Kaupunginhallituksessa käsiteltäviä asioita 28.10.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 28.10. mm. kaupungin palveluverkkokonaisuuden päivittämistä, eri toimialojen palveluverkkoesityksiä sekä Perlacon Oy:n raporttia Kouvolan kaupungin sopeutustyöstä.a

Kaupungin palveluverkkokonaisuuden päivittäminen osana kaupungin tasapainottamisohjelmaa

Tämän yleispykälän tavoitteena on luoda yleiskuva kaupunkimme tilasta ja siihen erityisesti vaikuttavista tekijöistä, lähinnä talouden, henkilöstön ja hallinnon näkökulmasta.

Kaupunginjohtajan esitys kaupunginhallitukselle:
Kaupunginhallitus merkitsee edellä esitetyn katsauksen tiedoksi ja päättää, että

  1. konsernipalveluissa jatketaan digitalisaation edistämistä kaupungin eri palveluissa ja vuoden 2020 aikana kuvataan henkilöstö- ja taloushallinnon palveluprosessit sekä digitalisoidaan ne htv säästöjen aikaansaamiseksi,
  2. kaupungin elinkeinoyhtiö Kinno Oy:n osalta asetetaan kaupunginhallituk sen toimesta ohjausryhmä, jonka tehtäväksi annetaan Kinnon strategian, tehtävien, resurssien ja sijoittumisen tarkastelu 30.4.2020 mennessä,
  3. muilta osin katsauksen toimenpiteitä tullaan tarkastelemaan osana kaupungin talouden 20 miljoonan euron tasapainottamistavoitteen välttämättömiä toimenpiteitä.
    Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
    Kaupunginvaltuusto merkitsee edellä esitetyn katsauksen tiedoksi

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Marita Toikka puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi,
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh.020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi,
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi,
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi,
kehitysjohtaja Petteri Portaankorva, puh. 020 615 1287, petteri.portaan korva (at)kouvola.fi,
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi,
hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 8)

Kasvatus ja opetus toimialan palveluverkkoesitys

Tämä pykälä käsittää kasvatuksen ja opetuksen toimialan palveluverkkoja koskevat lautakuntien esitykset. Kaupunginjohtajan esitys pohjautuu lautakuntien esitysten pohjalta jatkettuun palveluverkkopäivitykseen, jonka mukaisesti palveluverkkojen yhteinen säästötavoite tämän taloussuunnittelukauden lopussa vuonna 2023 on yhteensä 6,6 milj. euroa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kasvatus- ja opetus toimialan palveluverkkoselvityksistä päätetään seuraavasti:

Varhaiskasvatus:
Hyväksytään liitteenä oleva palveluverkkoselvitys ja siinä esitetyt toimenpiteet:
Muumilaakson päiväkoti lakkautetaan 1.8.2020 alkaen, keskitetään 24/7 –vuorohoito 3-4 isoon päiväkotiin, hoitoaikoja supistetaan Peippolan ja Lehvätien päiväkodeissa, luovutaan Puutarhurinkadun perhepuistotilasta, Valkealan päiväkotitoiminta järjestellään uudestaan uuden päiväkodin valmistuttua monitoimikeskukseen, siirretään Vuokkolan päiväkodin esiopetus Jaalan koulun tiloihin ja luovutaan Peukaloisen tilasta 1.8.2020 alkaen, siirretään Peippolan päiväkodin esiopetus Elimäen yhtenäiskoulun tiloihin 1.8.2020 alkaen, Ummeljoen päiväkodin lakkauttaminen otetaan tarkasteluun, jos alueen lapsimäärissä tai toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, Haanojan päiväkodin lisärakennuksen valmistuttua luovutaan neljästä erillisestä toimipisteestä.

Uuden Pilkanmaa-Maunuksela päiväkodin hankesuunnittelu leasing rahoituksella otetaan vuoden 2020 talousarvioon ja Kaunisnurmen päiväkodin korvaaminen sisällytetään hankesuunnitteluun Kouvolan Keskustan yhtenäiskoulun investoinnin yhteydessä.

Merkitään tiedoksi, että säästövaikutuksen arvioidaan olevan noin 171 000 euroa vuoden 2022 alusta lukien per vuosi.

Perusopetus:
Päätetään, että aiemman kaupunginvaltuuston perusopetuksen palveluverkkopäätöksen lisäksi lakkautetaan Anjalan koulu, Kaipiaisten koulu, Pilkanmaan koulu, Tehtaanmäen koulu ja Ummeljoen koulu 1.8.2020. Voikkaan koulu lakkautetaan, kun Kuusankosken yhtenäiskoulun uusi koulurakennus valmistuu.

Anjalaan ei rakenneta alakoulua.

Elimäelle ei rakenneta yhtenäiskoulua, vaan yhtenäiskoulu rakennetaan Korialle. Elimäen yhtenäiskoulun 7–9 luokkien opetus siirretään Korialle yhtenäiskoulun koulurakennuksen valmistuttua.

Merkitään tiedoksi, että edellä mainittujen kouluverkkomuutosten säästövaikutukset ovat vuonna 2021 noin 2,0 milj. euroa ja vuonna 2025 noin 3,2 milj. euroa.

Lukiokoulutus:
Päätetään, että Valkealan ja Elimäen lukiot lakkautetaan 1.8.2021. Opiskelijat ohjataan sekä Yhteislyseoon että Kuusankosken lukioon.
Uusia opiskelijoita ei oteta Valkealan ja Elimäen lukioihin enää lukuvuoden 2020–2021 alusta.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmainen joukkoliikenne käynnistetään Kouvolassa 1.8.2021 alkaen. Merkitään tiedoksi, että säästövaikutuksen arvioidaan olevan noin 1,2 milj. euroa vuoden 2022 alusta lukien per vuosi.

Nuorisopalvelut:
Hyväksytään liitteenä oleva palveluverkkoselvitys ja siinä esitetyt toimenpiteet:
Toimintojen suunnitteleminen vastaamaan kunkin alueen tarpeita. Toimintojen keskittäminen muiden toimialan palvelujen yhteyteen kuten kouluihin. Seinättömän nuorisotyön kehittäminen. Yksilöllisen ohjauksen ja tuen kehittäminen tukemaan työpajanuoria.

Merkitään tiedoksi, että nettokustannusvaikutuksen arvioidaan olevan noin 300.000 euroa vuoden 2020 alusta lukien.

Lisätietoja:
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi puh. 020 615 7727, veikko.niemi(a)kouvola.fi

Lue lisää (esityslista asi nro 9)

Liikunta ja kulttuuri toimialan palveluverkkoesitys

Kaupunginjohtajan esitys pohjautuu lautakuntien esitysten pohjalta jatkettuun palveluverkkopäivitykseen, jonka mukaisesti palveluverkkojen yhteinen säästötavoite tämän taloussuunnittelukauden lopussa vuonna 2023 on yhteensä 6,6 milj. euroa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Liikunta- ja kulttuurilautakunnan palveluverkkoselvityksistä päätetään seuraavasti:
Hyväksytään liikunta- ja kulttuurilautakunnan esitys liikunnan ja kulttuurin palveluverkosta.

Liikuntapaikkaverkon liikuntapaikkojen lakkautukset toteutetaan taulukossa 3 esitetyn kj:n esityksen mukaisesti seuraavin tarkennuksin:
Korian uimahallin sopimus irtisanotaan päättymään vuoden 2020 loppuun mennessä ja Kuusankosken uimahalli suljetaan vuoden 2021 alusta alkaen.

Alle 18-vuotiaiden ohjatun liikunnan varausmaksut ovat 1.6.2020 alkaen jää ajan osalta 30 €/alkava tunti ja muiden tilojen osalta 15 €/alkava tunti.

Jäähallien määrärahoista vähennetään 450 000 € vuoden 2021 taloussuunnittelusta ja vähennyksen korvaavat toimintatavat tai tulonmuodostumiset tulee selvittää vuoden 2020 aikana.

Lisätietoja:
Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi

Lue lisää (esityslista asia nro 10)

Asuminen ja ympäristö toimialan palveluverkkoesitys

Tämä pykälä käsittää asuminen ja ympäristö toimialan palveluverkkoja koskevat lautakunnan esitykset.

Kaupunginjohtajan esitys pohjautuu lautakuntien esitysten pohjalta jatkettuun palveluverkkopäivitykseen, jonka mukaisesti palveluverkkojen yhteinen säästötavoite tämän taloussuunnittelukauden lopussa vuonna 2023 on yhteensä 6,6 milj. euroa. Lisäksi pysyvät henkilöstösäästöt ovat vuoden 2023 alussa yhteensä 7,8 milj. euroa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Merkitään tiedoksi teknisen lautakunnan tekemät yhdyskuntatekniikan palveluverkkoihin liittyvät päätökset puistojen hoitotason, leikkipaikkojen ja venepaikkojen osalta. Edellä mainittujen palveluverkkojen ja palvelutason muuttamisella saavutetaan yhteensä noin 290 000 euron vuotuiset kunnossapitokustannusten säästöt sekä vähennetään 2 milj. eurolla yhdyskuntatekniikan investointitarpeita. Lisäksi merkitään tiedoksi kaupunginhallituksen tekemä päätös kaupungin kunnossapitämien yksityisteiden määrän vähentämisestä.

Asuminen ja ympäristö toimialan muiden palveluverkkojen osalta päätetään seuraavasti:
Matonpesupaikkojen ja koirapuistojen palveluverkkotarve tarkistetaan ja niille asetetaan vähintään 20 000 euron vuotuiset kunnossapidon säästötavoitteet sekä 0,3 milj. euron investointien vähentämistavoitteet.
Jalkakäytävien kunnossapitovastuu tarkistetaan samaan laajuuteen kuin useassa kaupungin verrokkikunnassa on päätetty tehdä, ja sen osalta asetetaan vähintään 100 000 euron vuotuiset säästötavoitteet.

Kaupungin vuotuisia yksityistieavustuksia alennetaan vuoden 2019 tasosta vähintään 300 000 eurolla, jolloin avustus sijoittuu lähelle verrokkikuntien keskitasoa.

Kaupungintalon tilauudistusta edistetään, jotta asuminen ja ympäristö toimialan toimistohenkilökunta on mahdollista keskittää kaupungintalon muiden toimistopalveluiden yhteyteen.

Lisätietoja:
Tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi

Lue lisää (esityslista asia nro 11)

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun