Kaupunginhallituksessa 25.1.2021 käsiteltäviä asioita – Erä-ja luontokulttuurimuseon kaupunkikumppanihakuun osallistuminen

Meloja talvisella joella

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 25.1.2021 käsiteltäviä asioita ovat mm. Erä-ja luontokulttuurimuseon kaupunkikumppanihakuun osallistuminen sekä Kouvolan rakennusjärjestyksen uudistaminen.

Erä-ja luontokulttuurimuseon kaupunkikumppanihakuun osallistuminen

Erä- ja luontokulttuurimuseo-hankkeen kuvaus

Kouvola valmistelee osallistumista uuden valtakunnallisen Erä- ja luontokulttuurimuseon kumppani- ja sijoittumiskilpailuun. Ainutlaatuisesta, kansallisen tason museosta halutaan tehdä elämyksellinen erä- ja luontokulttuurin keskus. Kooltaan sen arvioidaan kuuluvan Suomen kymmenen suurimman museon joukkoon.

Erä- ja luontokulttuurimuseo on uudenlainen, luonnon eri virkistyskäytön muodot yhdistävä keskus, jossa tärkeää on oppiminen, elämyksellisyys, osallistaminen, ylisukupolvinen luontokokemus ja suomalaisen luontosuhteen esittely.

Museo tarjoaa kumppanuuksia yrityksille, oppilaitoksille, yhteisöille ja yksittäisille toimijoille. Kumppanuudet voivat olla kohteen paikallisia ja valtakunnallisia rahoittajia, museon palveluiden tuotantokumppanuuksia, sponsoriluonteisia yrityskumppanuuksia sekä oppilaitosten harjoittelukumppanuuksia.

Kaupunkikumppanuushakemuksen viimeinen jättöpäivä on 31.1.2021. Helmikuussa kaikista hakemuksen jättäneistä enintään neljä valitaan jatkoon. Tämän jälkeen seuraavat jatkoneuvottelut, valitsijoiden tutustuminen mahdollisiin sijaintipaikkoihin ja tarkempi arviointi sekä sijaintipaikkakuntien päätöksenteko taloudellisista sitoumuksista. Lopullinen päätös sijainnista syntynee toukokuussa 2021.

Museon elinkeinopoliittiset ja elinvoimaan vaikuttava tekijät

Museosta rakentuu kansainvälisesti vetovoimainen, kunnianhimoinen ja yhteiskunnallisesti vaikuttava Suomen luonto- ja eräkulttuurin kokemisen ja esittelyn paikka. Kouvolaan museo toisi imagohyötyä sekä uutta matkailutuloa. Museohanketta johtavan Metsähallituksen tutkimustietoon perustuvan arvion mukaan museolla olisi 100 000 käyntiä vuodessa, minkä arvioidaan tuovan 5 miljoonan euron verran aluetaloudellisia vaikutuksia. Museo toisi Kouvolaan enemmän matkailijoita ympäri vuoden.

Erikoismuseoon tullaan pidemmästä matkasta, jolloin oheispalveluiden tarve on merkittävä. Tavoitteeksi asetettu 100 000 kävijää jättää paikallisesti alueen ravintola- ja majoitusyrityksille 1.5 kertaisen vaikutuksen muihin tuottoihin nähden, mikä vaikuttaa alueen ravintola- ja matkailuelinkeinotoiminnan kehittymiseen.

Museohankkeen arvioidaan vauhdittavan myös alueen julkisia ja yksityisiä matkailuinvestointeja. Museon menestymistä tukee muun muassa vallitseva luontomatkailubuumi.

Kouvola on kartoittanut museohakemuksen tueksi laajaa sisältökumppanuusverkostoa. Yritykset ja esim. tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimijat ovat osoittaneet suurta kiinnostusta olla mukana kumppaniverkostossa.

Museon rahoitus

Erä- ja luontokulttuurimuseon taloudelliset vaikutukset kohdistuvat rakennusinvestointiin, säätiön perustamiseen (sijoittaminen peruspääomaan) sekä vuosittaisiin toimintakustannuksiin. Kouvolan kaupunki on käynnistänyt museon suhteen kumppanihaun, jolla pyritään löytämään erilaisia toimijoita yhteistyöhön sekä toiminnassa että rahoituksessa.

Rakennusinvestoinnin, noin 6 000 m2, arvioidaan maksavan noin 20 -25 milj. euroa ratkaisusta riippuen. Vastaaviin investointeihin on saatu valtiolta 30 prosentin investointiavustus ja viimeaikaisissa pääkaupunkiseudun hankkeissa 50 % eduskunnan päätöksellä.

Jos kaupunki toimii museon rakennuttajana, niin museon rakentamiskustannukset katetaan museotoimijan maksamilla vuokrilla. Rakennuttamisen eri rahoitusvaihtoehdot tullaan selvittämään kilpailun edetessä.

Museotoiminnan operaattorina voi toimia joko perustettava museosäätiö tai kaupunki. Museon vuosittaiset käyttökustannukset ovat kilpailun järjestäjän arvion mukaan noin 2,4 milj. euroa vuodessa. Menot muodostuvat arviolta 1,2 milj. euron henkilöstökustannuksista, 0,5 milj. euron kiinteistökustannuksista, 0,3 milj. euron näyttelytoiminnasta sekä 0,4 milj. euron muusta toiminnasta.

Museon tuloiksi on arvioitu valtionosuutta 0,7 milj. euroa, oma rahoitusta (pääsyliput, tilaisuudet) 0,3 milj. euroa, kumppaneilta (esim. ravintola- ja majoitustoimijat) 0,2 milj. euroa sekä kaupungin ja kaupunkiseudun rahoitusta 1,2 milj. euroa.

Kouvolassa museotoimintaan käytetty summa vuonna 2016 oli 12,6 euroa asukasta kohden, kun Tampereella (1. sijalla) se on 59, 9 euroa.
Jos Erä- ja luontomuseolle suunnataan 0,8 miljoonaa vuosittain, nostaa se Kouvolan kaupungin panostusta museotoimintaan noin 10 eurolla eli 24 euroon asukas kohden (2 milj. euroa, väkiluku 81 000).

Seuraavassa hakuvaiheessa tullaan arvioimaan aluetaloudelliset vaikutukset eli välilliset ja välittömät mm. työllisyysvaikutukset, matkailutulon kasvun sekä vaikutukset verotuloihin. Kilpailun toisen neuvottelukierroksen aikana on käytettävissä tarkemmat laskelmat kuten myös kustannusvaikutukset kaupungille sekä tarkemmat rahoitusvaihtoehdot.

Hakemuksen pääkohdat

Kouvolan hakemuksen valmistelua on työstetty verkostoyhteistyössä Kouvolan kaupungin ja kehittämisyhtiö Kouvola Innovation Oy:n johdolla. Kaupunginhallituksen kanssa hankkeesta on käyty vuoropuhelua kolme kertaa. Valmistelua on tehty joulu-tammikuun aikana analyyttisesti, mahdollisimman laaja-alaista osaamista ja tutkimustietoa hyödyntäen. Kouvolan hakemuksen valmisteluun ja tueksi on halunnut osallistua iso joukko merkittäviä alueen ja kansallisen tason matkailuelinkeinon yrityksiä ja toimijoita.

Hakemuksessa vastataan perusteellisesti kumppanuuskaupunkiehdokkaille esitettyihin viiteen kysymykseen:

  1. Museon merkitys paikkakunnalle ja seudulle
  2. Tarjottava sijainti
  3. Vierailijapotentiaali
  4. Tarjottavat resurssit; synergia-ja kumppanuusedut
  5. Valmius rahoittaa rakentamista ja toimintaa

Tutustu Erä- ja luontokulttuurimuseo –asiakohtaan tarkemmin (Dynasty)

Lisätietoja:

  • viestintä- ja markkinointipäällikkö Kirsi Vainio, puh. 020 615 5885, kirsi.vainio(at)kouvola.fi,
  • kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100, marita.toikka(at)kouvola.fi ja
  • liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi sekä
  • talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Kouvolan kaupunki jättää hakemuksen Erä- ja luontokulttuurimuseon kumppanuus- ja sijoittumiskilpailuun.

Sitova rahoituspäätös tullaan tekemään kilpailun seuraavassa vaiheessa, mikäli kaupunki etenee kilpailussa.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 26.1.2021 lukien.

Kouvolan rakennusjärjestyksen uudistaminen

Kaupunki on uudistamassa rakennusjärjestystään. Rakennusjärjestyksen uudistuksella pyritään yksinkertaistamaan rakentamis- ja rakennuslupaprosesseja ja sitä kautta palvelemaan asiakkaita paremmin. Rakennusjärjestyksen luonnoksen yhteydessä on kuultu nettikyselyn kautta kuntalaisia ja rakennushankkeissa vastuullisina asiantuntijoina toimivia yksityishenkilöitä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.11.2020 päätöksellään
§ 349 palauttaa rakennusjärjestyksen uudelleen valmisteltavaksi rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Kaupunginhallitus päätti asettaa työryhmän rakennusjärjestyksen valmistelua varten.

Työryhmä kokoontui 09.12.2020 rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Risto Kuisman johtamana neuvottelemaan muutoksista rakennusjärjestysehdotukseen. Kaupunginhallitukselta oli saatu yhteenveto huomautuksista ja muutostoiveista kirjallisesti työryhmän valmistelutyön pohjaksi. Työryhmän kokouksen pohjaehdotuksen muutoksista laati rakennusvalvonta ja pohjaehdotus käytiin lävitse työryhmän kokouksessa.

Rakennusjärjestykseen kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset ovat vähäisiä, joten täydennettyä rakennusjärjestysehdotusta ei ole asetettu uudelleen nähtäville (MRA 6 § ja MRA 32 §).

Tutustu rakennusjärjestystä koskevaan asiakohtaan (Dynasty) ja rakennusjärjestysehdotukseen (pdf).

Lisätietoja:
rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, p. 020 615 8353, tapani.ryynanen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginjohtajan ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen Kouvolan kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651