Kaupunginhallituksessa 20.9.2021 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 20.9.2021 käsiteltäviä asioita ovat mm. talousarviokehyksen tarkistaminen vuosille 2022-2025, Kouvolan hyvinvointikertomus vuosilta 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021–2025, Kouvolan kaupungin osallisuussuunnitelma 2021–2025 sekä lausunto Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnoksesta 2022-2025 ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta.

Talousarviokehyksen tarkistaminen vuosille 2022-2025

Kaupunginhallitus hyväksyi 7.6.2021 § 212 talousarvion kehyksen vuodelle 2022 sekä laadintaohjeet. Ko. ajankohdan jälkeen on tullut voimaan hyvinvointialueita koskevat lait ja muutos on otettu huomioon vuodesta 2023 alkaen. Julkisen rahoituksen osalta verotulo- ja valtionosuusarvioita on tarkennettu uusien saatujen tietojen perusteella. Lisäksi on tehty muita tarkennuksia.

Tustustu talousarviokehyksen tarkistamiseen tarkemmin esityslistan kohdassa 5 (Dynasty).

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022-2025 taloussuunnitelman kehyksen ja oikeuttaa talousjohtajan tekemään toimialojen välisiä teknisiä muutoksia kehykseen.

Kouvolan hyvinvointikertomus vuosilta 2017–2020 ja hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021–2025

Hyvinvointikertomus 2016 – 2020

Kouvolan kaupungin edellinen Laaja Hyvinvointikertomus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.5.2017 § 37. Siihen liittyvät vuosittaiset raportit on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuosina 2018, 2019 ja 2020.

Laajassa Hyvinvointikertomuksessa 2021-2025 arvioidaan väestön hyvinvoinnin kehitystä ja asetettujen tavoitteiden toteutumista edellisen valtuustokauden 2017-2020 aikana.
Laajan Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman 2021–2025 läpileikkaavaksi painopisteeksi on nostettu terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen.

Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021 – 2025

Hyvinvointisuunnitelman 2021–2025 laadinnan perusteena on ollut esille nousseet haasteet kuntalaisten hyvinvoinnin osalta sekä Hyvinvoinnin kasvu –ohjelmassa asetetut tavoitteet ja niistä laaditut strategiset tiekartat ja projektisuunnitelmat. Suunnitelma kattaa koko valtuustokauden.

Toimenpiteillä pyritään entistä vahvemmin vaikuttamaan kertomus-osiossa esille tulleisiin negatiivisiin kehityskulkuihin mutta myös jatkamaan niitä hyviä käytäntöjä, jotka ovat tuoneet positiivista kehitystä. Toimenpiteet on yhteen sovitettu Kymenlaakson alueellisen hyvinvointikertomuksen ja sitä tukevien suunnitelmien tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.
Hyvinvointisuunnitelma toimii kaupunkitasolla ohjaavana asiakirjana hyvinvoinnin edistämiseen ja kasvuun liittyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamisessa kaupungin toimialoilla ja palveluissa.

Lisätietoja:

  • hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi;
  • hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh. 020 615 7483, tarja.alamattila(at)kouvola.fi;
  • kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Valtuusto päättää merkitä tiedoksi hyvinvointikertomuksen vuosilta 2017 – 2020 ja hyväksyy hyvinvointisuunnitelman vuosille 2021-2025.

Kouvolan kaupungin osallisuussuunnitelma 2021–2025

Osallisuudella tarkoitetaan toimintakulttuuria, yhteisöön kuulumista, kuulluksi tulemista ja itsensä merkitykselliseksi kokemista. Osallisuus tarkoittaa, että saa tietoa, voi vaikuttaa sekä osallistua kehittämiseen ja toimintaan.

Osallisuussuunnitelma sisältää palvelulupauksen, tietoa asukkaiden osallistumispalveluista, tavoitteita ja -toimenpiteitä, osallisuuden toimintamallin sekä osallisuuden tiekartan osallisuushankkeineen.

Osallisuussuunnitelma pyrkii luomaan mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen, esim. yhteisötiloja, uudenlaista toimintaa ja koulutusta. Mahdollisuuksia kaikenikäisten asukkaiden aktiivisuudelle, kehittämiselle ja uudenlaisille innovaatioille sekä osallisuuden rakenteiden vahvistamiselle.

Kouvolan kaupungin osallisuussuunnitelmaa 2021–2025 on valmisteltu osana laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa Kouvolan kaupungin poikkihallinnollisissa hyvinvoinnin ja osallisuuden työryhmissä. Suunnitelmaa on työstetty kevään 2021 aikana asukaskyselyn avulla, järjestöjen työpajassa, aluetoimikunnissa, vanhus- ja vammaisneuvostoissa ja nuorisovaltuustossa.

Lisätietoja:

  • hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 0206157429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi ja
  • osallisuuskoordinaattori Heli Veripää, puh. 020 6158577, heli.veripaa(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kouvolan kaupungin osallisuussuunnitelman vuosille 2021-2025.

Lausunto Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnoksesta 2022-2025 ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta

Kymenlaakson maakuntahallitus on 31.8.2021 päättänyt asettaa Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnoksen ja sen ympäristöselostuksen (ns. SOVA-laki 200/2005) julkisesti nähtäville. Maakuntaohjelma-asiakirja sisältää skenaarioiden pohjalle rakentuvan pitkän aikavälin maakuntasuunnitelman sekä alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) mukaisen nelivuotisen maakuntaohjelman.

Maakuntaohjelma on lakisääteinen kunnallisvaalikausittain neljäksi vuodeksi laadittava maakunnan kehittämisasiakirja, joka sisältää maakunnan eri toimijoiden yhteisen kehittämisen tahtotilan. Ohjelmassa tuodaan esille maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet.

Maakuntaohjelman ympäristöselostuksen tehtävä on tunnistaa ja kuvata Kymenlaakson maakuntaohjelman 2022-2025 toteuttamisen aiheuttamat merkittävät ympäristö- ja sukupuolten tasa-arvovaikutukset sekä esittää toimenpiteitä kielteisten vaikutusten vähentämiseksi tai poistamiseksi.

Ympäristöarvioinnin tarkoitus on varmistaa, että ohjelma on laadittu kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti ja että se edistää kansallisella ja maakunnallisella tasolla hyväksyttyjen ympäristötavoitteiden toteuttamista.

Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnos 2022-2025 aineisto on ollut nähtävillä Kymenlaakson liiton verkkosivuilla. Lausuntoa on pyydetty maakuntaohjelmaluonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta.

Kymenlaakson maakuntaohjelma 2022-2025 –sivusto sisältää toisaalla maakuntaohjelman, mutta toisaalla maakuntaohjelman lisäksi useita muita osioita, kuten Kymenlaakso tänään, maakuntasuunnitelma, rahoitus ja vaikutusten arviointi. Lausuntopyyntöaineisto olisi tullut määrittää selkeämmin, jotta lausunnonantajat voisivat kohdistaa paneutumisensa ja lausuntonsa juuri tämän lausuntopyynnön kohteena oleviin asiakirjoihin. Maakuntaohjelman toteuttaminen verkkosivustolla mahdollistaa monin paikoin painettua julkaisua havainnollisemman asioiden esittämisen, toisaalta ohjelma-asiakirjan kokonaisrakenne ja eri osioiden painoarvo sekä niiden valmistelun ajankohtaisuus hämärtyvät.

Lue koko lausunto esityslistan kohdasta 10 (Dynasty).

Lisätietoja:
kehitysjohtaja Petteri Portaankorva puh. 020 615 1287, petteri.portaankorva(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa edellä esittelytekstissä kuvatun lausunnon Kymenlaakson maakuntaohjelmaluonnoksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651