Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.1.2021

Kouvolan kaupunginhallituksen kokouksessa 18.1.2021 käsiteltyjä aiheita olivat mm. talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-11/2020 sekä kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyspaikkojen ja niiden aukioloaikojen sekä laitosäänestyspaikkojen määrääminen.

Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-11/2020

Kouvolan kaupungin taloudellinen tilanne on ollut heikko jo ennen koronavirusepidemiaa. Kouvola teki vuosina 2018 ja 2019 erittäin heikot tulokset, alijäämien ollessa 26-27 milj. euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen kaupungille muodostui katettavaa alijäämää yhteensä 13,7 milj. euroa. Kun summassa huomioidaan tuloksenkäsittelyerät, 1,5 milj. euroa, muodostuu alijäämän kattamisvelvollisuudeksi 12,2 milj. euroa.

Kuntalain mukaisesti alijäämä tulee kattaa neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta eli vuoteen 2024 mennessä. Merkittävimmät alijäämään vaikuttavat tekijät ovat olleet kahtena viime tilikautena sote-kustannuksien ennakoitua suurempi kasvu sekä verotulojen poikkeukselliset alenemat.

Vuoden 2020 taloudellista tulosta sekä vuoden 2021 talousarviota helpottavat valtion kunnille myöntämät koronaviruksesta johtuvat tukitoimenpiteet. Kuten Suomen Kuntaliitto on todennut, valtion tukitoimenpiteet kunnille helpottavat taloutta vuosien 2020 ja 2021 osalta, mutta ei vahvista sitä pitemmällä aikavälillä. Valtiontukitoimenpiteet kunnille ovat erittäin positiivinen asia kuntatalouden kannalta, mutta ne eivät poista pysyvää kuntatalouden epätasapainoa.

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli marraskuun lopussa henkilöstöä yhteensä 3 208, joista vakinaisia oli 2 580, määräaikaisia 512 ja tukitoimenpitein työllistettyjä 116. Henkilöstön määrä on vähentynyt edellisvuodesta.

Talouden ja henkilöstön kuukausikatsaus 1-11/2020 sisältää seuraavat osiot:

  • Tuloslaskelma,
  • verotulot ja valtionosuudet,
  • rahoitustuotot ja -kulut,
  • vuosikate ja tulos,
  • investoinnit ja rahoitus sekä
  • henkilöstö.

Lisätietoja:
talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi ja
henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talouden ja henkilöstön kuukausikatsauksen 1-11/2020 sekä yhteistoiminnan ja kaupunginhallituksen alaisen toiminnan kuukausikatsaukset 1-11/2020.

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Kuntavaalien 2021 ennakkoäänestyksen äänestyspaikat ja -ajat sekä laitosäänestyspaikat

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2020. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.-13.4.2020 (keskiviikosta tiistaihin). Kaupunginhallitus käsitteli ennakkoäänestyspaikkoja ja laitosäänestyspaikkoja kokouksessaan 30.11.2020, mutta asia palautettiin uudestaan valmisteluun.

Vuoden 2019 eduskuntavaalissa Kouvolan kaupungin alueella oli 11 enennakkoäänestyspaikkaa ja kaksi äänestysbussia. Osa äänestyspaikoista on ollut ahtaissa tiloissa ja näistä äänestyspaikoista aiotaan luopua turvavälien varmistamiseksi sekä taloudellisista syistä.

Vaalilain 46 §:n 2 momentin mukaan äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kunnanhallituksen ennakkoäänestyspaikaksi määräämässä sosiaalihuollon toimintayksikössä, saa äänestää ennakolta kyseisessä laitoksessa. Ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona laitoksessa vähintään yhtenä ja enintään kahtena päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina.

Tutustu kuntavaaleja koskeviin asiakohtiin:

Lisätietoja: kaupunginlakimies Päivi Sandås, puh. 020 615 8212, paivi.sandas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotukset:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa vuoden 2021 kuntavaalien laitosäänestyspaikat liitteen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa vuoden 2021 kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat asiakohdan selostusosassa esitetyn mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätös: Molemmat ehdotukset hyväksyttiin.

Kaupunginhallituksen esityslistat ja pöytäkirjat

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651