Kaupunginhallituksen päätöksiä 7.10.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 7.10. mm. Osavuosikatsausta 1-8/2019, Talousarviokehyksen 2020 tarkistamista ja toimielinkohtaista jakoa sekä kaupunginhallituksen alaisten toimintojen osavuosikatsausta. Lisäksi käsiteltävänä on työvoiman vähentämistä koskevien yt-neuvottelujen aloittaminen.

Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen osavuosikatsaus 1–8/2019

Kaupunginhallituksen alaiseen toimintaan on keskitetty vuoden 2019 alusta koko kaupungin osalta hallintopalvelut, viestintä, tietohallinto, henkilöstöpalvelut sekä talouspalvelut. Uusia toimintoja konsernipalveluissa ovat elinvoimaan liittyvä joukkoliikenne sekä hyvinvointipalvelujen osalta terveyden ja työllisyyden edistäminen.
Toimintakatteen toteutuma on 13,1 % elokuun lopussa. Ennusteessa on huomioitu kaupunginvaltuuston 23.9.2019 hyväksymät säästöt. Toimintatulojen arvioidaan toteutuvan noin 0,3 milj. euroa ennakoitua pienempinä.

Toimintamenojen arvioidaan toteutuvan noin 0,2 milj. euroa muutettua talousarviota pienempinä, alkuperäiseen talousarvioon nähden muutos on -3,9 milj. euroa. Alitus muodostuu eri kululajien säästöistä. Tilapalvelujen tavoitteet tarpeettomien tilojen myymisestä, purkamisesta ja tilojen tiivistämisestä toteutuvat vuoden loppuun mennessä. Purkamiset on saatu käyntiin. Toimintakatteen ennakoidaan toteutuvan muutetun talousarvion mukaisena.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.–31.8.2019 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja:
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi ja
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 12)

Osavuosikatsaus 1–8/2019

Kaupungin lähtötilanne vuoteen 2019 oli noin 10 milj. euron kertynyttä ylijäämää taseessa ja talousarvio 2019 oli laadittu 10,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2019 talousarviomuutosten jälkeen muutettu talousarvio on noin -30,0 milj. euroa, joten kaupungilla tulee oleman vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämä noin 20 milj. euroa tasapainotettavaksi tulevan taloussuunnittelukauden aikana.
Vuoden 2019 talousarvion ja 2019-2021 taloussuunnitelman yhteydessä laadittiin talouden sopeuttamissuunnitelma toimenpiteineen, jonka vaikutukset vuositasolla ovat 4,7–9,2 milj. euroa ja sisältyvät kuluvan vuoden talousarvioon. Suurimmat euromääräiset tavoitteet liittyvät henkilöstömenoihin.

Vuoden 2018 tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä todettiin, että toimenpiteet eivät ole vielä riittäviä, vaan kaupunginhallitus asetti 15.4.2019 talouden sopeuttamistavoitteeksi 20 milj. euroa. Tähän pyrittiin mm. yt-menettelyillä, palveluverkkoselvityksillä, kiinteistökartoituksella, ei-lakisääteisten palvelujen ja avustusten kriittisellä arvioimisella sekä avoimeksi tulevien virkojen ja tehtävien täyttämisen erittäin kriittisellä tarkastelulla.

Yt-menettelyt päättyivät kesäkuussa ja näiden tuloksena Kouvolan kaupungin organisaatiosta vähennetään henkilöstöä 111 henkilötyövuodella vuosina 2019–2020, millä saavutetaan noin 5,1 miljoonan euron kustannussäästöt. Valmistuneiden palveluverkkoselvityksien perusteella on mahdollista saavuttaa lisäksi noin 5 milj. euron säästöt vuoteen 2025 mennessä.

Lisäksi kaupunginhallitus asetti 18.6.2019 toimialoille 2,4 milj. euroa säästötavoitteet loppuvuodelle 2019, jotka tullaan tämän hetken arvion mukaan saavuttamaan. Kuitenkin kaupungin oman toiminnan kustannuksissa on pieniä ylitysarvioita; teknisen lautakunnan osalta 1,3 milj. euroa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.–31.8.2019 tiedoksi.
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen 1.1.–31.8.2019
tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 13)

Talousarviokehyksen 2020 tarkistaminen sekä toimielinkohtainen jako

Kaupunginhallitus hyväksyi 13.5.2019 talousarvion laadintaohjeet ja alustavan kehyksen vuodelle 2020. Kevään jälkeen kaupungin taloudellinen tilanne on muuttunut huonompaan suuntaan ja verotulo- ja valtionosuusarviot ovat tarkentuneet. Myös organisaatiouudistuksen vaikutukset ovat tarkentuneet ja yt-menettelyiden myötä saavutettavat henkilöstösäästöt ovat selvillä.

Vuoden 2020 kustannuksia lisäävät:

 • sote-kustannusten kasvu (vuoden 2019 ennusteesta), 2,5 milj. euroa
 • lomarahojen leikkauksen päättyminen 2 milj. euroa
 • henkilöstökustannusten kasvu valtakunnallisten palkkaratkaisujen myötä 2 milj. euroa
 • tonttien ja osakkeiden myyntivoittojen väheneminen, 1 milj. euroa

Vuoden 2020 kustannuksia vähentäviä tekijöitä:

 • henkilöstön vähentäminen päättyneiden yt-menettelyjen tuloksena, 4,3 milj. euroa
 • muut henkilöstömenoihin kohdistettavat säästöt, 5,5 milj. euroa
 • palveluverkkomuutokset, 1,8 milj. euroa
 • asuntomessukustannukset, 0,5 milj. euroa
 • edelliseen talousarvioon sisältyvien säästöjen lisävaikutukset sekä uudelleen esitetyt säästöt, 1 milj. euroa
 • osinkotuottojen kasvu, 3 milj. euroa

Valtionosuuksien sekä verotulojen arvioinnissa on käytetty erityistä varovaisuutta ja niiden määrä tarkennetaan talousarviovalmistelun edetessä, kun saadaan niitä koskevia lisätietoja.

Edellä mainitut seikat eivät vielä riitä tasapainottamaan vuodelta 2019 syntyvää alijäämää, joka tulee olemaan noin 30 milj. euroa. Tämän jälkeen kaupungille jää taseeseen katettavaa alijäämää noin 20 milj. euroa, jonka suhteen tarvitaan lisätoimenpiteitä, jotta kuntalain talouden tasapainovaatimus täyttyy.

Kouvolan kaupungin käyttämän kuntatalouden konsultin, HTT Eero Laesterän, mukaan vuonna 2023 Kouvola joutuu valtiovarainministeriön kriisikuntamenettelyyn, jos kaupunki ei tee tarvittavia toimenpiteitä. Palveluverkkopäivityksen kautta tulee hänen alustavan arvionsa mukaan saada vähintään 15 milj. euron säästö. Säästöt pitää saada etupainotteisiksi, vuonna 2020 10 milj. euroa ja 2021 5 milj. euroa.

Palveluverkkoon tehtävillä muutoksilla on saavutettava vähintään 5 milj. euron vuosittaiset lisäsäästöt vuodesta 2021 lähtien, jotta kriisikuntakriteerit eivät täyty Kouvolan osalta. Summa vastaa noin puolta veroprosenttiyksikköä. Jos tämän lisäksi korotetaan kunnallisveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä, on mahdollista saada kertynyt alijäämä katettua vuonna 2022.Tulevaisuuden palveluverkkotarkastelussa tulee hakea pysyviä muutoksia yhteensä vähintään 15 milj. euroa, jotta talous saadaan kestävälle pohjalle.

Asia on jätetty pöydälle kaupunginhallituksen kokouksessa 16.9.2019.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy toimielimille toimintakatekehyksen sekä tarkennetun talousarviokehyksen sisältäen 0,5 prosenttiyksikön korotuksen kunnallisveroon ja vähintään 5 milj. euron säästöt syksyn 2019 palveluverkkoselvityksissä esitettyjen säästöjen lisäksi vuodesta 2021 lähtien.

Asian käsittely:

Tapio Karvonen teki Birgit Koskelan kannattamana muutosesityksen, jonka mukaan kaupunginjohtajan muutettu ehdotus hyväksytään siten, että siitä poistetaan kohta ” 0,5 prosenttiyksikön korotuksen kunnallisveroon ja”.

Koska oli tehty kannatettu muutosesitys, puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät ”jaa”, ja ne jotka kannattavat Tapio Karvosen muutosesitystä, äänestävät ”ei”. Puheenjohtaja esitti, että äänestys toimitetaan nimen-huutona. Puheenjohtajan esitykset hyväksyttiin.
Äänestyksessä annettiin 7 ei-ääntä (Kaunisto, Hasu, Karvonen,, Koskela, Witting, Spies, Wall) ja 6 jaa-ääntä (Eloranta, Tähtinen, Nyberg, Käki, Vainio, Helminen). Puheenjohtaja totesi Tapio Karvosen muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi toimielimille toimintakatekehyksen alla olevin muutoksin sekä tarkennetun talousarviokehyksen sisältäen vähintään 5 milj. euron säästöt syksyn 2019 palveluverkkoselvityksissä esitettyjen säästöjen lisäksi vuodesta 2021 lähtien.

Kehykseen tehtävät muutokset:

Avustuksien vähentäminen yhteensä 1,1 milj. eurolla:

 • kaupunginhallitus 250 000 euroa
 • kasvatus- ja opetuslautakunta 100 000 euroa
 • liikunta- ja kulttuurilautakunta 545 000 euroa
 • maaseutulautakunta 100 000 euroa

Henkilöstösäästöt yhteensä 20 henkilötyövuotta, puolen vuoden osuus 0,4 milj. euroa, jako toimielimille kohdennetaan myöhemmin.

Kouvolan Innovation Oy:n palvelusopimuksen lisäleikkaus 0,3 milj. euroa.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 14)

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun