Kaupunginhallituksen päätöksiä 16.9.2019

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 16.9. mm. säästöesityksiä ja muita talousarviomuutoksia sekä talousarviokehyksen 2019 tarkistamista sekä toimielinkohtaista jakoa. Lisäksi käsiteltävänä on maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tiedustelu kiinnostuksesta lomituspalvelujen toimeksiantosopimuksen alueen laajentamiseen.

Talousarviomuutokset säästöesityksistä sekä muut talousarviomuutokset

Kouvolan kaupungin taloudelliseen tilanteeseen liittyen kaupunginhallitus edellytti kokouksessaan 18.6.2019 toimialoja/toimielimiä esittämään säästötavoitteiden mukaiset talousarviomuutokset. Säästöesitysten lisäksi on esitetty myös muita talousarviomuutoksia.

Kaupunginhallitus asetti toimielinten toimintakatteen säästötavoitteiksi yhteensä 2,4 milj. euroa. Toimielinten esitysten mukaan toimintakatteeseen tehtävät säästöt ovat yhteensä 2,3 milj. euroa.

Säästöjen lisäksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuspaikalle tehdään määrärahanlisäys 13,8 milj. euroa, joka sisältää Kymsoten maksuosuuksien kasvun 7,2 milj. euroa, varautumisen Kymsoten alijäämiin 6,0 milj. euroa ja eläkemenoperusteiseen KuEL-maksuun 0,6 milj. euroa.

Konsernipalveluiden osalta talous- ja omistajaohjauksen arvioiduista osakkeiden myyntitulosta vähennetään 0,5 milj. euroa, Joukkoliikenteessä bruttoliikenteeseen siirtyminen lisää tuloja 0,3 milj. euroa, mutta vastaavasti lisää menoja 0,2 milj. euroa. Yhteensä em. vaikutus on noin 0,3 milj. euroa toimintakatetta heikentävä.

Verotuloihin tehdään 7,0 milj. euron tuloarvion vähennys johtuen vuoden 2019 verotulokertymien arvioidusta laskusta. Verotulokertymää heikentää tulorekisterin ilmoitusongelmien lisäksi verokorttiuudistus, joka siirtää verotulokertymää vuoden 2019 loppuun sekä ensi vuoden alkuun. Muutosten jälkeen kaupungin alijäämä vuodelta 2019 on 29,8 milj. euroa.

Investointeihin kaupunginhallitus edellytti säästötoimenpiteissä 4,0 milj. euronvähennystä. Pysyvien vastaavien aineettomien hyödykkeiden investointimäärärahasta vähennetään 0,63 milj. euroa, joka muodostuu tietohallinnon osalta verkkoviestinnän ja sähköisen asianhallinnan ja arkistoinnin investointien vähennyksestä ja aluekehittämisen investointirahan vähennyksestä. Lisäksi tilapalveluiden investointimäärärahaa vähennetään alla olevan erittelyn mukaisesti 3,9 milj. euroa. Yhteensä nettoinvestoinnit näiden muutosten jälkeen on 57,2 milj. euroa.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Talousarvion 2019 käyttötalousosaan hyväksytään toimintakatteeseen seuraavat muutokset:

Kaupunginhallitus/yhteistoiminta
lisäys 13,8 milj. euroa

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut
vähennys 0,472 milj. euroa

Kasvatus- ja opetuslautakunta
vähennys 0,678 milj. euroa

Liikunta- ja kulttuurilautakunta
vähennys 0,525 milj. euroa

Tekninen lautakunta
vähennys 0,142 milj. euroa

Rakennus- ja ympäristölautakunta
vähennys 0,096 milj. euroa

Maaseutulautakunta
vähennys 0,467 milj. euroa

Vuoden 2019 talousarvion tuloslaskelmaosaan hyväksytään verotuloihin
7,0 milj. euron vähennys.

Vuoden 2019 talousarvion investointiosaan hyväksytään seuraavat vähennykset:

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut:
Pysyvät vastaavat/aineettomat hyödykkeet
aineettomat oikeudet 0,33 milj. euroa
muut pitkävaikutteiset menot 0,3 milj. euroa

Kaupunginhallitus/konsernipalvelut:
Aineelliset hyödykkeet
Tilapalvelut, uusinvestoinnit:
Patria-halli 1,0 milj. euroa
Monitoimihallin suunnittelu 0,2 milj. euroa
Tilapalvelut, korvausinvestoinnit:
Teatterin suunnittelu 0,2 milj. euroa
Hankesuunnittelut 0,1 milj. euroa
Kouluverkon kehittäminen 2,4 milj. euroa

Kaupunginhallituksen päätös: Hyväksyttiin.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 5)

Talousarviokehyksen 2019 tarkistaminen sekä toimielinkohtainen jako

Kaupunginhallitus hyväksyi 13.5.2019 talousarvion laadintaohjeet ja alustavan kehyksen vuodelle 2020. Kevään jälkeen kaupungin taloudellinen tilanne on muuttunut huonompaan suuntaan ja verotulo- ja valtion osuusarviot ovat tarkentuneet. Myös organisaatiouudistuksen vaikutukset ovat tarkentuneet ja yt-menettelyiden myötä saavutettavat henkilöstösäästöt ovat selvillä.

Toimintakatteen osalta talousarviokehyksessä on merkittävimpinä tekijöinä huomioitu seuraavat asiat:

Vuoden 2020 kustannuksia lisäävät:

  • sote-kustannusten kasvu (vuoden 2019 ennusteesta), 2,5 milj. euroa
  • lomarahojen leikkauksen päättyminen 2 milj. euroa
  • henkilöstökustannusten kasvu valtakunnallisten palkkaratkaisujen myötä 2 milj. euroa
  • tonttien ja osakkeiden myyntivoittojen väheneminen, 1 milj. euroa

Vuoden 2020 kustannuksia vähentäviä tekijöitä:

  • henkilöstön vähentäminen päättyneiden yt-menettelyjen tuloksena, 4,3 milj. euroa
  • muut henkilöstömenoihin kohdistettavat säästöt, 5,5 milj. euroa
  • palveluverkkomuutokset, 1,8 milj. euroa
  • asuntomessukustannukset, 0,5 milj. euroa
  • edelliseen talousarvioon sisältyvien säästöjen lisävaikutukset sekä uudelleen esitetyt säästöt, 1 milj. euroa
  • osinkotuottojen kasvu, 3 milj. euroa

Palveluverkkoon tehtävillä muutoksilla on saavutettava vähintään 5 milj. euron vuosittaiset lisäsäästöt vuodesta 2021 lähtien, jotta kriisikuntakriteerit eivät täyty Kouvolan osalta. Summa vastaa noin puolta veroprosenttiyksikköä. Jos tämän lisäksi korotetaan kunnallisveroprosenttia 0,5 prosenttiyksiköllä, on mahdollista saada kertynyt alijäämä katettua vuonna 2022.Tulevaisuuden palveluverkkotarkastelussa tulee hakea pysyviä muutoksia yhteensä vähintään 15 milj. euroa, jotta talous saadaan kestävälle pohjalle.

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy toimielimille toimintakatekehyksen sekä tarkennetun talousarviokehyksen sisältäen 0,5 prosenttiyksikön korotuksen kunnallisveroon ja vähintään 5 milj. euron säästöt syksyn 2019 palveluverkkoselvityksissä esitettyjen säästöjen lisäksi vuodesta 2021 lähtien.

Kaupunginhallituksen päätös: Asia päätettiin jättää pöydälle ryhmien neuvotteluja varten.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615 5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Lue lisää asiasta (esityslista asia nro 6)

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun