Kaupunginhallituksen päätöksiä 4.11.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 4.11. mm. Talousarviota 2020 ja taloussuunnitelmaa 2020–2022, kunnan tuloveroprosenttia ja kiinteistöveroprosentteja vuonna 2020 sekä Ympäristö 2030 - Kouvolan kaupungin ympäristöohjelmaa. Lisäksi edellisessä kokouksessa pyödälle jääneiden toimialojen palveluverkkoesityksien sekä Perlacon Oy:n raportti Kouvolan kaupungin sopeutustyöstä käsittely jatkui.

Kaupungin palveluverkkokonaisuuden päivittäminen osana kaupungin tasapainottamisohjelmaa

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020–2022

Taloudellinen lähtötilanne vuoteen 2019 oli noin 10 milj. euron kertynyttä ylijäämää taseessa ja talousarvio 2019 oli laadittu 10,5 milj. euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2019 talousarviomuutosten jälkeen muutettu talousarvio on noin -30,0 milj. euroa, joten kaupungilla tulee oleman vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyttä alijäämää yli 20 milj. euroa.

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvioksi on 6,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Esitys sisältää 0,5 prosenttiyksikön korotuksen kunnan tuloveroprosenttiin. Esityksessä toimintakate on -514,1 miljoonaa euroa, verotulot 352 miljoonaa euroa, valtionosuudet 181,2 miljoonaa euroa, rahoitustulot ja -menot 9,0 miljoonaa euroa, vuosikate 28,1 miljoonaa euroa ja poistot sekä arvonalennukset -22 miljoonaa euroa. Kertynyt alijäämä on -15,4 miljoonaa euroa, eli 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2019 lopussa.

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvioksi sisältää sopeuttamistoimia seuraavasti: palveluverkoista saadaan säästöjä 1,8 miljoonaa euroa, avustuksien leikkaamisesta 1,1 miljoonaa euroa, Kinnon palvelusopimusta pienentämällä 0,5 miljoonaa euroa, henkilömenojen pysyvästä vähentämisestä 5,5 miljoonaa euroa ja lisäksi kertaluonteisia henkilöstösäästöjä 5,5 miljoonaa euroa. Esitykseen sisältyy myös 3 miljoonaa euroa aiempaa enemmän osinkotuottoja.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma jätetään pöydälle tutustumista varten.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi.

Lue lisää (esityslista asia nro 8)

Katso myös esityslitan liitteeksi lisätyt Tilintarkastuksen väliraportti tilikauden 2019 tilintarkastuksesta sekä Pääluottamiesten kannanotto kaupungin taloudellisesta tilanteesta.

Kunnan tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2020

Kuntalain mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.
Kaupungin taloudellinen tilanne on erittäin heikko ja veroprosentin korotus on osa talouden tasapainottamista. Kaupunki tasapainottaa talouttaan monilla eri keinoilla. Palveluverkkomuutoksilla tavoitellaan merkittävää summaa pysyvien palvelurakennemuutoksien kautta. Henkilöstömenoihin kohdistuu myös merkittävät kustannussäästöt. Säästöjä haetaan myös avustuksista, osinkotuottojen kasvattamisesta sekä palvelusopimuksien karsimisista.

Kouvolan tuloveroprosentti on ollut 20,75 prosenttia vuodesta 2016 lähtien. Vuodelle 2020 esitetään 0,5 prosenttiyksikön korotusta, jolloin kunnan tuloveroprosentiksi muodostuisi 21,25 prosenttia.

Kunnallisveron 0,5 prosenttiyksikön korotus tuottaa Kouvolan kaupungille arviolta 5 milj. euroa vuosittain lisää verotuloja. Kunnallisverosta tehdään useita eri vähennyksiä, joten kaikkein pienituloisimmat eivät maksa kunnallisveroa ollenkaan. Veronmaksajien keskusliiton mukaan vuonna 2019 keskimääräisellä 19,88 kunnallisveroprosentilla kunnallisveroa aletaan maksaa noin 15 270 euron vuosipalkasta. Esimerkiksi 25 000 euron vuosipalkasta kunnallisveroa maksetaan 9,4 prosenttia ja 40 000 euron vuosipalkasta noin 16,5 prosenttia.

Kouvolan kaupungin kiinteistöveroihin ei esitetä muutoksia vuodelle 2020, vaan ne esitetään pidettäväksi vuoden 2019 tasolla.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kouvolan kaupungin tulovero- ja kiinteistöveroprosenteiksi vuodelle
2020 vahvistetaan seuraavat:

 • tuloveroprosentti 21,25 %
 • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,45 %
 • vakituinen asuinrakennus 0,65 %
 • muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,35 %
 • voimalaitos 3,10 %
 • yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
 • rakentamaton rakennuspaikka, ei määritellä erikseen

Kaupunginhallituksen päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Lue lisää (esityslista asia nro 11)

Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma

Ympäristö 2030 on Kouvolan kaupungin suunnitelma keskeisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi tulevan noin 10 vuoden kuluessa. Suunnitelma koskee koko kaupunkia ja se saatetaan kaupunginvaltuuston vahvistettavaksi.

Suunnitelman keskeiset päämäärät ovat hiilineutraalisuus, kiertotalouden edistäminen ja luonnon monimuotoisuuden ylläpito. Päämääriä tavoitellaan kuuden teeman puitteissa, jotka ovat liikkuminen ja yhdyskuntarakenne, energiantuotanto ja -kulutus, ruoantuotanto ja -kulutus, luonto, vedet ja viheralueet, kulutus ja materiaalikierrot sekä kestävät yhteisöt.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 12.8.2019 palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallituksen 12.8.2019 käsittelyn jälkeen on tehty seuraavat
muutokset:

 • Asiakirjan nimi on palautettu aiemman käytännön mukaisesti ympäristöohjelmaksi ja se on siten Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma. Nimenmuutos on otettu huomioon myös tekstisisällössä.
 • Kappaleeseen 2 on lisätty lause ” Ympäristönäkökulma ja -vaikutukset otetaan osaksi kaikkia Kouvolan kaupungin suunnitelmia ja ohjelmia”.
 • Kappaleessa 3.1 on tarkennettu ja laajennettu Kouvolan alueen vesistöjen tilaa käsittelevää osuutta.
 • Kappaleessa 6.2 on tehty lisäyksiä ohjelman mittareita käsittelevään osaan
 • Kappaleessa 7.1 on tarkistettu sähköautoilua palvelevien latauspisteiden
  perustamiskustannusten suuruus (taulukko 6).
 • Tekstiin on tehty joitain luettavuutta parantavia muutoksia, jotka eivät kuitenkaan vaikuta asiasisältöön.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman.
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman.

Kaupunginhallituksen päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle.

Lisätietoja:
ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, p. 020 615 6755, timo.martikainen(at)kouvola.fi

Lue lisää (esityslista asia nro 16)

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun