Kaupunginhallituksen päätöksiä 15.6.2020

puheenjohtajan nuija

Kouvolan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 15.6. mm. Kymenlaakson maakunnallista lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 2020-2024, vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman valmistelua sekä Kouvolan rakennusjärjestyksen uudistamista.

Kymenlaakson maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2020-2024

Lapsista, nuorista ja perheistä voimaa Kymenlaaksoon – Voidaan hyvin huomennakin!

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on kunnan tai useamman kunnan yhteinen lastensuojelulaissa (417/2007, 12 §) määritelty suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi. Kymenlaaksossa hyvinvointisuunnitelman laadintaan velvoittavan lain mukaisten palvelujen järjestämisvastuu on sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä (Kymsote).

Hyvinvointisuunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä kaikkien Kymenlaakson kuntien (Hamina, Kotka, Kouvola, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti), Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) sekä järjestöjen, seurakuntien ja Poliisin ennalta estävän toiminnan ryhmän kanssa. Hyvinvointisuunnitelmaa on koottu vuoden 2019 ajan erilaisissa monialaisissa työpajoissa sekä Teams kirjoitusalustalla.

Lasten, nuorten ja perheiden ääni on tullut kuulluksi erilaisten tutkimustietojen, haastattelujen, Lasten Parlamentin, Kymenlaakson nuorisovaltuustojen edustajien sekä monialaisten lasten, nuorten ja perheiden palvelujen asiantuntijoiden kautta.

Tämä asiakirja on rakentunut yhteiselle tahtotilalle, arvostukselle, luottamukselle, sitoutumiselle ja avoimelle dialogille. Hyvinvointisuunnitelman valtakunnallisena peilauspintana toimii Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040 – Lapsen aika -raportti, jonka Lapsen aika -skenaariossa on saavutettu lapsi-, nuori- ja perhemyönteinen Suomi.

Kymenlaakson lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on laadittu vuosille 2020–2024. Kymenlaakson ensimmäinen maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on strateginen asiakirja (osa I) – yhteinen päätöksenteon selkäranka. Sen viestinä on ”Vahvistamme yhdessä luottamusta hyvään tulevaisuuteen ja tuemme Kymenlaakson kuntien,sote- kuntayhtymän, järjestöjen ja seurakuntien toimijoita sekä muita viranomaisia yhteensovittavaan johtamiseen yhteisten tavoitteiden, niiden toteuttamisen, seurannan ja arvioinnin kautta.”

Päätavoitteet
• Lasten, nuorten ja perheiden arjen hyvinvointi lisääntyy.
• Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus ja yhteisöllisyys vahvistuvat.
• Lasten, nuorten ja perheiden parissa toimivien monialainenverkostotyö
kehittyy ja jalkautuu.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, strateginen osa, osa I

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, toimenpideosa, osa II

Lisätietoja:
Kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen, puh. 020 615 6026,
pirjo.piiroinen(at)kouvola.fi
Opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, puh. 020 615 7173, kim.strommer(at)kouvola.fi
Varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, puh. 020 615 7224, helena.kuusisto(at)kouvola.fi.

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto hyväksyy

  1. Kymenlaakson maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2020 – 2024 strategisen osan (osa I), jonka on tarkoitus olla lasten ja nuorten hyvinvointia ohjaava strateginen asiakirja koko Kymenlaaksossa
    sekä
  2. Kouvolan oman toimenpideosan (osa II), joka ohjaa tarkemmin paikallisia toimenpiteitä.

Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman valmistelu

Vuoden 2020 kevään poikkeustilanne vaikuttaa myös Kouvolan kaupungin talousarviovalmisteluun. Aiempina vuosina talousarviokehys ja laadintaohjeet on annettu huhti-toukokuussa. Tänä vuonna, poikkeusolosuhteet huomioiden, talousarviokehys on järkevää antaa vasta syyskuussa. Maan hallituksen kehysriihi on 27.-28.8.2020, jonka jälkeen selviää ainakin alustavasti valtion kunnille suuntautuvien tehtävien ja velvoitteiden muutokset sekä mahdolliset tukitoimenpiteet seuraaville vuosille. Oletettavasti myös koronaviruksen taloudellisista vaikutuksista on tuolloin saatu tarkempaa tietoa. Koronaviruksen merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat Kouvolan kaupungin näkökulmasta verotuloihin sekä osuuteen Kymsoten kustannuksista.

Tämän hetken arvion mukaan negatiiviset verotulovaikutukset vuodelle 2020 ovat -20 milj. euroa. Vuosien 2021 ja 2022 verotuloarvioiden muutokset taloussuunnitelmaan 2020-2022 nähden ovat tällä hetkellä yhteensä noin 26 milj. euroa. Lisäksi valtionosuuksista tullaan vuonna 2021 vähentämään vuonna 2020 maksettu verotulojen maksulykkäysten kompensaatio 8,2 milj. euroa. Valtiovarainministeriön toukokuun lopussa julkaisemien alustavien valtionosuuslaskelmien mukaan Kouvolan peruspalvelujen valtionosuus tulee pienenemään yli 7 milj. euroa vuonna 2021 verrattuna vuoden 2020 valtionosuuteen ennen koronatukia. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden jatkaminen on erittäin tärkeää ja välttämätöntä.

Kymsote on ilmoittanut kuntakohtaisten talousarviovalmisteluun liittyvien neuvottelujen olevan viikoilla 35 ja 36.

Perlaconin raportin jatkotyöskentelyn ohjausryhmän raportti valmistuu 31.8.2020 mennessä ja siihen sisältyvät säästötoimenpiteet tullaan huomiomaan talousarviokehyksessä.

Kehysvalmistelun aikataulusta huolimatta talousarvion tekninen valmistelu toimialoilla on aloitettu. Talousarviokehys on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksen kokouksessa 14.9.2020.

Lisätietoja:
Talousjohtaja Hellevi Kunnas puh. 020 615 5054,
hellevi.kunnas(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtaja ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousarviovalmistelun tilanteen sekä annetun teknisen talousarvion laadintaohjeen.

Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.


Kouvolan rakennusjärjestyksen uudistaminen

Kouvolan rakennusjärjestyksen uusiminen on tullut ajankohtaiseksi. Voimassa olevan rakennusjärjestyksen on kaupunginvaltuusto hyväksynyt päätöksellään 30.08.2010 § 67.

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 §:n mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos maankäyttö- ja rakenuslaissa ja -asetuksessa, oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai rakentamista koskevissa ympäristöministeriön tai valtioneuvoston asetuksissa on asiasta toisin määrätty.

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.

Lisätietoja:
Rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen, puh. 020 615 8353, tapani.ryynanen(at)kouvola.fi

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:
Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan ehdotuksen Kouvolan kaupungin uudeksi rakennusjärjestykseksi.

Kaupunginhallituksen päätös:
Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tutustu esityslistoihin ja pöytäkirjoihin liitteineen. Tarkastettu kokouspöytäkirja on nähtävillä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kaupunginkansliassa.

Kaupunginhallituksen kokoonpano ja kokouspäivät

Lisätietoja:
Hallintojohtaja
Katja Tommiska
puh.020 615 8651

Sivun alkuun