Kaupunginhallituksen tekemiä päätöksiä 23.5.2022

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 23.5.2022 käsiteltiin muun muassa seuraavat asiat: Kuusankosken terveysaseman ja Lauttarannan sekä entisen varuskuntasairaalan kiinteistöjen myynnit, Moision kartanon myynti ja järjestötoiminnalle tarkoitettujen toiminta-avustusten myöntäminen.

Kymenlaaksonkatu 3 (Kuusankosken terveyskeskus ja Lauttaranta) sekä Marjoniementie 6 (entinen varuskuntasairaala) rakennusten myynti

Kymsote-Kiinteistöt Oy on antanut indikatiivisen tarjouksen Kouvolan kaupungille 20.12.2021, koskien kolmea eri kohdetta. Tämän pohjalta on käyty keskusteluja ja esitetty, että kaupunki voi myydä tasearvoin Kuusankosken terveysaseman ja Lauttaranta sekä entisen varuskuntasairaalan, sillä ehdolla, että muutkin kaupungit myyvät tasearvoin. Kouvolan paloasemaa ei kannata myydä tasearvolla. Kymsote-Kiinteistöt Oy hyväksyy tämän.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien tilojen omistaminen ei ole Kouvolan kaupungin Tilapalvelujen ydintehtäviä, vaan tilojen tarjoaminen kaupungin omalle toiminnalle. Sote-toiminnot on aiemmin siirretty vapaaehtoiselle kuntayhtymälle ja vuoden 22 alusta siirretty hyvinvointialueelle. Kaupunki ei voi jatkossa suoraan omistaa sote-rakennuksia ja siten toimia markkinoilla, vaan sote-rakennuksien omistaminen pitää joko yhtiöittää tai rakennukset pitää myydä vuoteen 2026 mennessä.

Tutustu esityslistan Kymenlaaksonkatu 3:n ja Marjoniemenkatu 6:n myyntiä koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:

  • toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kymenlaaksonkatu 3 ja Varuskuntakatu 6 rakennuksien myynnit yhteishintaan 2 808 053 euroa Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle, sillä ehdolla, että muutkin Kymenlaakson kunnat/kaupungit myyvät sote-rakennuksia Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle ilman myyntivoiton tavoittelua. Mikäli ilmenee, että jokin kunta/kaupunki myy Kymsote Kiinteistöille sote-rakennuksia myyntivoitolla, myyntipäätös peruuntuu.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Moision kartanon kiinteistön myynti

Moision kartanon kiinteistöön kuuluu kolme rakennusta: Kaksikerroksinen kivirakenteinen kartanorakennus (1820), jugendtyylinen yksikerroksinen puurakennus (1913) ja kaksikerroksinen puurakenteinen asuntolarakennus (1956). Lisäksi pihalla on hirsinen talousrakennus.  Kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 28 932 neliömetriä.

13.05.2022 kaupunki sai 420 000 euron tarjouksen ilman ehtoja. Tätä tarjousta pidetään sisällöltään hyvänä ja esitetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Osoitteessa Moisiontie 163 sijaitseva kiinteistö sillä olevine rakennuksineen ja liittymineen on ollut myynnissä kaupungin kiinteistönvälittäjäkumppanilla, Kotikenttä Oy:llä viime elokuusta asti.

Tutustu esityslistan Moisionkartanon myyntiä koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:

  • toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Moision kartano kiinteistön, osoitteessa Moisiontie 163 (286-453-1-192), myynnin hintaan 420 000 euroa perusteluosassa esitetyn mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Lausunto Sosiaali- ja terveysministeriölle koskien päivystyksen järjestämisen uudistamistarpeita Kymenlaaksossa

Kouvolassa sijaitsevan terveydenhuollon päivystyksen määräaikainen sopimus on päättymässä 31.12.2024. Kouvola on saanut poikkeusluvan 6.3.2017 ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiselle. Tilanne on tärkeä edunvalvonnallinen kohde tänä keväänä, koska kesäkuussa terveydenhuoltolain ja muiden hyvinvointialueeseen liittyvien lakien muutokset ovat menossa eduskuntaan. Savonlinnan ja Kemin osalta kahden päivystyksen malli on lakivalmistelussa mukana. Yhteinen tahtotila on, että Kouvolassa säilyy ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystys. Kymsotella on sote-asioiden järjestämisvastuu ja myös päätösvalta, miten se lainsäädännön puitteissa tuottaa järjestämisvastuunsa alla olevia palveluita.

Akuuttilääketieteen ja perusterveydenhuollon päivystyksen jatkuvuuden turvaaminen on vähintään yhtä tärkeä Kouvolan kaupungille kuin laajan päivystyksen saaminen koko Kymenlaaksolle. Ratamo sairaala on valmistunut toukokuussa 2022, mikä mahdollistaa päivystystoiminnan jatkumisen Kouvolassa nykyisessä laajuudessaan.

Tutustu päivystyksen uudistamistarpeita koskevaan asiakohtaan esityslistalla (Dynasty).

Lisätietoja:

  • hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Kymsoten valmisteleman kannanoton koskien terveydenhuollon päivystyksen uudistamistarpeita Kymenlaaksossa. Lausunto on laadittu yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa ja se lähetetään Sosiaali- ja terveysministeriöön.

Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 24.5.2022 lähtien.

Kaupungin ja Kymsoten yhteinen tahtotila: Kymenlaaksossa tulee turvata vahvat päivystyspalvelut (kouvola.fi)

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen vuoden 2022 toiminta-avustusten myöntäminen

Kaupunginhallitus jakaa vuosittain järjestötoimintaan kohdennettuja harkinnanvaraisia toiminta-avustuksia. Vuosittainen avustus riippuu käytettävissä olevasta määrärahasta, hakemusten määrästä ja kaupunginhallituksen harkinnasta.

Avustuksia jaetaan aktiivisille kouvolalaisille yhdistyksille, joiden toiminnan avustaminen ei kuulu kaupungin muiden toimialojen vastuualueelle.

Kaupunginhallituksen vuoden 2022 talousarvio sisältää toiminta-avustuksiin 22 500 euroa. Kohdeavustuksiin ei ole varattu määrärahaa.

Kaupunginhallituksen päätettäväksi on määräaikaan mennessä saapunut 36 hakemusta. Hakemuksista yksi on ollut liitteiden osalta puutteellinen, eikä hakija ole lisäselvityspyynnön jälkeen toimittanut liitteitä.

Tutustu vuoden 2022 toiminta-avustusten myöntämistä koskevaan asiakohtaan esityslistalla (Dynasty).

Lisätietoja:

  • hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:

  • 1. hyväksyä liitteenä olevan kaupunginhallituksen vuoden 2022 toiminta- avustusten jakoehdotuksen ja
  • 2. hylkää Pohjois-Kymenlaakson eläinsuojeluyhdistys ry:n hakemuksen puutteellisena.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen muutettuna siten, että Monikulttuurisuuskeskus Saagalle myönnettävä toiminta-avustus on määrältään 4500 euroa.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 86

Sivun alkuun