Kaupunginhallituksen päätöksiä 5.10.2020

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 5.10.2020 mm. osavuosikatsausta
1–8/2020 sekä keskeisten konserniyhtiöiden, Kouvolan Teatteri Oy, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy ja Kouvolan Vesi Oy, talousarviotavoitteiden 2020 muuttamista. Käsittelyssä oli myös aiemmin pöydälle jätetty Kouvolan kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteen muutosselvityksen ohjausryhmän raportti sekä kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteen uudistaminen.

Osavuosikatsaus 1─8/2020

Suunnitellut säästötoimenpiteet ovat toteutuneet pääosin ja Kouvolan kaupungin talous on kehittymässä toivottuun suuntaan koronan aiheuttamista vaikutuksista huolimatta.

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on ollut heikko jo ennen koronavirusepidemiaa. Kouvola teki vuosina 2018 ja 2019 erittäin heikot tulokset, alijäämien ollessa 26─27 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kaupungille muodostui katettavaa alijäämää yhteensä 13,7 miljoonaa euroa. Kun summassa huomioidaan tuloksenkäsittelyerät, muodostuu alijäämän kattamisvelvollisuudeksi 12,2 miljoonaa euroa, joka tulee kuntalain mukaisesti kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta eli vuoteen 2024 mennessä.

Toisena keskeisenä johtopäätöksenä on, että Kinno keskittyy ydintoimintaansa eli alkavien ja toimivien yritysten neuvonta-, kehittämis- sekä sijoittumispalveluihin. Tämän lisäksi Kinno kehittää logistiikkatoimialaa, Railgate Finland yritysaluetta ja Hyötyvirta yritysaluetta. Tarkempi tiedote kaupungin nettissivuilla ajankohtaisissa uutisissa.

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2020 sekä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osavuosikatsaukset 1-8/2020 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto merkitsee Kouvolan kaupungin osavuosikatsauksen 1.1.-31.8.2020 tiedoksi.

Keskeisten konserniyhtiöiden, Kouvolan Teatteri Oy, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy ja Kouvolan Vesi Oy, talousarvio-tavoitteiden 2020 muuttaminen

Kouvolan kaupungin hallintosäännön mukaan konsernijaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehi-tystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallituk-selle. Kaupungin talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginval-tuusto päättää myös tytäryhteisöille asetettavat valtuustoon nähden si-tovat tavoitteet. Tavoitteet vuoden 2020 talousarvioon on asetettu seuraaville keskeisille tytäryhtiöille:

 • KSS Energia Oy -konserni
 • Kouvola Innovation Oy -konserni
 • Kouvolan Asunnot Oy
 • Kaakkois-Suomen Tieto Oy
 • Kouvolan Vesi Oy
 • Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy
 • Kouvolan Teatteri Oy

Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen muun muassa koronaviruksen takia. Talousarvioon 2020 asetettuja tavoitteita on tarkastettu yhteistyössä tytäryhtiöiden kanssa. Kouvolan Teatteri Oy:n, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy:n ja Kouvolan Vesi Oy:n tavoitteissa on todettu muu-tettavaa seuraavasti:

• Kouvolan Teatteri Oy tavoite esityksiä järjestetään 160-190, muutetaan tavoitteeksi 100-115 esitystä.
• Kouvolan Teatteri Oy katsojatavoite 38 000, muutetaan katsojatavoitteeksi 15 000.
• Kouvolan Teatteri Oy yleisötyötavoite lukumäärä 5 000, muutetaan yleisötyötavoitteeksi 2 800.
• Kouvolan Teatteri Oy tavoite tulos ennen tilinpäätössiirtoja tasapainossa, muutetaan tavoitteeksi tilikauden 2020 tappio max. -70 tuhatta euroa.
• Kouvolan Teatteri Oy tavoite päänäyttämön täyttöaste 68 %, muutetaan päänäyttämön täyttöastetavoitteeksi 35 %.
• Kouvolan Teatteri Oy tavoite pääsylippujen osuus kaikista tuo-toista 20 %, muutetaan tavoitteeksi 14 %.
• Kouvolan Teatteri Oy poistetaan seuraavat tavoitteet: kaupungin avustus katsojaa kohden <37 euroa, markkinoinnin tehostaminen ja kehittäminen sekä yhteistyö kaupungin kanssa, sidosryhmäyhteistyön lisääminen, teatterirakennus-/saneeraushankkeen edistäminen.

Lisätietoja:
kehittämispäällikkö Karoliina Kanerva, puh. 020 615 7124, karoliina.kanerva(at)kouvola.fi ja apulaiskaupunginjohtaja Tuukka For-sell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä esitetyt muutokset vuoden 2020 talousarvion tytäryhteisöjen sitoviin tavoitteisiin.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Jäsen Tapio Karvonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi).

Kouvolan kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteen muutosselvityksen ohjausryhmän raportti sekä kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteen uudistaminen

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä Kouvolan kaupungin toimiala- ja toimielinrakenteen muutosselvityksen ohjausryhmän raportin tiedoksi.

 • valtuuston koko on 51 jäsentä
 • kaupunginhallituksen jäsenmäärä on 11 jäsentä
 • tulevaisuusjaosto lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään kaupunginhallitukselle ja muille viranomaisille
 • maaseutulautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään muille toimielimille ja viranhaltijoille
 • rakennus- ja ympäristölautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään teknisen lautakunnan alaisuuteen perustettavalle lupajaostolle
 • kasvatus- ja opetuslautakunnan, liikunta- ja kulttuurilautakunnan sekä teknisen lautakunnan jäsenmäärä on 11 jäsentä
 • Kouvolan kaupungissa voi olla päätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, osa-aikainen valtuuston puheenjohtaja ja ylintä poliittista johtamista vahvistavat osa-aikaiset substanssilautakuntien puheenjohtajat
 • yksittäiset ei-strategiset tehtävät siirretään kaupunginhallitukselta lautakunnille ja viranhaltijoille
 • kaupungin ammatillinen organisaatio muodostuu kolmesta toimialasta, joita ovat konsernipalvelut, hyvinvointipalvelut ja elinvoimapalvelut. Konsernipalvelujen toimiala muodostuu neljästä palvelusta (hallinto-, talous-, henkilöstö- sekä tilapalvelut), hyvinvointipalvelujen toimiala muodostuu kahdesta palvelusta (opetus ja varhaiskasvatus sekä kulttuuri ja liikunta) ja elinvoimapalvelut muodostuu kolmesta palvelusta (lupapalvelut, kaupunkikehitys sekä kiinteistöpalvelut).

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti merkitä Kouvolan kaupungin toimiala- ja toi-mielinrakenteen muutosselvityksen ohjausryhmän raportin tiedoksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Kaupunginvaltuusto päättää, että hallintosääntö 1.6.2021 alkaen tulee valmistella seuraavien lähtökohtien mukaisesti:

1. valtuuston koko on 51 jäsentä

2. kaupunginhallituksen jäsenmäärä on 11 jäsentä

3. tulevaisuusjaoston toimintaa jatketaan

4. maaseutulautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät siirretään muille toimielimille ja viranhaltijoille

5. rakennus- ja ympäristölautakunta lakkautetaan ja sen tehtävät siirre-tään teknisen lautakunnan alaisuuteen perustettavalle lupajaostolle

6. kasvatus- ja opetuslautakunnan, liikunta- ja kulttuurilautakunnan se-kä teknisen lautakunnan jäsenmäärä on 13 jäsentä

7. Kouvolan kaupungissa voi olla päätoiminen tai osa-aikainen kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja osa-aikainen valtuuston puheenjohtaja

8. kaupungin ammatillinen organisaatio muodostuu kolmesta toimialasta. Toimialojen tehtävät otetaan syksyn aikana uuteen tarkasteluun ja tarkastelun suorittavan työryhmän nimeää kaupunginhallitus. Työryhmän tehtäviin kuuluu kaikkien kolmen toimialan tehtävien ja virkojen tehtäväkuvaukset.  

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että

– hallintosääntö 1.6.2021 tulee valmistella siten, että kaupunginvaltuusto voi vahvistaa sen kokouksessaan 7.12.2020.

– hyvinvointijohtajan virka lakkautetaan. Perustetaan uusi virka tai toimi 1.6.2021 alkaen siten, että keskeisin tehtävä on jatkossa valmistella vuosittain Kymsoten palvelusopimus ja seurata sen toteutumista talousarviovuoden aikana sekä raportoida tästä kaupunginjohtajalle ja –hallitukselle. Muina tehtävinä ovat mm.  kuntayhtymän perussopimuksen noudattamisen seuranta ja raportointi sekä Kymsoten hallitukselle annetun omistajaohjauksen toteutumisen seuranta ja raportointi.

– muiden hyvinvointitehtävien osalta suoritetaan sekä tarkastelu että tarvittava uudelleenorganisointi 1.6.2021 mennessä siten, että ei synny päällekkäisyyttä Kymsoten tehtävien kanssa. Tarkastelun jälkeen kaupungille jäljelle jäävät tehtävät siirretään hyvinvointitoimialan alle.

– apulaiskaupunginjohtajan virka lakkautetaan ja perustetaan konsernipalvelujohtajan virka

– kaupungin ja Kinnon tehtävien läpikäynnin sekä organisaatioiden roo-lin terävöittämisen tuloksena syntyvät päivitykset huomioidaan sekä Kinnon ja kaupungin vuoden 2021 palvelusopimuksessa että kaupungin viranhaltijoiden tehtäväkuvauksissa 1.6.2021 alkaen.

– konserniohjeet tulee päivittää ennen seuraavan valtuustokauden al-kua.

– konsernipalveluiden tilapalvelut -yksikön ja asuminen ja ympäristö toimialan kiinteistönhoitopalveluiden tarkastelu suoritetaan syksyn 2020 aikana, ja sen yhteydessä käydään läpi yksiköiden tehtävät ja asiantunti-joiden tehtävänkuvat sekä ratkaistaan kysymys mahdollisesta uudelleenorganisoinnista. Tämän tarkastelun tekee kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä laajemman toimialoja koskevan tarkastelun yhteydessä.

Apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (osallisuusjäävi).

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun