Kaupunginhallituksen tekemiä päätöksiä 15.8.2022

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 15.8.2022 käsitellään muun muassa seuraavat asiat: lainatakaus Kouvolan Asunnot Oy:lle, Kouvola-lisän maksuperusteet ja Vaikuttavat työllisyyspolut -hankehakemus.

Omavelkainen takaus Kouvolan Asunnot Oy:n 4.500.000 euron lainalle

Kouvolan Asunnot Oy (yhtiö) on 16.5.2022 toimittanut kaupungille hakemuksen, jossa yhtiö pyytää Kouvolan kaupungilta omavelkaista takausta enintään 4.500.000 euron lainalle. Lainalla yhtiö hankkii 29 osakehuoneistoa Asunto Oy Kouvolan Lasipalatsista. Yhtiö on allekirjoittanut esisopimuksen Pallas Rakennus Oy:n kanssa. Yhtiön mukaan hankinta on Kouvolan Asunnot Oy:n kiinteistöstrategian mukainen toimi ja sillä lisätään yhtiön omistamaa asuntokantaa kysytyimmältä alueelta eli kaupungin ydinkeskustasta.

Takaus käsittää pääoman, koron, viivästyskorkomaksujen ja mahdollisten perimiskulujen maksamista ja muiden lainaehtojen täyttämistä. Yhtiö kilpailuttaa lainan ja hyväksyttää lainan tarkemmat ehdot myöhemmin. Yhtiö tarjoaa vastavakuudeksi kaupungin myöntämälle omavelkaiselle takaukselle hankittavien osakkeiden osakekirjoja.

6.6. kokouksessaan kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Uudelleen valmistelun yhteydessä toimitusjohtaja Kouvolan Asunnoista tulee kertomaan hankkeesta tarkemmin.

Tutustu esityslistan lainantakausta koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:

 • talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi
 • kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kouvolan kaupunki myöntää Kouvolan Asunnot Oy:lle omavelkaisen takauksen määrältään enintään 4.500.000 euroa lainan, koron, viivästys-korkomaksujen ja mahdollisten perimiskulujen maksamista ja muiden lainaehtojen täyttämistä.

Kouvolan Asunnot Oy antaa Kouvolan kaupungille vastavakuudeksi Asunto Oy Kouvolan Lasipalatsin osakekirjoja. Kaupungin takaaman lainan ehdot sekä takausprovision ja vastavakuuden määrät hyväksytään myöhemmin.

Kouvolan Asunnot Oy:n hallituksen tulee toimittaa kaupungille sitoumus seuraavista seikoista:  

 • Asukkaat valitaan sosiaalisin perustein.
 • Vuokra on omakustannusperusteinen kuten ns. ARA-asunnoissa.
 • Takauksen voimassaoloaikana yhtiö ei myy Asunto Oy Kouvolan Lasi-palatsin osakkeita.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Työllistämisen Kouvola-lisän uudistaminen

Työllistymisen Kouvola-lisän myöntämisen jatkamisesta on päätetty vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä. Työllistämisen Kouvola-lisän suuruus on vuonna 2022 60 000 euroa. Se on nähty yhtenä keinona työllistää ja siten hillitä työttömyyden sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua.

Työllistämisen Kouvola-lisää maksetaan nykyisessä mallissa kaupungin harkintaan perustuvana avustuksena, vähintään puoli vuotta kestävään työsuhteeseen työnantajalle, joka palkkaa henkilön, joka on pitkään työttömänä ollut työnhakija, nuorisotakuun piiriin kuuluva nuori tai henkilö, jonka vamma tai sairaus olennaisesti vaikeuttaa työllistymistä.

Ehdotetut muutokset pähkinänkuoressa:

 • Tuki myönnetään lyhyemmän työttömyysjakson perusteella, eli 6kk työttömyyden jälkeen. Aiemmasta poiketen myös kaupungin palkkatukijaksolta yritykseen siirtyville voidaan myöntää 3 kuukauden tuki.
 • Kesto pääsääntöisesti 3 kuukautta, mutta erityisistä syistä tuki voidaan maksaa 9 kuukauden ajan, jolloin työssäoloehto täyttyy, ja työnhakija poistuu sakkolistalta.
 • Aiemmasta poiketen tukea ei makseta yhdistyksille ja säätiöille, eikä oppisopimuksen koko kestoajaksi. Yhdistyksille ja säätiöille on tarjolla jo nyt edelleensijoitusmenettely, jossa kaupunki maksaa palkan kokonaisuudessaan, hakee palkkatuen, ja edelleensijoituspaikka vastaa työnjohdosta ja työtehtävistä. Näin yhdistykset ja säätiöt saavat ilmaisen työntekijän käyttöönsä kaupungilta.
 • Tuki myönnetään pääsääntöisesti 3 kuukauden ajaksi, se on suuruudeltaan 1000 euroa.

Muutetaan hakuprosessi yhdenmukaiseksi kesätyösetelin hakuprosessin kanssa. Tuki maksetaan jälkikäteen kesätyöseteleiden myöntöperiaatteiden mukaisesti palkkatositteita vastaan. Muutos tulee voimaan syksyllä 2022. Tässä yhteydessä lopetetaan vanhan Työllistämisen Kouvola-lisän myöntö uudistuksen astuessa voimaan, eli ei myönnetä uusia jaksoja. Jo myönnetyt tuet maksetaan sovitusti.

Tutustu esityslistan Kouvola-lisän maksuperusteita koskevaan asiakohtaan (Dynasty).

Lisätietoja:

 • hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi
 • työllisyyspäällikkö Kristiina Salo, puh. 020 615 6013, kristiina.salo(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää muuttaa Kouvola-lisän maksuperusteita ja -ehtoja selostusosassa esitetyn mukaisesti ja hyväksyy liitteenä olevat Kouvola-lisän soveltamisohjeet.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Vaikuttavat työllisyyspolut -hankehakemuksen lähettäminen Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Etelä-Suomen ESR+ aluehakuun

Hanke toteutetaan ryhmähankkeena, jossa osatoteuttajina Kouvolan kaupunki, Eduko ja Kinno, aieyhteistyösopimuskumppaneina ovat Kymsote ja TE-palvelut sekä Etelä-Kymenlaakson kunnat. Hankeaika on 1.1.2023-30.6.2025. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 857 605 euroa, josta Kouvolan kaupungin osuus 433 062 euroa. Kaupunki hakee ESR-rahoitusta 75 prosentille kustannuksista eli 324 797 euroa ja näin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää 108 266 euroa. Omarahoitusosuus jakaantuu vuosille 2023-2025 seuraavasti: 43 111 euroa vuodelle 2023, 43 111 euroa vuodelle 2024 ja 22 044 euroa vuodelle 2025.

TE-palvelujen siirto kunnille vuoden 2025 alusta tulee olemaan iso muutos monille työllisyyden parissa toimivalle organisaatiolle. Tämä hankkeen tavoitteena on tukea ko. muutosta niin, että varsinaiselle kohderyhmälle eli työttömille työnhakijoille muutos näkyisi mahdollisimman vähän ja työllisyyttä tukevat palveluprosessit olisi entistä sujuvammat. Hankkeessa luodaan työllisyyttä ja elinvoimaa vahvistava palveluekosysteemi, mikä tukee työttömiä, heidän parissaan työskenteleviä, alueen yrityksiä ja kehittämisorganisaatioita.

Tutustu hanketta koskevaan asiakohtaan esityslistalla (Dynasty).

Lisätietoja:

 • hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi
 • kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari (at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää lähettää Vaikuttavat työllisyyspolut -hankehakemuksen Etelä-Suomen ESR+ aluehakuun esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun