Kaupunginhallituksessa 4.5.2020 käsiteltäviä asioita

puheenjohtajan nuija

Kouvolan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 4.5.2020 mm. henkilöstökertomusta vuodelta 2019, Kouvolan kaupungin tilannekuvaa poikkeusolojen aikana sekä kaupungin taloudellista tilannetta ja sopeuttamistarvetta.

Henkilöstökertomus vuodelta 2019

Vuoden 2019 lopussa Kouvolan kaupungin palveluksessa oli henkilöstöä yhteensä 3 162, joista vakinaisia oli 2 596. Koko henkilöstön määrä väheni edellisvuodesta 2 294:llä eli 42 prosentilla, koska sote-palvelut siirtyivät Kymsotelle.

Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä jätettiin täyttämättä 40 eli 37 prosenttia. Muusta syystä vapautuneista 94 virasta ja tehtävästä jätettiin täyttämättä 23 eli 24 prosenttia.

Henkilöstön sairastavuutta koskeva tunnusluku vuonna 2019 oli 16,9 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Jatkossa onkin panostettava yhä enemmän työkyvyn ylläpitoon ja vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseen työntekijän työkyvyn heikentyessä.

Marraskuussa 2019 tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset kertovat, että työyhteisöjen vahvuuksia ovat työkaverit ja hyväksi koettu osaaminen. Eniten haasteita työhyvinvoinnille aiheuttavat kiireen kokemukset.

Henkilöstömenot olivat vuonna 2019 yhteensä noin 150,7 milj. euroa, kun ne olivat vuotta aiemmin 239,5 milj. euroa. Henkilöstömenot vähenivät edellisvuodesta noin 88,8 milj. eurolla eli 37,1 %:lla. Henkilöstökulut olivat vuonna 2019 noin 26 prosenttia kaikista toimintakuluista (v. 2018: 41 %).

Tutustu Henkilöstökertomukseen vuodelta 2019.

Lisätietoja:

henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela, puh. 020 615 7231, annamaija.saarela(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Henkilöstökertomus vuodelta 2019 hyväksytään ja saatetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Kouvolan kaupungin tilannekuva

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot ovat vaikuttaneet kaupungin palveluihin merkittävästi. Kaupunginhallitukselle on laadittu tilannekuva toimialoilla ja palveluissa tehdyistä toimista sekä esimerkiksi kansallisen kaupunkistrategiatyön aikataulun muuttumisesta.

Lisäksi raportoidaan palvelujen kehittämisestä. Niin sanotussa Exit-suunnitelmassa todetaan palveluiden osalta, miten suljetut palvelut avataan poikeusolojen päätyttyä ja miten verkkoon siirretyt palvelut palautetaan lähipalveluiksi, tai jääkö palvelu verkkoon myös jatkossa.

Lisätietoja:

  • kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi
  • apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi
  • kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi
  • liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi
  • kehittämispäällikkö Katariina Valtonen, puh. 020 615 7033, katariina.valtonen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee edellä esitetyn Kouvolan kaupungin tilannekuvan tiedoksi.

Kaupungin taloudellinen tilanne ja sopeuttamistarve

Arvio koronaviruksen taloudellisesta nettovaikutuksesta Kouvolan talouteen on noin 10 milj. euroa negatiivinen. Luvut tarkentuvat myöhemmin. Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on ollut heikko jo ennen koronavirusepidemiaa.

Vuoden 2020 jälkeisten vuosien vaikutuksia ei ole vielä arvioitu, mutta ne otetaan huomioon talousarviokehyksen laatimisen yhteydessä (kh 15.6.2020). Erityisesti verotuloissa arvioidaan olevan pitkäkestoisimmat negatiiviset vaikutukset. Koska epidemian kesto ei ole tiedossa, niin arviot ovat vielä hyvin epätarkkoja.

Myöskään valtion mahdollisista tukitoimenpiteistä, jotka ulottuvat seuraaviin vuosiin, ei ole tietoa. Todennäköisesti kaupungin talousarviokehystä tullaan tarkastelemaan uudestaan syksyn aikana.

Lisätietoja:

kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi

talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunki seuraa hallituksen lisätalousarviopäätöksiä hyvin tarkkaan ja osaltaan tuo huolenaan esille kuntien heikentyneen taloustilanteen koronaviruksen johdosta. Kaupunginhallitus antaa kehyksen kesäkuussa (15.6.2020) maan hallituksen lisätalousarvioesitysten ja Kymsoten talousarviopäivityksen valmistumisen jälkeen. Tiukentuneessakin taloudellisessa tilanteessa kaupunki pitää mielessään kuntalain mukaisen alijäämän kattamisvelvollisuuden taloussuunnittelukauden aikana ja tämä tulee tarkoittamaan kaupungin palveluiden ja rakenteen erityistä tarkastelua seuraavan neljän vuoden aikana.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 2018–2019 pöytäkirjat ovat katsottavissa vanhassa asianhallintajärjestelmän versiossa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun