Kaupunginhallituksen päätöksiä 23.11.2020

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 23.11.2020 käsiteltäviä asioita olivat mm. talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2024 , Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021 – 2024 sekä Kouvolan rakennusjärjestyksen uudistaminen.

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 20212024

Kaupunginjohtaja Marita Toikan talousarvioesitys vuodelle 2021 on 8 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on ollut pitkään haastava. Viime vuoden tulos oli 27,7 miljoonaa alijäämäinen, jonka jälkeen katettavaa alijäämää jäi taseeseen noin 13,6 miljoonaa euroa. Kuntalain mukaisesti alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta eli vuoteen 2024 mennessä.

Kaupungin taloutta rasittaa toisaalta kasvava palvelutarve väestön ikääntyessä ja toisaalta negatiivinen väestökehitys, joka vähentää veronmaksajien määrää. Väestön vähentyminen vaikuttaa myös valtionosuuksien pienenemiseen.

Tärkeässä roolissa ovat edelleen palveluverkkojen uudistaminen ja sopeuttaminen tehtyjen päätösten mukaisesti. Kaupungin talouden tasapainoon saattaminen syntyy kokonaisuudesta, joka sisältää useita toimenpiteitä taloussuunnittelukaudella 2021–2024.

Kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta on päivitetty edellisen käsittelyn jälkeen:

 • Käyttötalouteen on lisätty 240 000 euroa Kinnon palvelujen ostoon sijoittumismarkkinointiin ja 60 000 euroa projektipäällikön palkkaamiseksi EAKR-rahoitteiseen Talenttimagneetti-projektiin, jonka tavoitteena on käynnistää osaajien houkuttelu Kouvolaan ja edistää osaavan työvoiman löytämistä maakunnan yritysten tarpeisiin.
 • Investointeihin on tehty muutoksia koulujen rakentamisaikatauluihin. Lisäksi vuodelle 2021 on lisätty rakennusten hankesuunnittelumäärärahaa 300 000 euroa, vastaava summa vähennetään vuodelta 2024. Muutoksien jälkeen investointimenot vuodelle 2021 ovat 43,4 milj. euroa ja investointituloja arvioidaan saatavan 2,6 milj. euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat 40,7 milj. euroa.
 • Uuden uimahallin osalta liikunta- ja kulttuurilautakunta on esittänyt suunnittelun aloittamista vuonna 2021. Uusi uimahalli sisältyy investointisuunnitelmaan vuosille 2023-2024. Uimahallin sijoittumisesta ei ole vielä päätöstä. Tilapalveluiden investointeihin sisältyy 400 000 euroa hankesuunnitteluihin. Tätä määrärahaa voidaan mahdollisuuksien mukaan kohdistaa uimahallin suunnitteluun tai tarvittaessa hakea lisämäärää, jos päätökset ja suunnitelmat etenevät.
 • Uutta pitkäaikaista lainaa on arvioitu vuonna 2021 tarvittavan 41,0 milj. euroa, jolloin lainakanta nousee 326,1 milj. euroon eli 4 039 euroon asukasta kohden. Lainakannan muutos on 9,0 milj. euroa. Toiminnan ja investointien rahavirrankertymä 5 vuodelta muodostuu edelleen negatiiviseksi johtuen aiemmista negatiivisista vuosikatteista. Lainan maksukyvystä kertova tunnusluku, laskennallinen lainanhoitokate vuonna 2021 on 0,8.

Perehdy lisää aiheeseen:

Lisätiedot:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas@kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien
2021-2024 taloussuunnitelman ja oikeuttaa talousjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia.

Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus päätti tehdä vuoden 2021 talousarvioon ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmaan seuraavat muutokset:

 • tekstilisäys sivulle 44 kolmanteen kappaleeseen: ”Kulttuuritalojen myyntitoiminnan siirtäminen konsernipalvelujen Live & Visit –yksikköön tarkastellaan vuoden 2021 aikana, kun uuden yksikön toiminta on saatu käyntiin.”
 • sivulla 45 olevan ensimmäisen kappaleen teksti:

”Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 liikunta- ja kulttuurilautakunnan esityksen liikunnan ja kulttuurin palvelu-verkosta seuraavin tarkennuksin:
• Korian uimahallin sopimus irtisanotaan päättymään vuoden 2020 loppuun mennessä. Uimahallien toiminta jatkuu vuoden 2020 jälkeen Anjalankosken, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan uima-halleissa. Uimahalliverkkoa tarkastellaan mahdollisen uuden hallin valmistuttua. Uimahalleihin ei tällä välin investoida, vaan tehdään vain välttämättömimmät korjaustoimenpiteet.”

korvataan tekstillä:

”Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.11.2019 liikunta- ja kulttuurilautakunnan esityksen liikunnan ja kulttuurin palvelu-verkosta seuraavin tarkennuksin:
• Korian uimahalli irtisanotaan päättymään vuoden 2020 loppuun mennessä. Uimahallien toiminta jatkuu vuoden 2020 jälkeen Inkeroisten, Urheilupuiston, Kuusankosken ja Valkealan uimahalleissa. Uimahalliverkkoa tarkastellaan uuden hallin valmistuttua. Urheilupuiston ja Kuusankosken uimahalleihin ei tällä välin investoida, vaan tehdään vain välttämättömimmät korjaustoimenpiteet.”

 • sivulle 71 kohtaan Investoinnit, tilapalvelut lisätään teksti: ”uuden uimahallin suunnitteluun varataan yhteensä 0,5 milj.euroa vuosille 2021-2022, jakautuen vuosi 2021 = 350 000 euroa ja vuosi 2022 = 150 000 euroa”. Investointitaulukot päivitetään vastaavasti sivuille 73, 86 ja 94.

Kaupunginhallituksen esitys kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelman ja oikeuttaa talousjohtajan tekemään talousarvioon teknisiä korjauksia.

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2021–2024

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnitelmassa määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laadullinenhenkilöstötarve. Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana tulee olla kaupungin strategia ja palvelustrategiset linjaukset, joissa otetaan kantaasiihen, mitä palveluita tuotetaan ja miten niitä tuotetaan. Henkilöstösuunnitelmaa tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä.

Lue aiheesta laadittu erillinen tiedote.

Tutustu henkilöstösuunnitelmaa koskevaan asiakohtaan esityslistassa.

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi ja
henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela, puh. 020 615 7231, annamaija.saarela(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää

 1. hyväksyä henkilöstösuunnitelman vuosille 2021–2024 (pdf),
 2. hyväksyä vuodelle 2021 esitetyt liitteessä mainitut uudet
  työsuhteiset tehtävät (pdf)
  ja
 3. lakkauttaa liitteessä mainitut virat 31.12.2020 (pdf).
  Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
  Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi henkilöstösuunnitelman
  vuosille 2021–2024.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kouvolan rakennusjärjestyksen uudistaminen

Kaupunki on uudistamassa rakennusjärjestystään. Rakennusjärjestyksen luonnoksen yhteydessä on kuultu nettikyselyn kautta kuntalaisia ja rakennushankkeissa vastuullisina asiantuntijoina toimivia yksityishenkilöitä. Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle rakennusjärjestysehdotuksen hyväksymistä uudeksi rakennusjärjestykseksi.

Rakennusjärjestyksen uudistuksella pyritään yksinkertaistamaan rakentamis- ja rakennuslupaprosesseja ja sitä kautta palvelemaan asiakkaita paremmin. Muutoksia voimassaolevaan rakennusjärjestykseen on tulossa erityisesti pieniin hankkeisiin, joihin ei välttämättä tarvitse jatkossa hakea toimenpidelupaa. Tällaisia hankkeita ovat esim. parvekkeiden lasitus, pienen katetun terassin rakentaminen, teknisen aidan rakentaminen ja erilaiset mainostoimenpiteet. Lisäksi rantarakentamiseen on tuotu lisää väljyyttä esim. rakennusten ja rakennelmien sallitun lukumäärän kasvattamisella niillä ranta-alueilla, joilla kaavassa ei määräystä lukumäärästä ole.

Rakennusjärjestystä käsiteltiin kaupunginhallituksessa 15.6.2020, jolloin se päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Rakennusjärjestykseen kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen tehdyt muutokset ovat vähäisiä, joten täydennettyä rakennusjärjestysehdotusta ei ole asetettu uudelleen nähtäville (MRA 6 § ja MRA 32 §). Rakennusjärjestyksen uudistamisesta on tehty ennakkovaikutusten arviointi (pdf).

Tutustu rakennusjärjestysehdotukseen (pdf).

Lisätietoja:
rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, p. 020 615 8353, tapani.ryynanen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginjohtajan ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen Kouvolan kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että asiaa valmistellaan ensiksi työryhmätyönä, jonka tuotos käsitellään rakennus- ja ympäristölautakunnassa. Työryhmään nimettiin jäseniksi tekninen johtaja Hannu Tylli, rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Risto Kuisma sekä kaupunginhallituksen edustajina Jenny Hasu, Kimmo Jokiranta ja Miia Witting. Lisäksi teknistä lautakuntaa sekä asuminen ja ympäristötoimialan alaista kaavoitusviranomaista pyydetään nimeämään työryhmään edustajansa. Työryhmän koollekutsujana toimii tekninen johtaja Hannu Tylli.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun