Kaupunginhallituksen tekemiä päätöksiä 6.6.2022

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 6.6.2022 käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat: osavuosikatsaus, talousarvio ensi vuodelle ja taloussuunnitelma seuraavalle kolmelle vuodelle, joukkoliikenteen hinnasto sekä stipendirahastojen säännöt.

Osavuosikatsaus 1.1.–30.4.2022

Kouvolan kaupungin vuoden 2022 tuloksen arvioidaan tällä hetkellä toteutuvan 4,9 milj. euroa alijäämäisenä. Alkuperäinen talousarvio oli 0,5 milj. euroa positiivinen. Kaupungin oma toiminta ilman ulkoisia muutostekijöitä on pysynyt talousarviossa. Merkittävimmät tulokseen vaikuttavat tekijät ovat:

 • arvio energia- ja polttoainekustannusten noususta -2,0 milj. euroa
 • alkuvuoden haastavat sääolosuhteet – 0,6 milj. euroa
 • Kymsoten ylitys -6,7 milj. euroa
 • henkilöstömenojen ylitys -3,7 milj. euroa (korona ja eläkemenoperusteinen maksu)
 • verotulojen 6,5 positiivisempi kertymä

Kouvolan vuoden 2022 tulokseen vaikuttaa yleinen talouden kehitys, sekä maailmanpoliittinen tilanne, korona sekä Kymsoten kustannusten kehitys.

Tutustu esityslistan osavuosikatsausta koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lue aiheeseen liittyvä erillinen tiedote.

Lisätietoja:

 • talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
 • henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2022 sekä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osavuosikatsaukset 1–4/2022 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2022 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelman laadinnan kehys

Vuoden 2021 tilinpäätöksen jälkeen Kouvolan kaupungilla on taseessa kertynyttä ylijäämää noin 20 milj. euroa. Vuoden 2022 ennusteeseen vaikuttaa merkittävästi Kymsoten ennakoima alijäämän kattaminen. Toinen merkittävä tekijä vuonna 2022 on erittäin positiiviset verotulokertymät. Kolmantena merkittävänä tekijänä vuoden 2022 kustannuksia kasvattaa koronasta johtuvat sijaiskustannukset, alkuvuoden haasteelliset sääolosuhteet sekä maailmanpoliittisen tilanteen johdosta kohonneet energia-, polttoaine- ja muut kustannukset. Nämä hinnannousut tulevat ulottumaan myös seuraavalle taloussuunnittelukaudelle.

Vuodesta 2023 lähtien kaupungin kustannus- ja tulorakenne muuttuu merkittävästi, kun sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ja niitä vastaavat tuotot eli verotulot ja valtionosuudet siirtyvät hyvinvointialueille. Nämä ovat merkittävimmät muutokset talousarvion laadinnassa. Muina muutoksina vuodelle 2023 on huomioitu ainoastaan välttämättömimmät tekijät.

Tutustu esityslistan talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:

 • talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä edellä esitetyn kehyksen ja tekee siihen tarvittaessa tarkennuksia syksyllä 2022 sekä korostaa edellä kirjattujen painopistealueiden huomioimista toimialojen talousarviovalmistelussa.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kouvolan joukkoliikenteen hinnasto 9.8.2022 alkaen

Kouvolan kaupungin voimassa olevan kaupunkistrategian 2019–2030 yhtenä tavoitteena on maksuton joukkoliikenne vuoteen 2030 mennessä. Tavoite on sisällytetty vuonna 2019 konsernijaostossa vahvistettuun Kouvolan joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmaan, jonka mukaisesti maksuton joukkoliikenne laajenee väestöryhmittäin. Yli 80-vuotiaat ovat siirtyneet maksuttoman joukkoliikenteen piiriin vuonna 2019 ja toisen asteen opiskelijat vuonna 2021. Vuosien 2022-2024 aikana maksuttomuuden on suunniteltu laajenevan peruskoululaisten ja opiskelijoiden ryhmiin.

Edellä esitetyt seikat huomioiden ei hinnastouudistuksessa ehdoteta muutettavan joukkoliikenteen lippuhintoja. Sen sijaan hinnastoon ehdotetaan muutoksia ja uudistuksia, joita koskevat tarpeet ovat nousseet esille muun muassa saadun asiakaspalautteen pohjalta sekä toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten myötä.

Hinnastoa ehdotetaan uudistettavan siten, että

 • joukkoliikenteen nykyisestä vyöhykejärjestelmästä luovutaan, ja tässä yhteydessä siirrytään käyttämään hinnoittelussa nykyisen A-vyöhykkeen mukaista hinnoittelua koko kaupungin alueella.
 • Kerta- ja arvolippujen sekä myös muiden lipputuotteiden vaihtoajan (voimassaoloajan) pidentäminen kahteen tuntiin.
 • Koululaisryhmien matkustusoikeus ilman matkalippua
 • Polkupyörien, potkupyörien ja sähköpotkulautojen kuljetusehdot otetaan tarkasteluun
 • Lemmikkien kuljetushinta otetaan tarkasteluun

Tutustu joukkoliikenteen hinnastoa koskevaan asiakohtaan esityslistalla (Dynasty).

Lisätietoja:

 • joukkoliikennesuunnittelija Jussi Eskola, puh. 020 615 9077, jussi.eskola(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa liitteenä olevan joukkoliikenteen hinnaston voimaan tulevaksi 9.8.2022 alkaen.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Juho Laakson stipendirahaston, Kymintehtaan stipendirahaston ja lukioiden stipendirahaston säännöt

Vuoden 2021 lopulla on suljettu koulujen erillisiä pankkitilejä talousjohtajan virranhaltijapäätöksellä. Pankkitilit olivat pääasiassa oppilaskunnan käyttöön. Yhtenäisen käytännön vuoksi ei ollut tarpeenmukaista ylläpitää erillisiä koulukohtaisia pankkitilejä. Varojen seuranta tehdään kaupungin kirjanpidossa, jolloin sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Pankkitilejä oli käytössä viidellä koululla ja muiden osalta erilliset pankkitilit on lakkautettu aikaisemmin.

Osassa suljetuissa pankkitileissä oli varoja stipendeihin. Nämä rahavarat on eriytetty rahastoihin, joista stipendit jatkossa maksetaan. Uusia stipendirahastoja muodostui kaksi, Juho Laakson stipendi rahasto ja Kymintehtaan stipendirahasto.

Stipendirahastoista ja niiden varojen käytöstä on tarpeen laatia säännöt. 

Tutustu stipendirahastoja koskevaan asiakohtaan esityslistalla (Dynasty).

Lisätietoja:

 • Kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi.
 • Controller Jonna Paju, puh. 020 615 5228, jonna.paju(at)kouvola.fi

Sivistysjohtajan muutettu ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle Juho Laakson stipendirahaston, Kymintehtaan stipendirahaston ja Kouvolan kaupungin lukioiden rahastojen sääntöjen hyväksymistä liitteiden mukaisina.

Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätös:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi sivistysjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Juho Laakson stipendirahaston, Kymintehtaan stipendirahaston ja Kouvolan kaupungin lukioiden rahastojen säännöt liitteiden mukaisina.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 86

Sivun alkuun