Kaupunginhallituksen päätöksiä 25.11.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 25.11. mm. talousarviota 2020 ja taloussuunnitelmaa 2020–2022, Henkilöstösuunnitelma vuosille 2020–2022 sekä Hallintosääntöä 1.1.2020.

Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020–2022

Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä toimialojen palveluverkot on kaupunginjohtajan talousarvioehdotus päivitetty päätösten mukaisiksi.
Lisäksi kaupunginjohtajan ensimmäisessä ehdotuksessa oli suunnitelmavuosille laskettu Laesterän raporttiin perustuen säästöpotentiaalia vuosille 2021-2022 viidestä miljoonasta kymmeneen milj. euroon kumulatiivisesti vuosittain. Nämä säästötavoitteet on poistettu uudesta ehdotuksesta, koska päätösten syntyminen näyttää niin epävarmalta. Ao. säästötavoitteita ei sisällytetä suunnittelukaudelle vaan ne lisätään sinne sitten, kun ne ovat konkretisoituneet päätöksenteon pohjalta. Kaupunginhallitus asetti Perlacon Oy:n suositusten perusteella toteutettavien säästöjen valmisteluun ohjausryhmän, joka valmistelee esityksen säästöistä 30.4.2020 mennessä.

Käyttötalous
Käyttötalouden menot lisääntyvät vuosina 2020-2022 4,2 milj. euroa. Tämä heikentää toimintakatetta vastaavalla summalla. Lisäksi taloussuunnitelmasta poisjätetyt Perlacon Oy:n lisäsäästöt heikentävät toimintakatetta vuosina 2020–2022 yhteensä 12 milj. eurolla. Vaikutus on yhteensä 16,2 milj. euroa toimintakatetta heikentävä.

Tuloslaskelma
Edellä mainituilla käyttötalouden toimintakatteen heikennyksillä on vastaava vaikutus vuosikatteeseen sekä tilikauden tulokseen. Talousarvioehdotuksen mukaan talous tasapainottuu niukasti taloussuunnittelu kauden viimeisenä vuotena. Tämä edellyttää kaikkien suunniteltujen sopeuttamistoimenpiteiden toteutumista sekä muiden kustannuksien, esimerkiksi Kymsote, maltillista kasvua.

Investoinnit
Investointeihin lisättiin edelliseen ehdotukseen nähden Etelä-Kymenlaakson yhtenäiskoulun suunnitteluun 0,2 milj. euroa. Kyseisen hankkeen toteutus-/rahoitusmalli päätetään hankesuunnittelun valmistuttua. Nettoinvestointien yhteissumma on ko. lisäyksen jälkeen 32,0 milj. euroa vuonna 2020.

Rahoitus
Tehdyt palveluverkkopäätökset eivät lisää lainakantaa juurikaan vuonna 2020, mutta vuoteen 2022 mennessä lainakanta kasvaa 320,5 milj. euroon eli 17,5 milj. euroa enemmän kuin kaupunginjohtajan ensimmäisessä talousarvioehdotuksessa. Asukasta kohden lainamäärä on vuonna 2020 3 680 euroa ja 2022 4 008 euroa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tilintarkastusmuistion tiedoksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Vuoden 2020 talousarvio sekä vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma hyväksytään ja talousjohtaja oikeutetaan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin

Lisätietoja: Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Lue lisää (esityslista asia nro 6)

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2020–2022

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnitelmassa määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana tulee olla kaupungin strategia ja palvelustrategiset linjaukset, joissa otetaan kantaa siihen, mitä palveluita tuotetaan ja miten niitä tuotetaan. Henkilöstösuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on heikko ja taloutta tasapainotetaan lukuisin eri keinoin. Talouden tasapainottaminen vaatii riittäviä muutoksia palvelujen tuottamistavoissa, palveluverkossa ja resurssien käytössä. Henkilöstömenot ovat olleet vuonna 2019 noin 26 prosenttia kaupungintoimintakuluista. Henkilöstömenoihin ja henkilöstöön kohdistuu huomattavan paljon säästötavoitteita suunnittelukaudella ja erityisesti vuonna 2020.

Jatkuvat yt-neuvottelut ja niistä johtuva epävarmuus aiheuttavat suuria haasteita henkilöstön työhyvinvoinnille. Erityistä huomiota vuonna 2020 ja koko suunnittelukaudella tulee kiinnittää muutosten vaikutusten arviointiin, muutosjohtamiseen ja hallittuun muutoksen toteuttamiseen.
Toimialojen tiedot talousarviokirjaa ja henkilöstö suunnitelmaa varten on kerätty samalla lomakkeella. Näin on pyritty varmistamaan, että talous ja henkilöstösuunnittelu ovat yhdenmukaista.

Uusien virkojen ja työsuhteisten tehtävien tarve on pitänyt arvioida nykyisessä tilanteessa erittäin kriittisesti eikä niitä ole tullut lähtökohtaisesti esittää. Henkilöstösuunnitelman yhteydessä ei esitetä uusi virkoja tai tehtäviä vuodelle 2020. Virkojen ja tehtävien muutoksia koskevat esitykset, jotka lisäävät henkilöstökustannuksia, käsitellään vasta vuonna 2020, koska yt-neuvottelut työvoiman vähentämiseksi ovat parhaillaan käynnissä.

Kaikki lakkautettavat virat käsitellään erikseen vasta ensi vuoden keväällä.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Hyväksytään henkilöstösuunnitelma vuosille 2020–2022.
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle.
Henkilöstösuunnitelma vuosille 2020–2022 merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi ja henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela, puh. 020 615 7231, annamaija.saarela(a)kouvola.fi.

Lue lisää (esityslista asia nro 7)

Hallintosääntö 1.1.2020

Voimassa olevan kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa on oltava hallintosääntö, jolla annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Kuntalain mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimielimistä ja johtamisesta;
b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä;
c) henkilöstöorganisaatiosta;
d) taloudenhoidosta;
e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta;
f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta;

2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista:
a) toimivallan siirtämisestä;
b) toimielinten kokoontumisesta;
c) varajäsenten kutsumisesta;
d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;
e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta;
f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa;
g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa;
h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä;
i) esittelystä;
j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta;
k) asiakirjojen allekirjoittamisesta;
l) asiakirjahallinnon järjestämisestä;
m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista;
n) 23 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista;
o) viestinnän periaatteista;
p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;

3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:
a) valtuuston kokousmenettelystä;
b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle;
c) valtuutetun aloitteen käsittelystä;
d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä;
e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti;
f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos
ne ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.
p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi;

Hallintosääntöön on tarpeen tehdä 1.1.2020 alkaen voimaanastuvan organisaatiomuutoksen vaatimat päivitykset. Samassa yhteydessä sääntöä voidaan päivittää niiltä osin, kun säädöspohjassa on tapahtunut muutoksia (esimerkiksi lakien nimiä muuttunut) tai hallintosäännön määräyksiin on muilla perustein tarpeen tehdä muutoksia.

Liitteenä olevassa luonnoksessa on huomioitu kaupunginvaltuuston 17.6.2019 tekemä päätös kaupungin organisaation ylätason rakenteesta 1.1.2020 lukien. Lisäksi luonnoksessa on huomioitu organisaation ja toimialojen toiminnallista muutoksista lähtevät päivitystarpeet.
Toi mi alat ovat esittäneet marraskuun aikana päivitystarpeita ja johtoryhmä on käsitellyt luonnoksen kokouksessaan 18.11.2019.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Hallintosääntö jätetään pöydälle tutustumista varten.

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Hallintosääntö jätetään pöydälle tutustumista varten ja hallintojohtaja oikeutetaan tekemään lähinnä teknisiä tarkennuksia.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin

Lisätietoja:
Hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(a)kouvola.fi,
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(a)kouvola.fi,
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi

Lue lisää (esityslista asia nro 10)

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun