Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.11.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 18.11. mm. hakeutumista työllisyyden kuntakokeiluun, vastinetta Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimusta koskevassa hallintoriita-asiassa sekä Sarkolan koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelmaa.

Hakeutuminen työllisyyden kuntakokeiluihin

Kuntaliitto on lähettänyt 8.10.2019 hakeutumisohjeet työllisyyden kuntakokeiluihin suoraan kuntiin. Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät keväällä 2020 ja kokeilujen kesto on noin 2,5 vuotta. Käynnistyvissä työllisyyden kuntakokeiluissa jatketaan ja laajennetaan vuoden 2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia (pois lukien työelämäkokeilu. Maan hallituksen tavoitteena on jatkossa laajentaa kuntien järjestämisvastuuta edelleen. Tällöin otetaan huomioon kaupunkien ja kuntien työmarkkinoiden erityistarpeet. Kunnat voivat hakeutua 19.11.2019 mennessä työllisyyden kuntakokeiluun hakukirjeessä mainituin reunaehdoin.

Kouvolan kaupungin hakemuksessa kuntakokeiluun on avattu tarkemmin kuntakokeilun tavoitteita, organisoitumista ja resursointia.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kouvolan kaupunginhallitus päättää hakeutua TEM:n työllisyyden kuntakokeiluun ja hyväksyä liitteenä olevan Kouvolan kaupungin hakemuksen.

Kouvolan kaupunginhallitus valtuuttaa hyvinvointijohtajan ja työllisyyspäällikön tekemään teknisluonteisia korjauksia Kouvolan kaupungin hakemukseen työllisyyden kuntakokeiluun.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävänä julkisessa tietoverkossa, Kouvolan kaupungin verkkosivuilla 19.11.2019 lähtien.

Kaupunginjohtajan muutettu ehdotus:

Kouvolan kaupunginhallitus päättää, ettei se osallistu työ- ja elinkeinomi-nisteriön työllisyyden kuntakokeilun ensimmäiseen hakuun.

Kouvolan kaupunki pitää tärkeänä, että yhdessä Kymsoten ja sen omis-tajakuntien kanssa sovitaan yhteisestä monialaisen työelämäpalvelun toimintamallin arvioinnista ja kehittämisestä. Kehittämisessä tulee vah-vistaa monialaisen työelämäpalvelun vaikuttavuutta siten, että muutos tukee Kouvolan alueen sekä koko Kymenlaakson elinvoimaisuutta ja työmarkkinatuen kuntaosuuden alenemaa.

Lisäksi Kouvolan kaupunki katsoo, että tämän arviointityön pohjalta Kymenlaakson kunnat yhdessä arvioisivat hakeutumisen työ- ja elinkeino-ministeriön seuraavaan työllisyyden kuntakokeiluun.

Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin-johtajan muutetun ehdotuksen.

Lisätietoja:
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi ja
työllisyyspäällikkö Kristiina Salo, puh. 020 615 6013 kristiina.salo(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 5)

Vastine Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimusta koskevassa hallintoriita-asiassa

Haminan ja Kotkan kaupungit sekä Pyhtään ja Virolahden kunnat ovat jättäneet Itä-Suomen hallinto-oikeudelle hakemuksen, jossa pyytävät oikeutta vahvistamaan, että Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujenkuntayhtymän (myöhemmin Kymsote) perussopimuksen 7 § 1 ja 4 momenttia on tulkittava sanamuodon vastaisesti siten, että millään yksittäisellä jäsenkunnalla ei ole määräämisvaltaa yhtymävaltuuston päätöksenteossa.

Kouvolan kaupunki on aikanaan sijoittanut Careaan peruspääomaa siten, että Kouvolan osuus Carean peruspääomasta oli 51,78 %. Voimassa olevan perussopimuksen mukaan peruspääoma jakautuu jäsen kun-tien pääomaosuuksiksi vuoden 2009 omistusosuuksien suhteessa. Oli luonnollista, että suurimpana omistajana Kouvolan kaupungilla oli tavoite saada uudessa kuntayhtymässä määräämisvalta.

Kouvolan kaupunginhallituksen muistion 19.3.2019 mukaan Kouvolan kaupungin jatkoneuvottelujen ehdoton reunaehto oli mm, että Kouvolan äänivallan tulee olla vähintään 50 % ja valtuuston puheenjohtajuus tulee olla Kouvolalla todeten, että Kouvola omistaa kuntayhtymästä 51,78%.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Itä-Suomen hallinto-oikeudelle annetaan selostusosan vastine.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja:
kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 02061 58212, paivi.sandas(at)kouvola.fi,
hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 026157429, arja.kumpu(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 6)

Sarkolan koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Sarkolan koulu on valtuuston hyväksymän perusopetuksen kehittämisselvityksen mukainen Kouvolan tulevaisuuden kouluverkkoon sisältyvä koulu, jolla on erityisen tuen alueellisen kehittämiskeskuksen tehtävä jatkossa. Koulu on toiminut maaliskuusta alkaen väistötiloissa Tornionmäen koulussa, jonne oppilaat kuljetetaan päivittäin bussilla.

Koulu rakennetaan modernina uudisrakennuksena, jonka hankintamuodoksi esitetään perinteistä jaettua urakkaa kaupungin tilapalvelujen kilpailuttamana.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Sarkolan koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelman.

Kaupunginhallituksen päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle.

Lisätietoja:
kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, veikko.niemi(a)kouvola.fi,
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi,
toimitilajohtaja Juha Jormanainen, puh.020 615 9013, juha.jormanainen(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 7)

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun