiin on muilla perustein tarpeen tehdä täsmennyksiä tai korjauksia.

Hallintosääntöä ehdotetaan muutettavaksi 1.1.2023 alkaen seuraavilta osin:

Luku 2 Toimielinorganisaatio

– luonnoksen 11 §:ään Kuntien yhteinen jätelautakunta ehdotetaan muutosta siten, että Kymen jätelautakunnan jäsenkuntien lukumäärä on 14 ja jäsenkuntiin lisätään Pertunmaan kunta.

4 luku Konserniohjaus ja sopimusten hallinta

– luonnoksen 19.2 §:n 4 kohtaan ehdotetaan selkiyttävää täsmennystä sen osalta, että elinvoimajaosto nimeää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallitusten lisäksi myös osakkuusyhteisöjen ja muiden yhteisöjen hallituksiin.

Luku 5 Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako

– luonnoksen 21.2 §:n 2 kohtaan sekä 26.2 §:n 4 kohtaan ehdotetaan täsmennystä sen osalta, että asianomainen toimielin päättää nimenomaisesti oman vastuualueensa osalta kaupungin omaisuuden vuokralle antamisesta valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti.

– luonnoksen 26.1 §:ään ehdotetaan lisättävän teknisen lautakunnan tehtäviin pelastuslain 111 a §:ssä säädetyt öljyvahinkojen jälkitorjunnan tehtävät.

– luonnoksen 26.2 §:n 2 kohtaan ehdotetaan täsmennystä asemakaavojen hyväksymiseen liittyen. Voimassa olevan hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta päättää asemakaavojen hyväksymisestä. Ko. kohta ehdotetaan muutettavan muotoon: ”asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen hyväksymisestä, sekä niiden muutosten hyväksymisestä ja kumoamisten hyväksymisestä.”

– luonnoksen 28 §:ään ehdotetaan päivitystä siten, että jätehuoltorekisterin sijaan Kymen jätelautakunta päättää jätteenkuljetus- ja kompostointirekisterin ylläpidosta. Päivitystarve johtuu säännösmuutoksesta.

Luku 8 Taloudenhoito

– luonnoksen 65 §:ään ehdotetaan lisäystä, jonka mukaan talousjohtaja päättää velan vakuutena tai takauksen  vastavakuutena annettujen panttien vapauttamisesta velan tai takauksen  määrän pienentyessä. Hallintosääntö ei ole sisältänyt aiemmin ko. asiaa koskevia määräyksiä, mistä johtuen on ollut epäselvää, mikä taho tekee hallintopäätöksen panttien vapauttamisen osalta.

– luonnoksen 69 §:ään ehdotetaan muutosta siten, että vanhahtava määrittely ”laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden”  päivitetään muotoon ”menojen ja muiden tositteiden”.

– luonnoksen 70 §:ään ehdotetaan lisättävän määräykset koskien hankkeesta päättämistä. Ehdotuksen mukaisesti alle 150 000 euron suuruisen omarahoitusosuuden sisältävästä hankkeesta päättäisi toimialajohtaja. Toimialajohtaja päättäisi myös hankkeen jatkoaikahakemuksesta niiltä osin, kun jatkoaika ei synnytä hankeen omavastuuosuuden osalta lisäkustannuksia, päättää toimialajohtaja. Mikäli hankkeen omarahoitusosuus olisi yli 150 000 euroa, päättäisi hankkeesta vastuualueen toimielin. Ehdotetulla muutoksella pyritään sujuvoittamaan ulkopuolisen rahoituksen hakemista. Hakuajat vaihtelevat ja voivat joissakin tapauksissa olla ainoastaan muutamia viikkoja, jolloin toimielin käsittely saattaa olla aikataulullisesti mahdotonta.

Voimassa olevan hallintosäännön 22.2 § sisältää elinvoimajaoston toimivaltaa koskevat määräykset. Säännöksen 1 kohdan mukaan elinvoimajaosto päättää elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen liittyvien palvelujen hankinnasta sekä niihin liittyvän hanke- ja kehittämisrahoituksen käytöstä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa. Kaupunginhallitus on vahvistanut em. rajoiksi 150 000 euroa (6.6.2022 § 179). Elinvoimajaosto on kokouksessaan 21.9.2021 (§ 21) siirtänyt apulaiskaupunginjohtajalle toimivallan hyväksyä alle 150 000 euron suuruisen omarahoitusosuuden sisältävät elinvoiman kehittämishankkeet sekä elinvoiman kehittämishankkeiden jatkoaikahakemukset niiltä osin, kun jatkoaika ei synnytä hankeen omavastuuosuuden osalta lisäkustannuksia. Ottaen huomioon hallintosäännön luonnoksen 70 §:ään ehdotetut hankkeesta päättämistä koskevat määräykset, tulisi elinvoimajaoston toimivaltaa koskevaa 22.2 §:ää muuttaa siten, että siitä poistetaan 1 kohta, joka kuuluu ”elinvoimajaosto päättää elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseen liittyvien palvelujen hankinnasta sekä niihin liittyvän hanke- ja kehittämisrahoituksen käytöstä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa”. Elinvoimajaoston toiminnan aikana ei ole esiintynyt tarvetta hankkia elinvoiman tai hyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä palveluja. Mikäli tällainen tarve nousisi myöhemmin esille, voitaisiin hankinnat kilpailuttaa hankintapalveluissa, jolloin niitä koskeva päätöksenteko tapahtuisi hallintosäännön 70.1 §:n mukaisesti.

Luku 9 Ulkoinen valvonta

– Voimassa olevan hallintosäännön 73 §:n mukaan läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksessa on tilintarkastajalla ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla. Hallintosäännön luonnoksen 73 §:ään ehdotetaan muutosta, jonka mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ollessa estynyt osallistumasta kokoukseen olisi hänen sijaansa läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajalla sijaantulojärjestyksensä mukaisesti.

Luku 16 Muut määräykset

– luonnoksen 155 §:ään ehdotetaan lisättävän nykyisen käytännön vahvistamiseksi määräys, jonka mukaan kaupunginlakimies ja lakimies toimivat kaupungin edustajana lain rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta  mukaisissa sovitteluissa.

– luonnoksen 156.1 § sisältää määräykset koskien valtuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaoton päättämissä asioissa tehtävien asiakirjojen kuten sopimusten, sitoumusten, toimituskirjojen ja muiden allekirjoittamista. Säännökseen ehdotetaan täsmennystä, jonka mukaan valtuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaoston päättämissä asioissa tehtävät velan ja takauksen vanhenemisen katkaisemiset allekirjoittavat 156 §:ssä mainitut viranhaltijat. Asian osalta on ollut epäselvyyttä, joka poistuisi ehdotetun täsmennyksen myötä.

Voimassa oleva hallintosääntö 20.9.2022 ja hallintosäännön luonnos 1.1.2023 alkaen ovat esityslistan oheismateriaalina/liitteinä.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan hallintosäännön ja se tulee voimaan 1.1.2023.

Edunvalvontasuunnitelma 2023–2026

Kouvolan kaupungin ensimmäinen edunvalvontasuunnitelma tehtiin vuosille 2022-2025. Edunvalvonnalla tarkoitetaan vaikuttamista päätöksentekoon kohteissa, jotka eivät ole suoraan kaupungin päätäntävallassa.

Edunvalvontasuunnitelman tavoitteena on luoda yhteinen ymmärrys edunvalvontaa tekevien johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välille siitä, mitkä ovat keskeisimmät edunvalvontakohteet lyhyellä aikavälillä eli taloussuunnittelukaudella (1-4 vuotta). Pitkän aikavälin (4-10 vuotta) edunvalvontakohteet on määritelty kaupunkistrategiassa.

Kouvolan kaupungin edunvalvonnan tavoitteena on toteuttaa kaupunkistrategiaa ja sitä toteuttavia kasvuohjelmia; Elinvoiman – ja Hyvinvoinnin kasvu. Keskeiset edunvalvontakohteet sisältyvät seuraaviin teemoihin: Yritykset, työpaikat ja osaaminen, Liikenneväylät ja maankäyttö sekä Hyvinvointi. Kaikissa teemoissa on läpileikkaavana teemana vihreä siirtymä eli vaikuttaminen keinoihin kohti hiilineutraalia Kouvolaa 2030.

Teemojen alla on yksilöityjä edunvalvontakohteita, jotka sisältävät tavoitteiden lisäksi toimenpiteet, aikataulun ja valmisteluvastuun. Ne esitetään edunvalvontakortteina. Lisäksi kuhunkin teemaan liittyy kaupungin kannalta keskeisiä lainsäädäntöuudistuksia, jotka on kuvattu omalla kortilla.

Yleisen turvallisuustilanteen muututtua, ja Suomen Nato-hakemuksen myötä edunvalvontaan on lisätty myös Turvallisuus-kortti. Turvallisuuteen liittyy vahvasti myös huoltovarmuus.

Edunvalvontasuunnitelma hyväksytetään kaupunginhallituksessa vuosittain talousarviovalmistelun yhteydessä. Sen toteutumista seurataan säännöllisesti kaupunginhallituksessa, ja tuodaan valtuustolle tiedoksi vuosittain. Edunvalvontakorttien päivitys on jatkuvaa.

Edunvalvontasuunnitelma 2023 – 2026 ja siihen liittyvät edunvalvontakortit ovat esityslistatekstin liitteenä.

Kaupunginhallituksen ehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä Edunvalvontasuunnitelman 2023–2026 tiedoksi.

Sivun alkuun