Kaupunginhallitus kokoontuu 20.6. – tutustu esityslistaan

Kevätkauden viimeisessä kaupunginhallituksen kokouksessa käsitellään muun muassa hankintaohjelman päivitystä, hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä koskevaa siirtosopimusta ja kaupungin lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisestä.

Kouvolan kaupunginhallitus kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 20. kesäkuuta. Esityslistalla ovat muun muassa:

  • hankintaohjelman ja hankintaohjeen päivitys
  • lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ja
  • henkilöstön siirtosopimus koskien henkilöstön siirtymistä hyvinvointialueille.

Seuraavassa tiivistelmät kyseisistä kaupunginhallituksen esityslistan asiakohdista. Esityslistan voi lukea kokonaisuudessaan Kouvolan kaupungin verkkosivuilla.


Hankintaohjelman ja hankintaohjeen päivittäminen

Kaupunginhallitus hyväksyi 17.5.2021 hankintaohjelman 2021-2025 ja 17.1.2022 hankintaohjeen. Hankintaohjelman kohtaan 4.3. Hankintatoiminnan kehittäminen on kirjattu hankintojen vaikuttavuuden kehittämisestä seuraavasti:

”Hankintojen vaikuttavuuden kehittäminen

Kaupungin hankinnat muodostuvat erityyppisistä ja kokoisista kilpailutuksista. Kaupungin näkökulmasta hankinnoissa on eroa vaikuttavuudella tai riskillä mitattuna. Hankintojen luokittelulla jaotellaan hankinnat kaupungin kannalta merkittäviin ja vähemmän merkittäviin. Luokittelussa hankinnat arvioidaan niiden kokoluokan ja vaikuttavuuden perusteella.

Luokittelu lisätään valmistuttua hankintaohjelmaan.”

Tavoitteena on ollut 5/2022 mennessä luokitella hankinnat omiin ryhmiinsä niiden vaikuttavuuden perusteella ja valmistella kategorioille erityisohjeet esim. strategisten hankintojen osalta (EVAUS). Valmistelutyö on saatettu päätökseen kuluvan kevään aikana. Laadittu luokitus ”Hankintojen luokittelu strategisen ja taloudellisen vaikuttavuuden perusteella” ohjeistuksineen on kaupunginhallituksen liitteenä.

Hankintojen vaikuttavuuden luokittelu perustuu valmisteltavan hankinnan tarkasteluun sen strategisen ja taloudellisen vaikuttavuuden näkökulmista. Ohjeistuksen tavoitteena on ohjata valmistelua siten, että kilpailutuksilla päästään hankintaohjelmassa linjattuihin päämääriin, erityisesti elinvoiman tukemisen, kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun päämääriin. Laadittu ohjeistus on tarkoituksenmukaista lisätä hankintaohjelman lisäksi myös hankintaohjeeseen.

Hankintojen vaikuttavuuden ohjeistuksen valmisteluun ovat osallistuneet hankintafoorumi sekä hankintojen yhteistyöryhmä. Lisäksi ohjeistuksen luonnos on käsitelty konsernipalvelujen johtoryhmässä. 

Kaupunginjohtajan ehdotus on, että kaupunginhallitus päättää lisätä liitteenä oleva hankintojen vaikuttavuuden ohjeistuksen Hankintaohjelmaan 2021-2025 sekä Hankintaohjeeseen 2021. Lisäksi ehdotetaan, että hankintaohjelman ulkoasu päivitetään Kouvolan uuden ilmeen sekä saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi ja hankintapäällikkö oikeutetaan tarvittaessa tekemään teknisiä päivityksiä sekä hankintaohjelmaan että hankintaohjeeseen.

Tutustu asiakohtaan kokonaisuudessaan Kouvolan kaupungin verkkosivuilla.


Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki työvoimapalveluiden järjestämisestä, jossa säädettäisiin kunnan järjestämistä työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä. Nykyinen laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta kumottaisiin.

Vastuu työnhakijoille sekä yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirrettäisiin pääosin kunnille. Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostaisivat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Työttömyysetuuksien rahoitusvastuita uudistettaisiin siten, että kunnan rahoitusvastuu laajenisi työmarkkinatuen lisäksi koskemaan peruspäivärahaa ja ansiopäivärahaa. Lisäksi rahoitusvastuu alkaisi nykyistä työmarkkinatuen rahoitusvastuuta aikaisemmin ja kasvaisi portaittain työttömyyden pitkittyessä. Kunnan rahoitusvastuu ei myöskään katkeaisi työttömyysturvalaissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta kuten nykyisin. Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtyessä kunnille, kunnilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa työttömyysetuuksista syntyvään rahoitusvastuuseen järjestämällä työttömille palveluja, jotka johtavat tehokkaasti työllistymiseen avoimille työmarkkinoille.’’

Valtiolla olisi jatkossakin kokonaisvastuu työllisyydestä ja työvoimapalvelujärjestelmän valtakunnallisesta toimivuudesta. Valtio vastaisi kuntien työllisyydenhoidon tehokkuuden seurannasta ja arvioinnista sekä laillisuusvalvonnasta. Valtio tarjoaisi työvoimapalveluihin liittyvät valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut sekä ylläpitäisi valtakunnallisia tietovarantoja.

Valtion paikallisviranomaisina toimivat työ- ja elinkeinotoimistot lakkautettaisiin ja niiden nykyisin hoitamat tehtävät, joita ei ehdoteta siirrettäväksi kunnille, sijoitettaisiin valtionhallinnon sisällä uudelleen pääosin KEHA-keskuksen tehtäviksi. Poikkeuksena olisivat työ- ja elinkeinotoimiston nykyisin hoitamat työntekijän oleskeluluvan osalupaan liittyvät tehtävät, jotka siirrettäisiin Maahanmuuttovirastolle.

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kumottaisiin ja korvattaisiin uudella lailla työllistymistä edistävästä monialaisen tuen yhteistoiminnasta.

Tavoitteet

Työvoimapalveluiden järjestämisvastuun siirtoa koskevan uudistuksen tavoitteena on kasvattaa työllisyyttä edistämällä kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa valtion ja kuntien välisellä yhteistyöllä sekä vahvistaa alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä asiakaslähtöisillä palveluilla hyödyntämällä kuntaekosysteemin mahdollisuuksia.

Yksi uudistuksen keskeisistä elementeistä on kannustava rahoitusmalli. Tavoitteena on laajentaa kuntien vastuuta työttömyysetuuksien rahoituksesta siten, että rahoitusvastuu kannustaa kuntaa huolehtimaan alueen työllisyydestä sekä järjestämään työttömille työnhakijoille mahdollisimman tehokkaasti palveluja, jotka johtavat työllistymiseen. Uudistuksella tavoitellaan 7 000-10 000 henkilön työllisyysvaikutusta.

Kaupungin lausunnon sisältö

Kaupunginhallituksen esityslistan liitteenä olevassa lausunnossaan Kouvolan kaupunki pitää työllisyys- ja elinkeinopalveluiden siirtoa kokonaisuudessaan hyvänä uudistuksena: työ tulee lähemmäksi kuntalaista, mikä mahdollistaa joustavammat ja asiakaslähtöisemmät lähipalvelut. Uudistuksen kautta myös kunnan muiden palvelujen hyödyntäminen vahvistuu ja elinvoimakysymykset voidaan vahvemmin kytkeä osaksi prosesseja.

Kouvolan kaupunki on Kuntaliiton esityksen kanssa samaa mieltä, että rahoituksen osalta laajan työttömyyden painoarvoa korotetaan. Työttömyysturvan rahoitukseen tulee luoda mekanismi, joka ottaa huomioon työllisyyteen ja työttömyyteen vaikuttavat tekijät myös jatkossa.

Kouvola muun muassa esittää laajan työttömyyden kriteerin nostamista 50 %. Tällöin rahoitus kohtelisi eri alueita tasavertaisemmin.

Kaupunki toteaa lausunnossaan myös, että uudistuksen vaikutukset rahoitukseen kohtelevat kuntia eriarvoisesti, vaikka koko maan tasolla uudistus toteutetaan kustannusneutraalisti. Kouvolan osalta lakiluonnoksessa esitetyt rahoitusmallit ovat negatiivisia eli tuovat kaupungille lisää talouden sopeuttamistarpeita jo aiempien taloudellisten haasteiden lisäksi. Rahoitusmalleihin pitäisikin luoda tasapuolisemmat mekanismit.

Kouvolan kaupungin mielestä siirtyvän toiminnan kustannukset tulisi saattaa jo ennen uudistusta sille tasolle, joka tuleva rahoitus tulee olemaan. Nyt esitetyssä mallissa kunnille siirretään sopeuttamistehtävä kustannuksista, joihin kunnat eivät ole voineet vaikuttaa. Myös rahoituksen tasauksen siirtymäaika on liian lyhyt.

Tämän lisäksi Kouvola kiinnittää huomiota työttömyyden kannustinmallin rakentamiseen niin, että ns. sakkolistalta pääsee pois jo siinä vaiheessa, kun erilaisia työtä tukevia toimia tehdään suunnitellusti ja pitkäjännitteisesti.

Kouvolan kaupunki yhtyy Kuntaliiton näkemykseen siitä, että yhteistyö ja tietojen vaihto hyvinvointialueiden kanssa kirjataan lakisääteisesti.

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Kouvolan kaupungin lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi.

Tutustu asiakohtaan ja kaupungin lausuntoon kokonaisuudessaan Kouvolan kaupungin verkkosivuilla.


Henkilöstön siirtosopimus koskien henkilöstön siirtymistä hyvinvointialueelle

Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta tuli voimaan 1.7.2021. Voimaanpanolain 18 §:ssä todetaan:

”Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeenluovutukseksi. Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään.

Liikkeenluovutukseksi katsotaan myös kunnan 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.”

Kouvolan kaupungilta hyvinvointialueiden palvelukseen ovat siirtymässä oppilashuollon kuraattorit ja koulupsykologit. Tämän hetken tilanteen mukaan vakinaista oppilashuollon henkilöstöä olisi siirtymässä hyvinvointialueelle yhteensä 22. Lisäksi määräaikaisia työsopimuksia, jotka ovat voimassa 31.12.2022 asti, on yhteensä 6.

Tukipalvelujen osalta Kouvolan kaupungilla siirto koskee osaa kiinteistöpalvelujen puhtaus- ja ruokapalvelujen henkilöstöstä. Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyviä työntekijöitä on puhtauspalveluissa yhteensä 18, joista vakinaisia on 16 ja määräaikaisia 2. Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä on ruokapalveluissa yhteensä 24, joista vakinaisia on 21 ja määräaikaisia 3.  Määräaikaiset työsopimukset ovat voimassa enintään 31.12.2022 asti.

Kaikki hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvät työntekijät ovat työsopimussuhteessa Kouvolan kaupungilla. Henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Kuntiin on lähetetty käsiteltäväksi henkilöstön siirtosopimus koskien henkilöstön siirtymistä hyvinvointialueen palvelukseen.

Henkilöstön siirtosopimuksessa on esitetty vain keskeiset siirtoon liittyvät periaatteet. Henkilöstön siirtosopimus on liitteenä.

Kaupungin yhteistyöryhmä käsitteli henkilöstön siirtosopimusta 31.5.2022. Tuolloin todettiin, että siirtosopimukseen tulee lisätä kuvaus prosessista sen osalta, miten tukipalvelujen henkilöstön jatkosiirrot välittömästi hyvinvointialueelta yhtiöihin toteutetaan.

Lomat siirtyvät pidettäväksi hyvinvointialueella. Lomapalkkavelan käsittely kunnan ja hyvinvointialueen välillä tulee vielä tarkentaa sopimukseen.

Lomapalkkavelka siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023, mutta sitä ei makseta rahana. Hyvinvointialueelle siirtyvä lomapalkkavelka poistuu kunnan taseesta ja se kirjataan kunnan peruspääomaan oikaisuna (voimaanpanolaki 42 §).

Henkilöstön siirtosopimuksen liitteeksi lisätään allekirjoitusvaihteessa luettelo siirtyvästä henkilöstöstä sekä siirtyvää henkilöstöä koskevat paikalliset sopimukset. Hyvinvointialueen palvelukseen siirtyvä henkilöstö selviää lopullisesti kuitenkin vasta vuodenvaihteessa siirtohetkellä.

Kouvolan kaupungilla ei ole yksinomaan siirtyvää henkilöstöä koskevia paikallisia virka- ja työehtosopimuksia. Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan muun henkilöstön tavoin paikallista virka- ja työehtosopimusta lomarahojen maksamisajakohdasta sekä paikallista virka- ja työehtosopimusta kutsurahasta.

Kaupunginjohtaja ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstön siirtosopimuksen ja toteaa, että henkilöstön siirtosopimusta tulee kuitenkin tarkentaa vielä kuvauksella siitä, miten tukipalveluhenkilöstön jatkosiirrot yhtiöihin toteutetaan ja miten siirtyvän henkilöstön lomapalkkavelka käsitellään kunnan ja hyvinvointialueen välillä.

Tutustu asiakohtaan kokonaisuudessaan Kouvolan kaupungin verkkosivuilla.

Sivun alkuun