Kaupunginhallituksessa 12.4.2021 käsiteltäviä asioita

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 12.4.2021 käsiteltäviä asioita ovat mm. muutokset 1.6.2021 voimaan tulevaan hallintosääntöön sekä Kumputien asemakaavan muutos.

Hallintosääntö 1.6.2021

Kouvolan kaupungin 1.6.20201 voimaan tuleva hallintosääntö on vahvistettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 7.12.2020 (§ 98). Hallintosääntöön on tarpeen tehdä 1.6.2021 voimaan astuvan organisaatiomuutoksen vaatimat päivitykset koskien erityisesti tekniikan ja ympäristön toimialan sekä sivistyksen toimialan johtamisjärjestelmiä.

Samassa yhteydessä sääntöä voidaan päivittää niiltä osin, kun säädöspohjassa on tapahtunut muutoksia tai hallinto-säännön määräyksiin on muilla perustein tarpeen tehdä muutoksia.

Toimialat ovat esittäneet maaliskuun aikana päivitystarpeita ja johtoryhmä on käsitellyt luonnoksen kokouksessaan 22.3.2021. Valtuustoryhmien puheenjohtajille hallintosäännön luonnosta on esitelty kokouksessa 31.3.2021.

Hallintosääntöä ehdotetaan muutettavaksi 1.6.2021 alkaen koskien mm. seuraavia lukuja:

 • Luku 2 Toimielinorganisaatio
 • Luku 3 Henkilöstöorganisaatio
 • Luku 4 Konserniohjaus ja sopimusten hallinta
 • Luku 5 Toimielinten tehtävät ja toimivallan jako
 • Luku 6 Toimivalta henkilöstöasioissa
 • Luku 8 Taloudenhoito
 • Luku 15 Kokousmenettely
 • Luku 7 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Hallintosääntö 1.6.2021 luonnoksessa (pdf, Dynasty) muutosehdotukset ja lisäykset on merkitty punaisella kursiivilla. Poistoehdotukset on merkitty yliviivauksella. Tutustu hallintosääntö 1.6.2021 -asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:

 • hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi,
 • apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi,
 • henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi,
 • talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi,
 • tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli(at)kouvola.fi,
 • kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi,
 • liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää jättää hallintosäännön pöydälle tutustumista varten.

Asemakaavan muutos 05/004 Kumputie

Suunnittelualue sijaitsee Kouvolan Käpylän kaupunginosassa Pikku-Palomäen länsilaidalla. Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on päivittää alueen asemakaava vastaamaan toteutunutta tilannetta, nykyajan vaatimuksia ja mahdollistamaan suunniteltu rakentaminen.

Korttelissa 5044 sijaitseva rivitalo halutaan korvata uudella ja suunnitelma vaatii rakennusoikeuden lisäyksen asemakaavaan. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista päivittää asemakaavaa myös viereisten korttelialueiden, Kumputien, Tapiolankadun ja puistoalueiden osalta. Viereisissä kortteleissa toteutunut rakentaminen on ylittänyt asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden ja kaavan salliman kerroslukumäärän, jolloin pienetkin muutokset rakennuksissa ovat kaavan vastaisia ja vaativat poikkeamismenettelyä. Tapiolankadun osalta tarpeet kaavamuutokselle ovat liikenneturvallisuuteen liittyviä.

Alueella on voimassa Kymenlaakson maakuntakaavan ja Kouvolan keskeisen kaupunkialueen yleiskaavan lisäksi useita asemakaavoja. Noin puolet suunnittelualueesta on Kouvolan kaupungin omistuksessa.

Alueen nykyiseen asemakaavaan verrattuna kaavaratkaisussa ei ole merkittäviä maankäytöllisiä muutoksia, se täsmentää korttelialueiden rakennusoikeutta ja maksimikerrosmäärää sekä ohjaa korjaus- ja uudisrakentamista aiempaa tarkemmin tuoden siihen kuitenkin samalla joustoa rakennusalojen ja rakennusoikeuden osalta.

Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia palveluihin, viheralueiden kokoon tai laatuun, luonnonympäristöön eikä sosiaaliseen ympäristöön. Teknisen huollon osalta kaavamuutos helpottaa hulevesien hallintaa ja jätehuoltoa. Liikenteen osalta se mahdollistaa nykyistä turvallisempien ja sujuvampien kevyen liikenteen yhteyksien rakentamisen. Kulttuuriperinnön säilymiseen kaavalla on myönteiset vaikutukset suojelumerkintöjen kautta.

Tekninen lautakunta hyväksyi 9.2.2021 pitämässään kokouksessa asemakaavan muutoksen 05/004 Kumputie kaavaehdotuksen ja asetti sen MRL 65§ MRA 27§ mukaisesti julkisesti nähtäville 17.2.-22.3.2021 väliseksi ajaksi. Nähtävilläolosta oli kuulutus Kouvolan Sanomissa ja kaupungin verkkosivuilla 17.2.2021. Nähtävilläolon aikana kaavaehdotuksesta saatiin neljä lausuntoa. Niissä ei ollut huomautettavaa kaavan sisällöstä.

Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Kaavakarttaan ei ole tehty nähtävillä olon jälkeen muutoksia.

Tutustu kaavakarttaan (pdf, Dynasty) ja Kumputien asemakaavamuutos -asiakohtaan materiaaleineen.

Lisätietoja:
kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kumputien asemakaavan muutoksen (kaava nro 05/004).

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651