Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.10.2021

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 18.10.2021 käsiteltäviä asioita olivat mm. Inkeroisten monitoimitalon hankesuunnitelman hyväksyntä ja monitoimitalon rahoitusmalli, Laaja Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025, Kouvolan kaupungin osallisuussuunnitelma 2021-2025 sekä aluevaalien 2022 järjestämiseen liittyvät asiat.

Inkeroisten monitoimitalon hankesuunnitelman hyväksyntä

Inkeroisten monitoimitalon/yhtenäiskoulun hankesuunnitelma on valmisteltu käyttäjien ja tilapalvelujen yhteistyönä. Monitoimitaloon sijoittuvat päiväkoti, yhtenäiskoulu (vuosiluokat 1.–9.), lähikirjasto, tilat nuorisopalveluille sekä alueellinen valmistuskeittiö. Rakennus monitoimitilana palvelee myös laajasti kuntalaisia ja järjestöjä.

Rakentamisen kokonaiskustannusarvio on 27,5 milj. euroa, lisäksi kalusteet 0,8 milj. euroa. Rahoitusmuodon valinnan osalta asiasta päättää kaupunginhallitus.

Päivitetty tilaohjelma, kustannusarvio ja hanketekijät sekä vaikutusten ennakkoarviointi ovat esityslistan kohdan 4 liitteenä. Liikunta- ja kulttuurilautakunta on kokouksessaan 12.10.2021 (§ 87) käsitellyt Inkeroisten monitoimitalon uudisrakennuksen hankesuunnitelmaan esitetyt muutokset ja esittää kaupunginhallitukselle alkuperäisen hankesuunnitelman hyväksymistä esitetyillä muutoksilla.

Tutustu Inkeroisten monitoimitalon hankesuunnitelmaa koskevaan asiakohtaan esityslistalla (Dynasty). Liitteeksi on lisäksi otettu kasvatus- ja opetuslautakunnassa 24.3.2021 (§24) hyväksytty alkuperäinen hankesuunnitelma liitteineen.

Lisätietoja:
sivistysjohtaja Veikko Niemi, puh. 020 615 7727, veikko.niemi(at)kouvola.fi,
kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Toikka, puh. 020 615 3831, vesa.toikka(at)kouvola.fi,
toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Inkeroisten monitoimitalon/yhtenäiskoulun alkuperäisen hankesuunnitelman esittelytekstissä olevilla muutoksilla.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Inkeroisten monitoimitalon rahoitusmalli

Kasvatus- ja opetuslautakunnan linjaus pysyvästä rakennuksesta puoltaa vaihtoehtoisista rahoitusmuodoista kiinteistöleasingin käyttämistä Inkeroisten monitoimitalon rahoitusmallina.

Leasing-rahoituksessa kaupunki rakennuttaa kohteen ja rahoitusyhtiö omistaa kohteen sen vuokra-ajan sekä vuokraa kaupungilta maa-alueen. Rahoitusyhtiö hoitaa kohteen rakentamiskustannukset. Kaupunki alkaa maksaa kohteesta leasingvuokraa rakennuksen valmistuttua. Kiinteistöleasing mahdollistaa kohteen siirtymisen kaupungin omistukseen leasingvuokra-ajan päättyessä. Vaihtoehtoisesti leasingsopimusta voidaan jatkaa tai kaupunki voi etsiä kohteelle ostajan.

Leasingia käyttämällä rahoitusrakenne saadaan paremmin vastaamaan käyttöomaisuuden elinkaarta ja pääomarakenteeseen käytetään vähemmän velkaa.

Tutustu Inkeroisten monitoimitalon rahoitusta koskevaan asiakohtaan esityslistalla (Dynasty).

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi,
apulaiskaupunginjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(at)kouvola.fi,
rahoitussuunnittelija Hannu Salmela, puh 020 615 4008, hannu.salmela(at)kouvola.fi ja
toimitilajohtaja Katja Ahola, puh. 020 615 9013, katja.e.ahola(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Inkeroisten monitoimitalon rahoitusmalliksi kiinteistöleasingin.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Laaja Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025

Laajassa Hyvinvointikertomuksessa 2021-2025 arvioidaan väestön hyvinvoinnin kehitystä ja asetettujen tavoitteiden toteutumista edellisen valtuustokauden 2017-2020 aikana. Arviointia tehdään terveellisten elintapojen ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistämisen, osallisuuden vahvistamisen, työllisyyden parantamisen ja arjen turvallisuuden näkökulmista. Laajan Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2021-2025 läpileikkaavaksi painopisteeksi on nostettu terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen.

Tarkemmat toimenpiteet esitetään Hyvinvointikertomuksen vuosisuunnitelmassa 2022. Hyvinvointisuunnitelma toimii ohjaavana asiakirjana hyvinvoinnin edistämisen ja kasvun tavoitteiden ja toimenpiteiden asettamisessa kaupungin toimialoilla ja palveluissa.

Laajan Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman osalta on valtuustoryhmiltä pyydetty lausunto, ja määräaikaan mennessä lausunnon on antanut 5 ryhmää (KESK, VIHR, KOK, PS, KD). Lausunnot huomioidaan Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman vuosiraportissa ja toimenpiteissä 2022. Toimenpiteissä tullaan huomioimaan koronan vaikutuksista elpyminen.

Laaja Hyvinvointikertomus ja –suunnitelma 2021-2025 sekä ryhmien lausunnot ovat asiakohdan liitteinä (Dynasty).

Lisätietoja:
Hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 020 615 7429, sanna-riitta.junnonen(a)kouvola.fi;
hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh. 020 615 7483, tarja.alamattila(a)kouvola.fi;
kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh. 020 615 8026, liisa.kolari(a)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä Laajan Hyvinvointikertomuksen ja
-suunnitelman tiedoksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Laajan Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kouvolan kaupungin osallisuussuunnitelma 2021-2025

Osallisuudella tarkoitetaan toimintakulttuuria, yhteisöön kuulumista, kuulluksi tulemista ja itsensä merkitykselliseksi kokemista. Osallisuus tarkoittaa, että saa tietoa, voi vaikuttaa sekä osallistua kehittämiseen ja toimintaan.

Osallisuussuunnitelma sisältää palvelulupauksen, tietoa asukkaiden osallistumispalveluista, tavoitteita ja -toimenpiteitä, osallisuuden toimintamallin sekä osallisuuden tiekartan osallisuushankkeineen.

Osallisuussuunnitelma pyrkii luomaan mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen, esim. yhteisötiloja, uudenlaista toimintaa ja koulutusta. Mahdollisuuksia kaikenikäisten asukkaiden aktiivisuudelle, kehittämiselle ja uudenlaisille innovaatioille sekä osallisuuden rakenteiden vahvistamiselle.

Kouvolan kaupungin osallisuussuunnitelmaa 2021–2025 on valmisteltu osana laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa Kouvolan kaupungin poikkihallinnollisissa hyvinvoinnin ja osallisuuden työryhmissä. Suunnitelmaa on työstetty kevään 2021 aikana asukaskyselyn avulla, järjestöjen työpajassa, aluetoimikunnissa, vanhus- ja vammaisneuvostoissa ja nuorisovaltuustossa.

Osallisuussuunnitelmaan on pyydetty valtuustoryhmiltä lausunnot ja määräaikaan mennessä lausunnon jätti neljä valtuustoryhmää (KOK, KESK, PS ja VIHR). Lausunnot ja niihin annettu vastaus ovat asiakohdan oheismateriaalina.
Valtuustoryhmien kehitysideat otetaan huomioon käytännön toimissa ja osallisuuden käsikirjassa.

Tutustu osallisuussuunnitelmaa koskevaan asiakohtaan esityslistalla (Dynasty).

Lisätietoja:
hyvinvointipäällikkö Sanna-Riitta Junnonen, puh. 0206157429, sanna-riitta.junnonen(at)kouvola.fi ja
osallisuuskoordinaattori Heli Veripää, puh. 020 6158577, heli.veripaa(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kouvolan kaupungin osallisuussuunnitelman vuosille 2021-2025.

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Aluevaalien 2022 järjestämiseen liittyvät asiat

Aluevaalit toimitetaan sunnuntaina 23.1.2022. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 12-18.1.2022.

Kaupunginhallitus päätti aluevaalien 2022 ulkomainonnasta ja -paikoista, ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista, ennakkoäänestyksen laitosäänestyspaikoista, vaalipäivän äänestyspaikoista sekä Aluevaalien 2022 vaaliviranomaisten palkkioista ja palkoista.

Tutustu aluevaaleja koskeviin asiakohtiin 13-17 kaupunginhallituksen esityslistalla (Dynasty).

Lisätietoja:
hallintojohtaja Katja Tommiska, puh. 020 615 8651, katja.tommiska(at)kouvola.fi

Kaupunginhallituksen päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotukset. Esitys vaalipäivän äänestyspaikoista hyväksyttiin muutoksella, että Eskolanmäen äänestysalueen äänestyspaikaksi vaihdetaan Eskolanmäen koulu.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen (Dynasty). Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651