Kaupunginhallituksessa 17.5.2021 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 17.5.2021 käsiteltäviä asioita ovat mm. Toisen asteen opiskelijoiden maksuttoman joukkoliikenteen toimeenpanosuunnitelma, linjaus aluekeskusten yhteisötiloista sekä kaupunginhallituksen vuoden 2021 toiminta-avustusten myöntäminen.

Toisen asteen opiskelijoiden maksuttoman joukkoliikenteen toimeenpanosuunnitelma

Kouvolan kaupunginvaltuusto on 11.11.2019 (§ 121) päättänyt, että merkittävänä kehittämistoimenpiteenä osana lukioverkon uudistusta on maksuton joukkoliikenne toisen asteen opiskelijoille 1.8.2021 alkaen.

Maksuton toisen asteen opiskelijoiden joukkoliikenne toteutetaan samaan aikaan oppivelvollisuuden laajentumisen yhteydessä koskemaan kaikkia toisen asteen opiskelijoita, myös maksulliseen opetukseen osallistuvia. Toisen asteen opiskelijoiden maksuton joukkoliikenne on kaupunginhallituksen konsernijaostossa 19.11.2019 hyväksytyn joukkoliikenteen kehittämissuunnitelman mukainen.

Tutustu esityslistan asiakohtaan: toisen asteen opiskelijoiden maksuttoman joukkoliikenteen toimeenpanosuunnitelma (Dynasty).

Lisätiedot:

 • joukkoliikennepäällikkö Petri Vainikka, puh 020 615 6635, petri.vainikka@kouvola.fi,
 • joukkoliikennekoordinaattori Juulia Hyvärinen, puh. 020 615 9077, juulia.hyvarinen@kouvola.fi,
 • hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

 1. hyväksyä toisen asteen opiskelijoiden maksuttoman joukkoliikenteen toimintamallin käyttöönoton perusteluosassa esitetyllä tavalla ja
 2. oikeuttaa joukkoliikennepäällikön tekemään tarvittaessa tarkoituksenmukaisia muutoksia toimintamalliin.

Linjaus aluekeskusten yhteisötiloista

Aluetoimikunnat ovat tehneet alueillaan yhteisötilan tarveselvitystä, jossa on noussut esille tarve lähellä olevista saavutettavista harrastus- ja toimintamahdollisuuksista.

Alueellisissa yhteisötiloissa voidaan tarjota asukkaille eri toimijoiden yhteistyönä harrastus- ja tukitoimintaa, vapaaehtoistoimintaa ja kuntouttavan työtoimintaa. Digitalisaatio mahdollistaa palvelujen tarjoamisen yhteisötiloista myös etänä. Alueellisina yhteisötiloina tulee hyödyntää ensisijaisesti kaupungin nykyisiä tiloja, jolloin tilojen käyttöaste ja monikäyttöisyys toteutuu.

Hyvinvoinnin kasvu –ohjelmassa todetaan, että yhteisöllisyys lisää ihmisten kiinnittymistä omaan asuinalueeseensa ja edistää ympäristöstä huolehtimista. Järjestöt ja muut yhteisöt tekevät yhteisöllisyyttä edistävää vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa laajasti. Yhteisöllisyyttä voidaan edistää järjestöjen toimintamahdollisuuksia parantamalla, julkisten rakennusten tehokkaammalla monitoimijaisella käytöllä (ns. normaalin käytön lisäksi) ja mahdollistamalla erilaisten tapahtumien järjestäminen.

Vuoden 2022 aikana perustetaan Jaalaan yhteisötila ja Elimäen yhteisötila Pulju jatkaa toimintaansa. Valkealan alueella valmistellaan yhteisötilaa monitoimitaloon. Muilla alueilla jatketaan tilatarvesuunnitelmien laadintaa.

Tustustu aluekeskusten yhteisötiloja koskevaan asiakohtaan esityslistalla (Dynasty).

Lisätietoja:

 • hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu@kouvola.fi,
 • osallisuuskoordinaattori Anne Eriksson, puh. 020 615 8429, anne.eriksson@kouvola.fi,
 • osallisuuskoordinaattori Heli Veripää, puh. 020 615 8577, heli.veripaa@kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:

 • kaupunki vastaa aluekeskuksiin perustettavien yhteisötilojen kiinteistä kustannuksista ja tarjoaa yhteisötilat aluetoimikunnille, alueen asukkaille, yhdistyksille ja järjestöille maksutta
 • tilan vastuutaho laatii kaupungin yleisten yhteisötilojen toimintaperiaatteiden pohjalta esityksen kaupungille tilan toimintaperiaatteiksi ja käytön säännöiksi.
 • talousarvion 2022 valmistelun yhteydessä varataan määräraha aluetoimintaan yhteisötilojen kiinteisiin kokonaiskustannuksiin.

Kaupunginhallituksen vuoden 2021 toiminta-avustusten myöntäminen

Kouvolan kaupungin avustukset järjestöille julistettiin haettavaksi toimialojen yhteisellä hakuilmoituksella 31.3.2021 klo 15 mennessä. Hakuilmoitus julkaistiin alueella ilmestyvissä lehdissä ja kaupungin kotisivuilla.

Kouvolan kaupunginhallitus jakaa vuosittain järjestötoimintaan kohdennettuja harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia. Vuosittainen avustus riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta, hakemusten määrästä ja kaupunginhallituksen harkinnasta.

Kouvolan avustustoiminnan tavoitteena on edistää ja monipuolistaa kuntalaisten hyvinvointiin kohdistuvia palveluja, mahdollistaa kaupungin ja toimijoiden välistä yhteistyötä sekä korostaa vapaan kansalaistoiminnan merkitystä ja moniarvoisuutta. Avustustoiminnan keskeisiä tehtäviä ovat yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen, aktiivisen harrastustoiminnan lisääminen sekä hyvinvoinnin ja kumppanuuden vahvistaminen.

Avustuksia jaetaan aktiivisille kouvolalaisille yhdistyksille, joiden toiminnan avustaminen ei kuulu kaupungin muiden toimialojen vastuualueelle.

Kaupunginhallituksen vuoden 2021 talousarvio sisältää toiminta-avustuksiin 22 500 euroa. Kaupunginhallituksen päätettäväksi on määräaikaan mennessä saapunut 37 hakemusta. Hakemuksista yksi joudutaan hylkäämään, koska hakemus ei ole täydellinen ja kaksi, koska hakijat eivät täytä hakukriteerejä. Korona-tilanteen takia on kolmen hakijan osalta perusteltua antaa liitteiden toimittamiselle poikkeuksellisesti lisäaikaa 30.6.2021 asti.

Ehdotus avustusten jaosta perustuu hakuohjeistuksessa esitettyihin kriteereihin. Huomiota on kiinnitetty: toiminnan tarkoitukseen, laatuun ja laajuuteen sekä jäsenmäärään ja muualta saatuihin avustuksiin ja niiden käyttötarkoitukseen. Lisäksi arvioinnissa on huomioitu se, missä määrin toimintaa tarjotaan heikossa asemassa oleville ja missä määrin toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään syrjäytymistä. Avustusta hakevan yhdistyksen taloudellinen tilanne (yhdistyksen varat) on myös otettu huomioon.

Kaupunginhallituksen myöntämien avustusten jakoehdotus on liitteenä (pdf, Dynasty).

Tutustu toiminta-avustusasiakohtaan esityslistalla (Dynasty).

Lisätietoja: Hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska@kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan avustusten jakoehdotuksen ja
 2. hylkää Inkeroisten seudun Karjalaseura ry:n hakemuksen puutteellisena.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651