Kaupunginhallituksen päätöksiä 27.1.2020

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 27.1.2020 mm. Ympäristö 2030 - Kouvolan kaupungin ympäristöohjelmaa sekä selvitystä perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston käytöstä vuonna 2019 ja rahaston käyttösuunnitelmaa vuodelle 2020.

Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristöohjelma

Ympäristöohjelman tekstiin tehtiin muutoksia kaupunginvaltuuston 9.12.2019 käsittelyn jälkeen koskien sähköautojen latauspisteitä.

Kaupunginhallituksen asiaa koskevaan esityslistaan lisättiin selostus HINKU-kunta-statuksen merkityksestä ja Ympäristöohjelman roolista hiilineutraaliuden ja muiden kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä.

Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Timo Martikainen, p. 020 615 6755, timo.martikainen(at)kouvola.fi

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman.

Asian käsittely:

Keskustelun aikana Tapio Karvonen teki Birgit Koskelan kannattamana ympäristöohjelman luonnoksen sivulla 31 olevan teeman ”Energiantuo-tanto ja –kulutus” toimenpidekokonaisuuden ”Sähköautoilu” taloudellis-ten vaikutusten osalta seuraavan luonnoksen ko. kohdan tekstin korvaa-van muutosehdotuksen: ”Tehdään suunnitelma sähköautoilun edistä-miseksi ja latauspisteiden toteuttamiseksi kaupungin kiinteistöissä ja kaupunkialueella yhteistyössä KSS Energian kanssa.”

Kaupunginhallituksen päätös:

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan Ympäristö 2030 – Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman muutettuna siten, että ympäris-töohjelman luonnoksen sivulla 31 olevan teeman ”Energiantuotanto ja –kulutus” toimenpidekokonaisuuden ”Sähköautoilu” taloudellisten vaiku-tusten osalta luonnoksen teksti korvataan seuraavalla tekstillä: ”Tehdään suunnitelma sähköautoilun edistämiseksi ja latauspisteiden toteutta-miseksi kaupungin kiinteistöissä ja kaupunkialueella yhteistyössä KSS Energian kanssa.”

Selvitys perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston käytöstä vuonna 2019

Kouvolan kaupunginvaltuusto on päätöksellään 10.9.2018 § 112 perustanut Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston 1.1.2019 lukien. Rahaston tarkoituksena on edistää kaiken ikäisten kouvolalaisten hyvinvointia.

Haettavat avustukset tulee kohdentaa ensisijaisesti sellaisille asiakasryhmille, joiden muut mahdollisuudet osallistua hyvinvointia edistävään toimintaan ovat rajoitetut.

Rahaston käyttösuunnitelma vuodelle 2019 oli yhteensä 93 015 euroa, avustusten toteutuma oli vuonna 2019 yhteensä 75 449 euroa.

Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston avustukset ovat olleet haettavana ajalla 1. – 31.12.2019 välisenä aikana kaupungin ilmoitustaululla ja www.kouvola.fi –sivustolla. Lisäksi hakumenettelystä on ilmoitettu Kouvolan kaupungin –kuulutukset palstalla Kouvolan Sanomissa 27.11.2019. Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 40 hakemusta.

Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu ja hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila ovat valmistelleet ehdotuksen perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston käytöstä vuodelle 2020. Ehdotuksen kokonaissumma on 127 075 euroa. Perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston käyttösuunnitelma vuodelle 2020 on esityslistan liitteenä.

Lisätietoja:
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi ja
hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh. 020 615 7483, tarja.alamattila(at)kouvola.fi.

Apulaiskaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy selvityksen perintö-, testamentti- ja lahjoitus-rahaston käytöstä vuonna 2019 liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää perintö-, testamentti- ja lahjoitusrahaston käytöstä vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.

Apulaiskaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää

  1. palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja
  2. jatkaa avustusten hakuaikaa 10.2.2020 klo 15.00 asti siten, että aiemmin 31.12.2019 mennessä jätetyt hakemukset huomioidaan.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus päätti hyväksyä apulaiskaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa. Vuosien 20182019 pöytäkirjat ovat katsottavissa vanhassa asianhallintajärjestelmän versiossa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun