Kaupunginhallituksessa käsiteltäviä asioita 16.12.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 16.12. mm. Kouvolan RRT-alueen 2. vaiheen asemakaavaa, työvoiman vähentämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn neuvottelutulosta ja henkilöstön lomauttamista vuonna 2020 sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteistyö- ja rahoitussopimusta.

Kouvolan RRT-alueen 2. vaiheen asemakaava (RRT2, kaava nro 10/006)

Kouvolan RRT-alueen 2. vaiheen (RRT2, kaava nro 10/006) päivitetty asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 6.11.- 9.12.2019. Kaavaehdotuksesta saatiin neljä lausuntoa. Kaavaehdotuksesta ei saapunut yhtään muistutusta. Kolmella lausunnon antajalla ei ollut huomautettavaa, Kouvolan Vesi Oy tarkensi aiempia lausuntojaan koskien alueen vesihuoltoa. Saadut lausunnot ja niiden vastineet ovat kokonaisuudessaan luettavissa kaavaselostuksen sivuilta 31-32.

Kaava-aineisto on esityslistan liitteenä.

Lisätietoja:
kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, p. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi tai
kaavan laatija kaavoitusinsinööri Olli Ruokonen, p. 020 615 9235, olli.ruokonen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kouvolan RRT-alueen 2. vaiheen asemakaava (RRT2, kaava nro 10/006) hyväksytään.

Lue lisää asiasta kaupunginhallituksen esityslistan kohdasta 4.

Työvoiman vähentämistä koskevan yhteistoimintamenettelyn neuvottelutulos ja henkilöstön lomauttaminen vuonna 2020

Työvoiman vähentämistä koskevassa yhteistoimintamenettelyssä saavutettiin seuraava neuvottelutulos:

Pysyvät henkilöstömenosäästöt

Kouvolan kaupungin henkilöstömenojen pysyvä vähennys 0,88 milj. euroa saavutetaan vähentämällä henkilöstöä yhteensä 17 henkilötyövuodella. Henkilöstövähennyksistä 6 henkilötyövuotta kohdistuu konsernipalveluihin, 4,5 henkilötyövuotta kasvatukseen ja opetukseen sekä 6,5 henkilötyövuotta asuminen ja ympäristö -toimialalle.

Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotaan enintään viisi henkilöä. Irtisanomiset kohdistuvat lähinnä hallinto- ja toimistohenkilöstöön ja ne toteutetaan tammikuun loppuun mennessä. Ennen irtisanomista kartoitetaan kuitenkin eläkemahdollisuudet sekä viranhaltijalain ja työsopimuslain mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin.

Henkilöstön lomauttaminen kertaluonteisten säästöjen saavuttamiseksi

Lomautuksen kesto on kolme viikkoa. Kuukausipalkkaisella henkilöstöllä se tarkoittaa 21 kalenteripäivää ja tuntipalkkaisilla työntekijöillä 15 työpäivää.
Toimialojen selvitysten pohjalta yhteistoimintamenettelyn yhteydessä todettiin, että joidenkin henkilöstöryhmien lomautusten tulisi olla lyhyempiä ja osa rajata kokonaan lomautusten ulkopuolelle.

Lyhyempiä lomautuksia esitetään mm. seuraaville henkilöstöryhmille:

 • varhaiskasvatuksen opetus- ja hoitohenkilöstö (pl. varhaiskasvatusyksiköiden johtajat) 14 kalenteripäivää
 • laaja-alaiset erityisopettajat 14 kalenteripäivää
 • nuorten työpajojen henkilöstö 14 kalenteripäivää
 • luokkamuotoinen erityisopetus (pienryhmät) 7 kalenteripäivää
 • perusopetuksen (yleisopetus) opetushenkilöstö (pl. virkarehtorit) 14 kalenteripäivää
 • II asteen koulutuksen opetushenkilöstö (pl. hallinto, rehtorit ja päälliköt) 14 kalenteripäivää
 • KSAO:n duunipajan pajaohjaajat 7 kalenteripäivää.

Lomautuksen ulkopuolelle esitetään rajattavaksi kokonaan seuraavat ammattiryhmät:

 • pysäköinnintarkastajat
 • varhaiskasvatuksen erityisohjaajat (tehtävänä yksittäisen lapsen erityishoito)
 • kuntatason luokkamuotoinen erityisopetus (Mansikkamäki, Tähteenkatu, Viiala, Carea-koulu (siirtymässä kaupungin organisaatioon 1.8.2020 alkaen), sairaalaopetus ja Kotkankallion lastensuojeluyksikön ryhmä)
 • KSAO:n lentokonealan perustutkinnon opettajat
 • KSAO:n työvoimakoulutuksen ja maksullisen palvelutoiminnan opettajat (mikäli suunniteltuja koulutuksia on lomautuksen aikana).
 • Kymen jätelautakunnan henkilöstö
 • kiinteistöpalvelujen Kymsoten hoitosopimuksen kohteissa työskentelevät (mikäli työajasta yli 50 % kohdistuu sote-palveluihin)
 • kiinteistönhoidon päivystäjät
 • kiinteistöpalvelujen varahenkilöt
 • lomituspalvelujen maatalouslomittajat
 • eläinlääkintähuolto (ympärivuorokautinen päivystysvelvollisuus)
 • luottamusmiehet ja varsinaiset työsuojeluvaltuutetut
 • oppisopimussuhteessa olevat, jotka ovat määräaikaisessa työsuhteessa
 • määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät, jotka eivät toimi vakituisen työntekijän sijaisena
 • palkkatuella työllistetyt

Lue asialistasta tarkemmin määräaikaisessa virkasuhteessa ja osa-aikaisessa työsuhteessa olevia sekä eläköityviä koskevista erityisistä rajoituksista lomautuksia koskien.

Opetuspuolella säästöjä haetaan lomautuksen lisäksi tuntikehyksen leikkauksella. Yt-neuvotteluissa sovittiin, että opettajien osalta käydään vielä erillinen neuvottelu lomautuksen toteuttamisesta ennen sen toimeenpanoa.

Lomautusten toteuttaminen

Lomautukset toteutetaan vuoden 2020 aikana työnantajan määräämänä ajankohtana kokonaisina päivinä yhdessä tai useammassa jaksossa.
Yksityiskohtaista lomautussuunnittelua jatketaan kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen. Lomautussuunnitelmien avulla varmistetaan, että kaupunki pystyy lomautuksista huolimatta järjestämään lakisääteiset palvelut, hoitamaan viranomaistehtävät ja täyttämään sopimusvelvoitteet.
Toimialojen lomautussuunnitelmat tulee käsitellä ao. toimialan yhteistyöryhmässä ja ao. lautakunnissa ennen lomautusten toteuttamista.

Opetushenkilöstön osalta lomautukset tulee toteuttaa niin, että opetusta koskevassa lainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa alemman asteisissa säännöksissä säädetty oikeus perusopetukseen ja lukio-opetukseen sekä ammatilliseen opetukseen voidaan turvata säännöksissä tarkoitetulla tavalla lomautuksista huolimatta. Lomautussuunnittelussa tulee ottaa huomioon oppilaiden oikeuksia koskevat vaatimukset. Opetussuunnitelman mukainen opetus on turvattava asiakasturvallisuutta vaarantamatta. Opettajien osalta käydään vielä erillinen neuvottelu lomautuksen toteuttamisesta ennen sen toimeenpanoa.

Lisätietoja:
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 02061 3100, marita.toikka(a)kouvola.fi,
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Yhteistoimintamenettelyn neuvottelutulos ja työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma hyväksytään.

Kouvolan kaupungin henkilöstömenojen pysyvä vähennys 0,88 milj. euroa saavutetaan vähentämällä henkilöstöä yhteensä 17 henkilötyövuodella. Henkilöstövähennyksistä 6 henkilötyövuotta kohdistuu konsernipalveluihin, 4,5 henkilötyövuotta kasvatukseen ja opetukseen sekä 6,5 henkilötyövuotta asuminen ja ympäristö -toimialalle.

Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotaan enintään viisi henkilöä. Irtisanomiset kohdistuvat lähinnä hallinto- ja toimistohenkilöstöön ja ne toteutetaan tammikuun loppuun mennessä. Ennen irtisanomista kartoitetaan kuitenkin eläkemahdollisuudet sekä viranhaltijalain ja työsopimuslain mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin.

Henkilöstö lomautetaan kolmeksi viikoksi vuonna 2020. Kuukausipalkkaisella henkilöstöllä se tarkoittaa 21 kalenteripäivää ja tuntipalkkaisilla työntekijöillä 15 työpäivää.

Seuraavilla henkilöstöryhmillä on lyhyempi lomautusaika:

 • varhaiskasvatuksen opetus- ja hoitohenkilöstö (pl. varhaiskasvatusyksiköiden johtajat) 14 kalenteripäivää
 • laaja-alaiset erityisopettajat 14 kalenteripäivää
 • nuorten työpajojen henkilöstö 14 kalenteripäivää
 • luokkamuotoinen erityisopetus (pienryhmät) 7 kalenteripäivää
 • perusopetuksen (yleisopetus) opetushenkilöstö (pl. virkarehtorit) 14 kalenteripäivää
 • II asteen koulutuksen opetushenkilöstö (pl. hallinto, rehtorit ja päälliköt) 14 kalenteripäivää
 • KSAO:n duunipajan pajaohjaajat 7 kalenteripäivää.

Lomautuksen ulkopuolelle rajataan kokonaan seuraavat ammattiryhmät:

 • pysäköinnintarkastajat
 • varhaiskasvatuksen erityisohjaajat (tehtävänä yksittäisen lapsen erityishoito)
 • kuntatason luokkamuotoinen erityisopetus (Mansikkamäki, Tähteenkatu, Viiala, Carea-koulu (siirtymässä kaupungin organisaatioon 1.8.2020 alkaen), sairaalaopetus ja Kotkankallion lastensuojeluyksikön ryhmä)
 • KSAO:n lentokonealan perustutkinnon opettajat
 • KSAO:n työvoimakoulutuksen ja maksullisen palvelutoiminnan opettajat (mikäli suunniteltuja koulutuksia on lomautuksen aikana).
 • Kymen jätelautakunnan henkilöstö
 • kiinteistöpalvelujen Kymsoten hoitosopimuksen kohteissa työskentelevät (mikäli työajasta yli 50 % kohdistuu sote-palveluihin)
 • kiinteistönhoidon päivystäjät
 • kiinteistöpalvelujen varahenkilöt
 • lomituspalvelujen maatalouslomittajat
 • eläinlääkintähuolto (ympärivuorokautinen päivystysvelvollisuus)
 • luottamusmiehet ja varsinaiset työsuojeluvaltuutetut
 • oppisopimussuhteessa olevat, jotka ovat määräaikaisessa työsuhteessa
 • määräaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät, jotka eivät toimi vakituisen työntekijän sijaisena
 • palkkatuella työllistetyt

Osa-aikaisella eläkkeellä tai muutoin osa-aikatyössä olevien viranhaltijoiden/työntekijöiden osalta lomautus toteutetaan pääsääntöisesti vastaavalla tavalla ja kalenteripäivinä yhtä pitkäksi ajaksi kuin kokoaikainen. Lomautusaika määritellään kuitenkin tapauskohtaisesti sen mukaisesti, miten viranhaltijan/työntekijän työaika on järjestetty.

Vuonna 2020 eläkkeelle jäävät ovat myös lomautusten piirissä. Jos viranhaltija/työntekijä on irtisanoutunut ennen lomautusilmoituksen antamista, niin lomautus on palvelussuhteen keston mukaan laskettu suhteellinen osuus oman ammattiryhmän lomautuksesta

Vuonna 2020 ei myönnetä viiden päivän palkallista virka-/työvapaata tutkintoon johtavaan tai muuhun ammattia täydentävään pitkäkestoiseen omaehtoiseen koulutukseen.

Opetuspuolella säästöjä haetaan lomautuksen lisäksi tuntikehyksen leikkauksella. Opettajien osalta käydään vielä erillinen neuvottelu lomautuksen toteuttamisesta ennen sen toimeenpanoa.

Yksityiskohtaista lomautussuunnittelua jatketaan lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi asiakasturvallisuutta vaarantamatta. Toimialojen lomautussuunnitelmat käsitellään ao. toimialan yhteistyöryhmässä ja ao. lautakunnissa ennen lomautusten toteuttamista ja ne tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Henkilöstöpalvelut valtuutetaan antamaan tarkempia soveltamisohjeita toimialoille ja lomautuspäätöksiä toimeenpaneville viranhaltijoille.

Lue asiasta tarkemmin kaupunginhallituksen esityslistan kohdasta 5.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteistyö- ja rahoitussopimus

Kouvolan kaupungin ja Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston välillä on neuvoteltu uudesta sopimuksesta syksyn aikana. Kaupungin tavoitteena tulevalle yhteistyölle on saavuttaa yhä parempia tuloksia mm. LUTin yritysyhteistyön ja koulutusnäkyvyyden kautta.

LUT:in toiminnan tavoitteet, joista on neuvoteltu, on kuvattu alla seuraavasti:

Kouvola on tulevaisuuden kansainvälinen solmukohta viennille, tuonnille sekä logistiikan, biotekniikan ja luovien alojen osaamiselle niin Kiinaan kuin Venäjälle ja Baltiaan. LUT profiloituu Kouvolassa kansainvälisen kaupan ja logistiikan osaajana ja edistää Kouvolan talousalueen hyvinvointia seuraavin toimin:

 1. LUT tarjoaa Kouvolan talousalueelle koulutustoimintoja ja edistää näin osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia Kouvolan talousalueella.
 2. LUT edistää toiminnallaan Kouvolan talousalueen kasvuhakuisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä.

Tarkemmat määrittelyt sekä alustavasti sovitut toiminnan mittarit ovat luettavissa esityslistasta. Tarkoituksena on hyväksyä tässä yhteydessä ns. runkosopimus, jota täydennetään vuosittain erikseen sovittavilla toimenpidesuunnitelmilla.

Lisätietoja:
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen sopimuksen ja edellyttää, että vuositason toimintasuunnitelma tuodaan kaupunginhallitukselle aina tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 17.12.2019 lukien.

Lue asiasta tarkemmin kaupunginhallituksen esityslistan kohdasta 9.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun