Kaupunginhallituksessa 6.9.2021 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 6.9.2021 käsiteltäviä asioita ovat mm. Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-7/2021 sekä Naukion uuden päiväkodin rakennusurakoitsijan ja rakennusinvestoinnin rahoittajan valinnat.

Naukion päiväkodin rakennusinvestoinnin rahoittajan valinta

Kaupunginhallitus on päättänyt 8.3.2021 § 77, että Naukion päiväkodin rahoitusmallina käytetään kiinteistöleasingia. Samassa yhteydessä päätettiin rahoittajan valinnasta urakoitsijavalinnan kanssa yhteydessä. Kaupunginhallitus valitsee kokouksessaan myös uuden Naukion päiväkodin rakennusurakoitsijan, mutta asiakohta ei ole julkinen ennen kaupunginhallituksen hankintapäätöstä.

Kiinteistöleasingin käyttö ei vaikuta kohteen rakennuttamiseen, mutta rakennuksen omistajaksi tulee rahoitusyhtiö. Kaupunki ei maksa rakentamiskustannuksia, vaan ne hoitaa rahoitusyhtiö. Kaupunki alkaa maksaa kohteesta leasingvuokraa rakennuksen valmistuttua. Rakennusvaiheessa syntyneet korot maksetaan, kun kohde otetaan käyttöön.

Tarjous pyydettiin Kuntarahoitus Oyj:ltä. Tarjous pyydettiin rakennettavan kohteen arvioidulle maksimirahoitusmäärälle 3 500 000 euroa (alv 0 %). Summa tarkentuu rakennushankkeen valmistuttua. Vuokra-aika on 15 vuotta kohteen valmistumisesta alkaen ja jäännösarvo 15 vuoden jälkeen on 25 %. Kouvolan kaupungilla on vuokrakauden jälkeen oikeus ostaa kohde rahoituksen jäännösarvolla, tehdä uusi jatkovuokrasopimus tai osoittaa vuokrakohteelle ostaja.

Kuntarahoitus Oyj mahdollistaa vihreän rahoituksen käyttämisen, jota myönnetään ympäristöystävällisiin kohteisiin.

Keskeisimmät hyväksyttävät rahoitusehdot ovat:

 • vuokrakohteen limiitin maksimäärä 3 500 000 euroa
 • vuokra-aika 15 vuotta kohteen valmistumisesta 6 kuukauden vuokrajaksoin
 • jäännösarvo vuokrakohteelle 15 vuoden jälkeen 25 %
 • korko sidotaan 6 kuukauden euribor-viitekorkoon lisättynä 0,37 %-yksikön marginaalilla, joka on kiinteä 10 vuoden ajan varsinaisen vuokrakauden alusta
  • viitekoron arvon alittaessa 0,00 % on luoton viitekorko 0,00 %
  • 0,01 – 0,10 %-yksikön korkomarginaalin alennus, mikäli kohde hyväksytään vihreän rahoituksen piirin

Tutustu tarkemmin asiakohtaan esityslistalla kohdassa 5 (Dynasty).

Lisätietoja:

 • talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi,
 • apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja
 • rahoitussuunnittelija Hannu Salmela, puh 020 615 4008, hannu.salmela(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää valita Naukion päiväkodin rakennusinvestoinnin rahoittajaksi Kuntarahoitus Oyj:n.
Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 7.9.2021 lukien.

Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-7/2021

Kouvolan kaupungin vuoden 2021 tuloksen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan 2,4 milj. euroa alijäämäisenä. Merkittävimmät alijäämään vaikuttavat tekijät ovat:

 • Kymsoten palvelusopimusksen ylitys 4,5 milj. euroa
 • Kouvolan osuus Kymsoten alijäämäennusteesta 12,2 milj. euroa
 • Oman toiminnan osalta vaikutukset 2,8 milj. euroa negatiiviset
  • tuottojen pienentyminen koronan johdosta, menojen lisääntyminen koronan johdosta, muut tulojen alentumiset, esim. varhaiskasvatus
 • Verotulojen parempi toteuma noin 8 milj. euroa 
  • Yhteisöverot ja kunnallisverot

Toimialat tekevät tarkemman tilinpäätösennusteen osavuosikatsaukseen. Myös verotuloarviot tullaan tarkistamaan tuolloin sekä koko kaupungin ennuste. Mahdollisen talousarviomuutokset viedään valtuuston käsiteltäväksi marraskuussa.

Henkilöstö

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli heinäkuun lopussa 3 084 henkilöä, joista vakinaisia oli 2 544, määräaikaisia 410 ja tukitoimenpitein työllistettyjä 130. Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai palkallisia poissaoloja. Henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli yhteensä 2 995,43.

Henkilöstömäärä on kasvanut edellisvuodesta 181:llä ja henkilötyövuodet yhteensä 276,65:llä. Vertailussa pitää ottaa huomioon useampi tekijä. Viime vuonna määräaikaisen henkilöstön määrä oli poikkeuksellisen alhainen lomautuksista johtuen, ja nyt ollaan lähempänä tavanomaista tasoa. Palkkatuella työllistettyjen määrää on selkeästi lisätty aiemmista vuosista. Lisäksi henkilöstömäärää ovat kasvattaneet Carea-koulun siirto Kymsotelta 1.8.2020 sekä Live&Visit Kouvola -toiminnon siirto Kinnolta 1.1.2021. Viime vuonna lomautuksilla oli huomattava vaikutus henkilötyövuosien määrään.

Heinäkuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt vanhuuseläkkeelle yhteensä 53 ja työkyvyttömyyseläkkeelle neljä viranhaltijaa/ työntekijää. Vapautuneesta 105 virasta ja tehtävästä on jätetty täyttämättä 18 eli 17 prosenttia.

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 9,2 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 0,1 kalenteripäivää viime vuotta enemmän. Myönteistä on ollut kuntoutustukien eli ns. määräaikaisten työkyvyttömyyseläkkeiden huomattava väheneminen viime vuodesta.

Lue tarkemmin aiheesta esityslistan kohdasta 6 (Dynasty).

Lisätietoja:

 • talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi,
 • henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi ja
 • hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talouden ja henkilöstön kuukausikatsauksen 1-7/2021 sekä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan kuukausikatsaukset 1-7/2021.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651