Kaupunginhallituksessa käsiteltäviä asioita 12.8.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 12.8. kaupungin mm. lausuntoa Kymsoten asiantuntijatyöryhmän raportista, talouden ja henkilöstön kuukausikatsauksia 5/209 ja 6/209 sekä Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristötavoitteet –suunnitelmaa.

Lausunto Kymsoten Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus -raportista

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) palveluista on tehty asiantuntijatyöryhmän raportti. Raportissa kuvataan Kymsoten palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden muutosta kilpailukyvyn, asiakaspidon, asiakas- ja työntekijäkokemuksen sekä kustannustehokkuuden näkökulmasta. Kymsoten yhtymävaltuusto on pyytänyt jäsenkunnilta lausuntoa raportista 15.8.2019 mennessä.

Kouvolan kaupungin lausunto:

Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus -raportissa olisi voinut enemmän avata kuntien peruspalveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä, sillä se mahdollistaa varhaisen ja matalan kynnyksen palveluiden toteuttamisen ja molempien toimijoiden resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen. Ennaltaehkäisevien ja varhaisten palveluiden vahvistamista on jatkettava pitkäjänteisesti ja siinä on tehtävä tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa.

Kouvolan kaupunki näkee, että aiemmin hyväksytty kehittämisohjelma ja asiantuntijaraporttiin sisältyvät muutokset tulee kytkeä yhteen, sillä ne tukevat toisiaan ja niissä on samoja toiminnan muutoksen tavoitteita. Keskeistä saatavuuden ja saavutettavuuden sekä kustannusten hallinnan näkökulmasta on vahvistaa perustason palveluita sotekeskuksissa sekä uudistaa toimintaprosesseja siten, että perus- ja erikoistason konsultaatiot, palveluiden integraatio ja asiakastarpeeseen vastaaminen moniammatillisesti vahvistuvat.

Perhekeskustoiminta perustuu kansallisen LAPE-hankkeen tavoitteisiin. Kouvolan näkökulmasta toiminta ja perhekeskusten kaavaillut sijainnit palvelevat kouvolalaisia lapsiperheitä tarkoituksenmukaisesti. Erityispalveluiden jalkautumista perhekeskuksiin tulee vahvistaa. Suunniteltu sotekeskusratkaisu on muutoin toimiva, mutta Jaalan ja Elimäen alueen asukkaiden palvelut on turvattava uusilla toimintamalleilla.

Ratamokeskukseen sijoittuvien palvelujen tulee vahvistaa pohjoisen Kymenlaakson asukkaiden erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Keskuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee vahvistaa Ratamokeskuksen roolia maakunnan toisena sairaalapalvelun yksikkönä. Pohjoisen Kymenlaakson alueella asuu puolet maakunnan väestöstä ja erikoistason vastaanottopalveluiden saatavuus on kouvolalaisten näkökulmasta erittäin tärkeää.

Maakunnan vaativan kuntoutuksen keskittäminen Ratamokeskukseen on tärkeää ja tarkoituksenmukaista. Kouvolan kaupunki esittää lausuntonaan koko maakunnan kuntoutuksen keskittämistä ensisijaisesti Ratamokeskukseen. Sitä tukevat Ratamokeskuksen rooli maakunnan kuntouttavana sairaalayksikkönä sekä Ratamokeskukseen sijoittuvat 24/ 7 palvelut. Kouvolan kaupunki edellyttää, että myös laitoskuntoutusta toteutetaan Kouvolassa eikä kouvolalaisia ikäihmisiä siirretä kuntoutusta varten Hoikuun Haminaan.

Hammashoitoloiden väheneminen on hyväksyttävää, mutta samalla on arvioitava palvelubussin kykyä vastata taajamien ulkopuolella asuvien asukkaiden palvelutarpeeseen. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen toimintamallia on vahvistettava terveysasemilla ja tulevissa perhekeskuksissa. Ikääntyneiden palvelujen palvelurakenteen muutokset ovat kaupungin näkökulmasta hyväksyttäviä, mutta samalla on arvioitava kykyä vastata palvelutarpeeseen ja sen kasvavaan kysyntään.

Kouvolan kaupungin tilapalvelujen lausunto:

Kouvolan kaupungin tilapalvelut vuokraa Kymsotelle n. 32 000 m2 erilaisia tiloja. Raportin ehdotuksen mukainen palveluverkkoratkaisu vähentäisi Kymsoten tiloja n. 10 000 m2. Suurimmat ongelmat syntyisivät sellaisiin tiloihin, joista vain osasta luovutaan. Tilapalvelujen näkemyksen mukaan tällaisiin tiloihin ei saataisi muita kaupunkikonsernin toimijoita ja tilat jäisivät tehottomiksi ja kalliiksi ylläpitää vain osakäyttöä varten. Tilapalvelujen näkökulmasta vain kokonaisista rakennuksista tai osakkeista tulisi luopua.

Kymsoten tulisi tehdä toimitilastrategia, jossa kiinteistöille annettaisiin reunaehdot ja tilatehokkuustavoitteet. Strategiassa aikataulutettaisiin tulevien vuosien tilamuutokset, jotta kunnissa voitaisiin etsiä muuta käyttöä tyhjeneville tiloille. Kymsoten tulisi tehdä tiivistä yhteistyötä kuntien kanssa, jotta tilojen yhteiskäyttöä voitaisiin lisätä ja mahdollisten investointien tarkoituksenmukaisuus varmistaa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan Kouvolan kaupungin lausunnon Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus -raportin osalta.

Lisätietoja:

Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429
Toimitilajohtaja Juha Jormanainen, 020 615 9013
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun