Kaupunginhallituksessa 14.12.2020 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 14.12.2020 käsiteltäviä asioita ovat mm. MELAn lausuntopyyntö Kouvolan kaupungin valmiudesta sitoutua laajemman alueen kattavan lomituspalvelujen toimeksiantosopimukseen, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) palvelusopimus 2021 sekä Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja hyvinvointisuunnitelma 2020-2025.

MELAn lausuntopyyntö Kouvolan kaupungin valmiudesta sitoutua laajemman alueen kattavan lomituspalvelujen toimeksiantosopimukseen

Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela) on lähettänyt lausuntopyynnön, joka koskee lomituksen paikallisyksikkörakenteen kehittämistä. Mela esittää kirjeessään, että Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Uudellamaalla toimivat lomituksen paikallisyksiköt yhdistetään yhdeksi paikallisyksiköksi vuoden 2022 alussa.

Tavoitteena on solmia uusi toimeksiantosopimus jatkavan kaupungin tai kunnan kanssa ja irtisanoa luopuvien kaupunkien/kuntien toimeksiantosopimukset päättymään vuoden 2021 loppuun. Taustalla on maatalouden rakennemuutos, jonka seurauksena lomituspalvelujen käyttäjien ja lomituspäivien määrän ennustetaan edelleen laskevan.

Mela pyytää kaupungilta vastausta siihen, onko kaupunki valmis tekemään ja sitoutumaan allekirjoittamaan Melan kanssa uuden 1.1.2022 voimaan astuvan toimeksiantosopimuksen, jossa maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen järjestämisvastuu laajennetaan kattamaan nykyisten Hämeenlinnan, Kouvolan, Loviisan ja Sysmän paikallisyksiköiden toiminta-alueet, mikäli Mela päättää esittää sopimuksen tekemistä kaupungin kanssa.

Kouvolan kaupunki hoitaa tällä hetkellä voimassa olevan toimeksiantosopimuksen mukaisesti lomituksen paikallisyksikköä, joka muodostuu Haminan, Kotkan, Kouvolan, Lahden ja Orimattilan kaupunkien ja Iitin, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntien alueista sekä entisen Ruotsinpyhtään alueesta. Uusi toimeksiantosopimus laajentaisi alueen koskemaan 53 kuntaa tai kaupunkia Kymenlaaksossa, Hämeessä ja Uudellamaalla.

Lomituspalvelujen toimeksiantosopimuksen alueen laajentamista on tarkasteltu vaikutusten arvioinnin avulla. Vaikutusten arvioinnissa on otettu tarkasteluun

 1. Kouvolan lomituspalvelujen paikallisyksikön alue liitetään toisen paikallisyksikön alueeseen ja Kouvola ei enää toimi isäntäkuntana.
 2. Kouvolan lomituspalvelujen paikallisyksikön alue laajenee koskemaan nykyiset Hämeenlinnan, Loviisan ja Sysmän hoitamat alueet ja Kouvola toimii isäntäkuntana.

Vaihtoehdon 1 toteutuessa Kouvolan kaupungilta poistuu lomitushallinto ja lomitushenkilöstö. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella uudelle isäntäkunnalle, joka organisoi toiminnan ja järjestää lomituspalvelut. Kouvolan kaupungilta poistuvat työnantajavelvoitteet. Kaupungille ei tule lomitustoiminnan menoja eikä valtionkorvaustuloja. Lomituspalvelujen hankinnat paikallisilta yrityksiltä vähenevät merkittävästi tai loppuvat.

Vaihtoehdossa 2, jossa Kouvola toimii isäntäkuntana, voidaan nähdä liittyvän hyötyjä, mutta vastaavasti maantieteellisesti laaja alue asettaa haasteita ja riskit ovat toiminnan laajuudesta johtuen suurempia.

Tutustu asiakohtaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen lausuntopyyntö Kouvolan kaupungin valmiudesta sitoutua laajemman alueen kattavan lomituspalvelujen toimeksiantosopimukseen (Dynasty-palvelu)

Lisätietoja:

 • tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi,
 • maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, puh. 020 615 7826, minna.anttila(at)kouvola.fi,
 • talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi,
 • henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi,
 • lomituspalvelujohtaja Mervi Taimisto, puh. 020 615 4726, mervi.taimisto(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle Kouvolan kaupungin olevan valmis tekemään ja sitoutumaan allekirjoittamaan Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ja kaupungin välisen lomituksen toimeksiantosopimuksen alueen laajentamisesta siten, että alue käsittää nykyisen Kouvolan paikallisyksikön alueen lisäksi Hämeenlinnan, Loviisan ja Sysmän hoitamien paikallisyksiköiden alueet, mikäli Maatalousyrittäjien eläkelaitos päättää esittää sopimuksen tekemistä kaupungin kanssa.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) palvelusopimus 2021

Kymsoten jäsenkunnat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti ovat siirtäneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvelvollisuuden ja tuottamisen Kymsoten tehtäväksi 1.1.2019 alkaen.

Kymsoten perussopimuksen 3 § mukaan kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntiensa puolesta alueensa väestölle yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaiset laaja-alaiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kuntayhtymän toimintaa ohjaa

 • hyväksytty talousarvio 2021,
 • palvelujen saatavuus ja saavutettavuus raportin toimeenpanosuunnitelma sekä
 • Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kokonaisvaltainen kehitysohjelma 2019-2024.

Kuntayhtymä vastaa palvelujen järjestämisestä asiakkaan palvelutarpeen ja vahvistettujen palvelujen myöntämiskriteerien mukaan kaikissa palveluissa ja kaikissa kunnissa. Palveluiden tuottamisessa noudatetaan valtakunnallisia ohjeita ja laatuvaatimuksia.

Kukin jäsenkunta sopii erikseen kuntayhtymän kanssa tehtävällä palvelusopimuksella, miten ja missä laajuudessa kuntayhtymän järjestämisvelvollisuuteen kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan ja miten kustannusvastuu määräytyy (perussopimus § 15).

Tutustu Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) palvelusopimus 2021 -asiakohtaan (Dynasty-palvelu) sekä Palvelusopimukseen 2021 ja Kouvolan palvelutiedot -liitteeseen.

Lisätietoja:

 • hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi ja
 • talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Kouvolan kaupungin ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) välisen palvelusopimuksen 2021 ja merkitsee tiedoksi Kouvolan palvelutiedot.

Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja hyvinvointisuunnitelma 2020-2025 – Voidaan Hyvin yhdessä

Kuntalain (410/2015/1§) ja terveydenhuoltolain (1326/2010/12§, 36§) mukaan kunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia. Laissa määritellyt terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen alueelliset hyvinvointistrategiat ja -suunnitelmat on valmisteltava yhteistyössä kuntayhtymän ja kuntien kanssa.

Kymenlaakson ensimmäinen alueellinen hyvinvointikertomus on laadittu tiiviissä yhteistyössä Kymenlaakson kuntien (Hamina, Kotka, Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä, Virolahti), Kymsoten ja järjestöjen kanssa. Valmisteluprosessiin ovat osallistuneet myös Kymenlaakson liitto, Kaakkois- Suomen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Kymenlaakson pelastuslaitos (Kympe), Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) ja Kymenlaakson Hyvinvointia kulttuurista -verkosto. Lisäksi on kuultu alueen kuntalaisia valmisteluprosessin aikana.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2020-2025 on strateginen asiakirja, jonka avulla saadaan kokonaiskuva maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilasta. Suunnitelman yhteiset painopisteet perustuvat väestön terveysseurantatietoihin sekä asiantuntijatietoon. Suunnitelmaosaa täydennetään vuosittain kuntien, kuntayhtymän ja järjestöjen strategioiden mukaisilla toimenpiteillä.

Kymenlaakson hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategiset painopisteet ovat:

Kymenlaakson asukkailla on mahdollisuus

 1. elää päihteetöntä elämää ja saada tukea siihen
 2. terveellisiin elintapoihin ja hyvään mielenterveyteen
 3. elää turvallista arkea terveellisessä ympäristössä
 4. merkitykselliseen elämään

Hyvinvointikertomuksen painopisteiden mukaiset tavoitteet perustuvat väestöstä nouseviin tarpeisiin. Tavoitteet ja toimenpiteet tukevat siirtymistä raskaista ja kalliimmista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön.

Tutustu asiakohtaan Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus 2020 ja hyvin-vointisuunnitelma 2020-2025 – Voidaan Hyvin yhdessä liitteineen (Dynasty).

Lisätiedot:

 • hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi;
 • hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh. 020 615 7483, tarja.alamattila(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi Kymenlaakson alueellisen hyvinvointikertomuksen 2020 ja hyvinvointisuunnitelman 2020-2025 – Voidaan hyvin yhdessä.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651