Kaupunginhallituksen päätöksiä 27.10.2020

Kouvolan kaupunginhallitus päätti 27.10.2020 mm. Kouvolan kaupungin uusi Selvä peli -päihdeohjelmasta sekä toimitilajohtajan viran haettavaksi julistamisesta.

Kouvolan kaupungin uusi Selvä peli
-päihdeohjelma

Päihdehaittojen ehkäiseminen edistää työhyvinvointia. Päihdeohjelma on osa työhyvinvoinnin kehittämistä ja sen johtamisen väline. Uudistetun Selvä peli -päihdeohjelman tarkoituksena on edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä, auttaa työntekijää tunnistamaan päihteiden liikakäyttö sekä antaa puitteet päihdehaittojen käsittelemiseksi työpaikoilla. Ohjelmassa tarkoitetaan alkoholin haitallista käyttöä, lääkkeiden väärinkäyttöä sekä huumausaineiden käyttöä. Tarkoituksena on korostaa ennalta ehkäisevää toimintaa sekä puuttumista päihteiden haitalliseen käyttöön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Puuttumattomuus päihteiden käyttöön mahdollistaa ongelmakäytön jatkumisen ja vaikuttaa haitallisesti myös työntekijän terveyteen ja työkykyyn.

Uudella Selvä peli -päihdeohjelmalla luodaan työpaikoille selkeät pelisäännöt, joiden mukaan päihdehaittoja ehkäistään ja ongelmiin puututaan jämäkästi ja riittävän ajoissa. Päihdeongelmien varhaisella tunnistamisella ja puuttumisella, päihdeongelmaisen hoitoonohjauksella ja kuntoutumisella vähennetään päihteiden väärinkäytöstä aiheutuvia terveyshaittoja ja vaikutetaan palvelujen laatuun, työn tuottavuuteen, työturvallisuuteen sekä työyhteisöjen työilmapiiriin. Päihdetyö on osa työpaikan johtamista, työturvallisuutta, työterveyshuoltoa ja yhteistoimin-taa. Koko henkilöstön on tunnettava päihdeohjelman sisältö ja siihen liittyvät velvollisuudet.

Tupakointia ja nuuskan käyttöä työajalla koskevat ohjeet on määritelty Savuton Kouvola -toimintaohjelmassa.

Tällä hetkellä käytössä olevat lomakkeet ovat päihdeohjelman liitteenä ja niitä päivitetään tarvittaessa.

Uudistettu päihdeohjelma on käsitelty kaupungin yhteistyöryhmässä 12.10.2020.

Uutta päihdeohjelmaa esitellään esimiesten Teams-infossa 5.11.2020. Päihdeohjelma tulee käsitellä sen hyväksymisen jälkeen esimiesten johdolla myös työpaikkakokouksissa.

Selvä Peli –päihdeohjelma on esityslistan liitteenä.

Lisätietoja: henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, p. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi ja työsuojelupäällikkö Juha Roimola, p. 020 615 5497, juha.roimola(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Kouvolan kaupungin uuden Selvä Peli -päihdeohjelman, joka lähetään tiedoksi myös kaupungin tytäryhtiöille.
Henkilöstöpalvelut valtuutetaan tekemään tarvittaessa päihdeohjelman toimintaohjeisiin muutoksia.

Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Toimitilajohtajan viran haettavaksi julistaminen

Toimitilajohtajan virka on vapautumassa 31.10.2020 alkaen Juha Jormanaisen irtisanouduttua toimitilajohtajan virkasuhteestaan. Toimitilajohtajan keskeisiä tehtäviä on vastata konsernipalvelujen tilapalvelujen johtamisesta, rakennuttamisesta, projektijohtamisesta sekä osallistua omalta osaltaan kaupungin kärkihankkeiden toteuttamiseen. Kaupungin kiinteistökanta on tällä hetkellä noin 500 kiinteistöä ja lähes 500 000 k-m2. Tilapalveluissa on henkilöstöä yhteensä 16.

Hallintosäännön 40 §:n mukaan valinnasta päättävä viranomainen päättää alaistensa virkojen haettavaksi julistamisesta. Hallintosäännön 41 §:n perusteella toimitilajohtajan valinnasta päättää kaupunginhallitus.

Toimitilajohtajan viran kelpoisuusvaatimukset on määritelty hallinto-säännön 39 §:ssä. Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.

Toimitilajohtajan virkasuhteessa on tarkoituksenmukaista noudattaa kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Kaupunginhallituksen tulisi myös valita valmistelua varten työryhmä, joka mm. arvioi hakijat, valitsee haastateltavat, haastattelee valitut sekä päättää tarpeen mukaan ulkopuolisen asiantuntijan käyttämisestä hakuprosessissa.

Lisätietoja: apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää julistaa toimitilajohtajan viran haettavaksi.

Kaupunginhallitus päättää valita työryhmän valmistelemaan toimitilajohtajan valintaa.

Viranhaltijoista työryhmään valitaan kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja (sihteeri).

Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen. Työryhmään valittiin Harri Helminen (varalla Maria Eloranta), Tapio Karvonen (varalla Birgit Koskela), Kimmo Jokiranta (varalla Jenny Hasu), Kaisa Spies (varalla Juha Huhtala), kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja ja henkilöstöjohtaja (sihteeri).

Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.40.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun