Kaupunginhallitus käsittelee 14.8. suunnitelmaa työvoimapalveluiden järjestämiseksi Kouvolassa

Vaikka TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kaupungille 1.1.2025, moni asia säilyy ennallaan. Nykyinen TE-toimisto palvelee ainakin lähivuodet tutussa osoitteessa Salpausselänkatu 26. Palvelut tuotetaan osaavan siirtyvän henkilöstön voimin.

Pääosa nykyisten TE-toimistojen palveluista siirtyy kuntien järjestettäviksi vuoden 2025 alussa. Nykyisin palvelut järjestää valtio. Muutosta kutsutaan TE2024-uudistukseksi.

Muutosta on valmisteltu Kouvolan kaupungilla syksystä 2021 alkaen. Tänä syksynä uudistusta käsitellään kunnallisessa päätöksenteossa. Kouvolan kaupunginhallituksen 14. elokuuta listalla on esitys työvoimapalveluiden siirrosta kuntaan, järjestämisvastuusta ja suunnitelmasta työvoimapalveluiden järjestämiseksi Kouvolassa.

Asiaa käsitellään kaupunginhallituksessa elokuussa ja kaupunginvaltuustossa syyskuussa. Valtuuston hyväksymät järjestämisvastuu ja suunnitelma on jätettävä työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM) viimeistään 31.10.

Kaakkois-Suomeen muodostumassa kolme
työvoima- ja elinkeinopalvelujen järjestämisaluetta

Nykyinen Kaakkois-Suomen TE-toimisto toimii kahden maakunnan alueella, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. TE2024-uudistuksen valmistelua on tehty Kaakkois-Suomessa siten, että alueelle on muodostumassa vuoden 2025 alusta alkaen kolme työvoima- ja elinkeinopalvelujen järjestämisaluetta: Kouvola itsenäisenä järjestäjänä, Etelä-Kymenlaakso vastuukuntana Kotka ja Etelä-Karjala vastuukuntana Lappeenranta. Kouvola tekee tiivistä yhteistyötä Etelä-Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kanssa.

14. elokuuta kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään, että Kouvolan kaupunki järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti.

Itsenäistä järjestämisvastuuta perustellaan sillä, että Kouvolan kaupungin työvoiman määrä on 35 611 (Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus 6/2023) ja siten suurempi kuin laissa edellytetyt 20 000 henkilöä. Toiseksi todetaan, että Kouvola on pinta-alaltaan laaja eikä sillä ole luontaisia yhteistyötahoja työvoimapalvelujen järjestämiseksi.

Kolmantena perusteluna on, että Kouvolan kaupunki muodostaa myös luonnollisen työssäkäyntialueen, johon pendelöidään ympäröivistä kunnista jonkin verran (13,6 % alueella työssä käyvistä). Neljänneksi todetaan, että palvelut itsenäisesti järjestämällä Kouvola pystyy parhaiten vaikuttamaan kaupungin vastuulle tulevien työttömyysturvakustannusten kehitykseen.  Kaupunki näkee työvoima- ja elinkeinopalveluiden tehokkaan ja taloudellisen järjestämisen merkittävänä elinvoimaan vaikuttavana tekijänä.

Suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämiseksi

Suunnitelma työvoimapalvelujen järjestämiseksi on määritetty TE2024-uudistusta ohjaavan lain tasoiseksi asiakirjaksi (Laki työvoimapalvelujen järjestämisestä). Suunnitelmasta on käytävä ilmi muun muassa laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen varattavat resurssit, laissa tarkoitettujen palvelujen tuottamista ja kohdentamista koskevat ratkaisut, toimipisteiden määrä ja sijoittuminen sekä varautuminen rakennemuutostilanteisiin.

Kouvolan kaupungin järjestettäväksi siirtyy TE2024-uudistuksen yhteydessä lähes 100 lakisääteistä palvelua sekä niihin liittyviä hankinta- ja maksatustehtäviä. Palveluihin ei juurikaan tule lainsäädännöllisiä muutoksia.

Kun palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025 alkaen, nykymuotoiset TE-toimistot lakkautetaan ja toimistojen henkilöstö siirtyy kuntien palvelukseen liikkeenluovutuksella niin sanottuina vanhoina työntekijöinä. Tämän hetken arvion mukaan Kouvolan kaupungille siirtyisi henkilöstöä TE-uudistuksen myötä noin 80–85.

Kouvolan työllisyysalueen työvoimapalveluiden pysyvät toimipisteet (3 kpl) säilyvät palveluiden siirtovaiheessa. Päätoimipiste sijaitsee keskeisellä paikalla osoitteessa Salpausselänkatu 26. Lisäksi työvoimapalveluiden henkilöstöä tulee työskentelemään Ohjaamossa ja Kohoa Synergiakeskuksessa.

Tavoitteena on, ettei palvelujen järjestäjän vaihdos näy asiakkaalle siirtovaiheessa eli vuodenvaihteessa 2024–2025.

– Keväällä 2022 käyttöönotettu pohjoismainen palvelumalli tulee säilymään. Pyrimme kuitenkin kehittämään työ- ja elinkeinopalveluidemme prosesseja ja sisältöä niin, että sekä työllistyminen että osaavan työvoiman löytyminen olisi nykyistä helpompaa ja nopeampaa.

– Tavoitteena ovat asiakaslähtöiset ja tämänhetkistä räätälöidymmät palvelut, TE2024 -uudistuksen projektipäällikkö Lisa Forss sanoo.

Tutustu 14.8.2023 kokoontuvan kaupunginhallituksen esityslistatekstiin koskien työvoimapalveluiden siirtoa kuntaan, järjestämisvastuuta ja suunnitelmaa työvoimapalveluiden järjestämiseksi Kouvolassa

Sivun alkuun