Kaupunginhallitus kokoontui 28.11. – tutustu päätöksiin ja pöytäkirjaan

Kouvolan kaupunginhallitus kokoontui maanantaina 28.11. Esityslistalla olivat muun muassa:

 • Vuoden 2023 talousarvioesitys ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2026
 • Vuosien 2023-2026 henkilöstösuunnitelma
 • Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-10/2022
 • Henkilöstön siirtosopimus koskien kotoutumisen palvelujen viranhaltijoiden ja työntekijöiden siirtoa.

Tästä verkkosivu-uutisesta ovat luettavissa tiivistelmät mainittujen esityslistan asiakohtien päätöksistä.

Tutustu pöytäkirjaan kokonaisuudessaan Kouvolan kaupungin verkkosivujen päätöksenteko-osiossa.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2026

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä:

 • Kouvolan kaupungin hallitusohjelmatavoitteet
 • monitoimiareenan valmistelun käynnistämisen sekä tähän liittyvän markkinavuoropuhelun aloittamisen
 • ohjausryhmän asettamisen kehittämis- ja sopeuttamistyötä varten vuoden 2024 talousarviovalmistelussa huomioitavaksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman seuraavin muutoksin:

 • teatterin uudisrakennuksen ja vanhan teatterin peruskorjaus-summa on 30 M€. Uudisrakennuksen rakentamisvuodet ovat 2025-2027 (suunnittelu 2023-2024) ja peruskorjauksen rakentamisvuodet ovat 2027- 2028
 • veronkorotusvaraus 0,25 % poistetaan vuodesta 2024 alkaen.
 • Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa talousjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia.

Ukko Bamberg jätti päätökseen eriävän mielipiteen: ” Hallituksen olisi tullut päättää, että teatterin mahdollisia sijoituspaikkoja (Kuusankoski ja Kouvolan keskusta) arvioidaan keskenään tasapuolisesti. Ja sen lisäksi olisi tullut päättää, että kaupunki selvittää mm. Kuusankoskitalon perus-parannustarpeen.”

Vuosien 2023-2026 henkilöstösuunnitelma

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti:

 1. hyväksyä henkilöstösuunnitelman vuosille 2023-2026
 2. hyväksyä vuodelle 2023 esitetyt liitteessä mainitut uudet ja muutetut virat ja työsuhteiset tehtävät.
 3. perustaa tapahtumapäällikön, kotoutumisen ohjaajan, kehittämisvastaavan ja rakennuttajainsinöörin viran 1.1.2023 alkaen sekä pedagogisen suunnittelijan määräaikaisen viran ajalle 1.1.2023-31.12.2024 liitteenä olevissa tehtävänkuvauksissa mainituin kelpoisuusvaatimuksin.
 4. lakkauttaa liitteessä mainitut virat 31.12.2022.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi henkilöstösuunnitelman vuosille 2023-2026.

Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-10/2022

Kouvolan kaupungin vuoden 2022 tuloksen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan 7,3 milj. euroa alijäämäisenä. Alkuperäinen talousarvio oli 0,5 milj. euroa positiivinen ja muutettu talousarvio alijäämäinen 5,4 milj. euroa. Syyskuussa hyväksytty kiinteistökauppa ei ole lainvoimainen, joten sen vaikutuksia ei ole huomioitu tilinpäätösennusteessa. Vuoden 2022 toteutumiseen vaikuttavat merkittävimmät poikkeamat ovat:

 • energia- ja polttoainekustannukset sekä muut tarvikkeet -3,8 milj. euroa
 • palveluiden ostot -2,2 milj. euroa (rakennusten ja alueiden kunnos-sapito, kotikuntalain korvaukset, palvelusetelimenot)
 • henkilöstömenot -1,1 milj. euroa (korona ja valtakunnallinen palkkaratkaisu)
 • sote- ja pelamenot -15,5 milj. euroa (varauksen purku huomioituna)
 • valtioneuvoston myöntämä harkinnanvarainen valtionosuus 1,35 milj. euroa
 • verotulojen 14,5 milj. euron positiivisempi kertymä.

Kouvolan vuoden 2022 tulokseen vaikuttavat erityisesti loppuvuoden energiatilanne, tilanne, korona sekä Kymsoten kustannusten kehitys. Arvio Kymsoten kustannuksista perustuu Kymsoten syyskuun toteuma- ja ennustetietoihin. Ylityksessä on huomioitu palvelusopimuksen arvioitu pienempi käyttö, alijäämän kattaminen sekä kaupungin kirjanpidossa olevan varauksen käyttö. Energiakustannuksien arviota tarkennetaan edelleen tilanteen kehityksen mukaisesti.

Lisäksi talouden kuukausikatsauksessa 1-10/2022 käydään tarkentaen läpi toimintatuottojen ja kulujen, verotulojen ja valtionosuuksien sekä investointien ja rahoituksen toteuma.

Henkilöstön osalta kuukausikatsauksessa 1-10/2022 todetaan muun muassa henkilöstömäärän kehitys: Kouvolan kaupungin palveluksessa oli lokakuun 2022 lopussa yhteensä 2 996 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2 292. Määräaikaista henkilöstöä oli 507 ja palkkatuella työllistettyjä 197. Henkilöstömäärä on vähentynyt edellisvuodesta 287:lla eli 8,7 prosentilla. Muutoksen taustalla ovat vuoden alussa tapahtuneet palvelurakenteen muutokset. Kouvolan kaupungilta siirtyi Kouvolan Ammattiopisto Oy:n palvelukseen 1.1.2022 alkaen liikkeenluovutuksella yhteensä 168 vakinaista ja 61 määräaikaista viranhaltijaa/työntekijää sekä Sysmän kunnalle 59 vakinaista lomituspalvelujen viranhaltijaa/työntekijää. Palkkatuella työllistettyjen määrä on kasvanut edellisvuodesta 19:llä. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina on yhteensä 2 749,84.

Lisäksi kuukausikatsauksessa tarkastellaan henkilöstömenojen ja sairauspoissaolojen kehitystä.

Kymsote-kuntayhtymästä todetaan kuukausikatsauksessa 1-10/2022 muun muassa seuraavasti: Kymsoten laskutus lokakuulta oli 282,6 milj. euroa. Kaupungin kirjanpidon mukainen summa, huomioiden jaksotukset, on 282,3 milj. euroa. Kymsote arvioi syyskuun tilanteen mukaan palvelusopimuslaskutuksen (344,7 milj. euroa) jäävän noin 11,7 milj. euroa ennakoitua pienemmäksi, mutta arvioi alijäämien kattamisen kasvavan 38,9 milj. euroon, mm. palkkaharmonisoinnin myötä.

Kuukausikatsauksessa kerrotaan myös hyvinvointialueen valmistelutilanne.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden ja henkilöstön kuukausikatsauksen 1-10/2022 sekä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan kuukausikatsaukset 1-10/2022.

Henkilöstön siirtosopimus koskien kotoutumisen palvelujen viranhaltijoiden/työntekijöiden siirtoa

Hyvinvointialueiden varsinainen toiminta käynnistyy 1.1.2023 alkaen. Lain kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) mukaiset palvelut jäävät kunnille eikä niitä voida tuottaa hyvinvointialueella enää 1.1.2023 alkaen.

Kouvolan kaupunki on ostanut kotoutumiseen liittyvät palvelut 1.1.2019 alkaen Kymsotesta. Näiden palvelujen siirtyessä takaisin kunnille vuoden 2023 alusta alkaen osapuolet ovat sopineet, että Kymsotesta siirtyy Kouvolan kaupungille yksi vakinainen sosiaaliohjaaja ja tämän viransijainen sekä yksi vakinainen ohjaaja. Määräaikaisessa virkasuhteessa oleva viranhaltija siirtyy kaupungin palvelukseen määräajan päättymiseen saakka.

Kymsoten palveluksessa olevat kotoutumisen tehtäviä hoitavat viranhaltijat ja työntekijä siirtyvät kaupungin palvelukseen kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 5 luvun 25 §:ssä ja työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 §:ssä säädettyä liikkeenluovutusmenettelyä noudattaen entisin palvelussuhteen ehdoin (ns. vanhoina työntekijöinä).

Kaupunginhallitus perustaa tarvittavan viran henkilöstösuunnitelman yhteydessä.

Asiaa koskeva henkilöstön siirtosopimus on esityslistatekstin liitteenä.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä henkilöstön siirtosopimuksen.

Sivun alkuun