Kaupunginhallituksen päätöksiä 31.1.2022

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 31.1.2022 käsiteltiin mm. seuraavia asioita: maankäytön toteuttamissuunnitelma 2022 sekä kaavoituskatsaus ja -ohjelma 2022.

Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2022

Maankäytön toteuttamissuunnitelmalla (Mato) ohjataan Kouvolan kaupungin maankäytön toteuttamista seuraavien 5 vuoden aikana. Suunnitelmalla sovitetaan yhteen ja aikataulutetaan kaavoitus, maanhankinta, yhdyskuntatekniikan rakentaminen, tonttien luovutus ja taloussuunnittelu eli varmistetaan toimialan ja päätöksentekijöiden yhteinen näkemys maankäytön toteuttamisessa. Samalla sitoutetaan toimiala ja päätöksentekijät tavoitteiden toteuttamiseen.

Suunnitelman tavoitteena on:

  • edistää tonttituotannon jatkuvuutta, suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta
  • parantaa kaupunkistrategian mukaisesti elinvoiman ja hyvinvoinnin kasvua, erityisesti yritysten kasvumahdollisuuksia

Maankäytön toteuttamissuunnitelma tuottaa lähtökohdat vuosittaiselle kaavoitusohjelmalle, maanhankinnalle ja investointiohjelmalle. Suunnitelmassa määritellään vuotuiset tavoitteet asuin- ja yritystonttituotannolle, ajoitetaan tonttituotanto.

Seuraavien viiden vuoden aikana Kouvolan kaupunki kaavoittaa ja rakentaa luovutettavaksi arviolta reilut 200 pientalotonttia omistamalleen maalle. Tavoitteena on kohdistaa uudet tontit alueille, joilla on ollut eniten kysyntää. Tarjonnassa korostuu joukkoliikenteen ja palveluiden järjestämisen kannalta edulliset alueille keskeisellä kaupunkialueella.

Viiden vuoden suunnitelman vaikutuksia kuntalaisiin, yrityksiin, organisaatioon ja henkilöstöön sekä kuntatalouteen on arvioitu ennakkovaikutusten arvioinnilla. Vaikutuksia ympäristöön ei arviointiin kuulu, koska ympäristövaikutukset arvioidaan kohdekohtaisesti alueiden kaavoitusvaiheessa.

Maankäytön toteuttamissuunnitelma päivitetään vuosittain. Se käsitellään teknisessä lautakunnassa ja hyväksytään kaupunginhallituksessa sekä viedään valtuustoon tiedoksi.

Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2022 on asiakohdan liitteenä (Dynasty).

Lisätietoja:

  • tekninen johtaja Hannu Tylli, puh. 020 615 8570, hannu.tylli@kouvola.fi,
  • kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh. 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka@kouvola.fi,
  • kaupungingeodeetti Sami Suoknuuti, puh. 020 615 5436, sami.suoknuuti@kouvola.fi,
  • kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, anne.ahtiainen@kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä maankäytön toteuttamissuunnitelman 2022 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä maankäytön toteuttamissuunnitelman 2022 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaavoituskatsaus ja –ohjelma 2022

Kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä katsaus, joka kunnan tulee laatia vähintään kerran vuodessa. Katsauksessa tulee kertoa kunnassa ja maakunnan liitossa kuluvana vuonna vireillä olevista tai lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Lisäksi siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille mahdollisuus osallistua elinympäristönsä maankäytön suunnitteluun seuraamalla kaavojen etenemistä ja ottamalla niihin kantaa.

Vuoden 2022 kaavoituskatsaus sisältää seitsemän yleiskaavakohdetta ja 44 asemakaavakohdetta. Lisäksi katsauksessa kerrotaan Kymenlaakson maakuntakaavan päivitystilanteesta.

Kaavoituskatsaus 2022 ja kaavoituksen työohjelma (kaavoitusohjelma) ovat asiakohdan liitteenä (Dynasty).

Lisätietoja: kaupunginarkkitehti Anne Kangasniemi-Kuikka, puh . 020 615 9138, anne.kangasniemi-kuikka@kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä kaavoituskatsauksen ja –ohjelman 2022 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kaavoituskatsauksen ja –ohjelman 2022 tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 86

Sivun alkuun