Kaupunginhallituksen päätökset eivät tue talouden tasapainotusta pitkällä tähtäimellä

Kouvolan kaupunginhallitus jatkoi palveluverkkoselvitysten ja useiden säästöehdotusten käsittelyä 4.11. Kokouksessa hyväksyttiin varhaiskasvatuksen, nuorisopalvelujen, lukioiden, liikunnan, leikkipaikkojen, venepaikkojen sekä puistojen hoitoluokituksista tehdyt, lautakunnissa hyväksytyt palveluverkkoselvitykset. Perusopetuksessa päätettiin edetä syksyllä 2018 valtuustossa hyväksytyn kehittämisohjelman mukaisesti. Suurin osa kaupunginjohtajan tarkennetuista säästöehdotuksista etenkin kouluverkon osalta jäi hyväksymättä. Kaupunginhallituksen päätösehdotukset etenevät kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi 11.11.2019.

Kouvolan taloustilanne on erittäin huono. Kaupungin talouden tasapainottamiseen on valmisteltu kokonaisuutta, joka sisältää useita toimenpiteitä. Talouden tasapainottaminen edellyttää kaupungin väestömäärään ja väestön sijoittumiseen perustuvaa palveluverkkoa, joka on myös taloudellisesti kestävällä pohjalla. Nyt tehdyt päätökset eivät tue talouden tasapainoon saattamista tarpeeksi.

Kouvolan kaupunginjohtaja Marita Toikka esitti lautakuntien tekemiin palveluverkkoselvityksiin useita tiukennuksia säästöjen saamiseksi ja palveluverkon päivittämiseksi suhteessa Kouvolan väestömäärään. Kouluverkon osalta myös lautakunnan esitys oli tiukempi kuin kaupunginhallituksen päätös. Lakkautusesityksistä hyväksyttiin vain Ummeljoen koulun lakkauttaminen 1.8.2020. Muut lakkautukset toteutettaisiin vasta, kun korvaava pysyvä ratkaisu on olemassa esim. uusi koulu tai koulun laajennus. Elimäen ja Korian perusopetuksen rakenneratkaisu tulee kasvatus- ja opetuslautakunnan uuteen harkintaan vuosien 2020-2022 aikana.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Valkealan monitoimitalon uudisrakennuksen hankesuunnitelman, sen hankintamuodoksi elinkaarimallin sekä rahoitusmalliksi erillisen kiinteistöleasingin.

Anjala-Inkeroinen -alueen perusopetuksen osalta hyväksyttiin kaupunginjohtajan tekemä esitys Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulun rakentamiseksi Inkeroisiin. Hankkeen valmistelu aloitetaan välittömästi. Yhtenäiskoulua valmistellaan yhtenä jo sovituista kolmesta kouluhankkeesta.

Pysyviä säästöjä tarvitaan

Marita Toikka toivoi kaupunginhallitukselta tiukempia päätöksiä, sillä koko syksy on tuotu esille talouden tunnuslukuja ja faktoja, jotka puhuvat palveluverkon rakenteiden päivittämisen puolesta. ”Kaikkien tiedossa on, että säästöjä pitää syntyä ja mikäli esitettyjä säästöjä ei hyväksytä, tulee esittää konkreettisia vaihtoehtoja. Nyt näin ei tapahtunut”, hän korostaa.

Kaupungin talouden tasapainottamiseen on valmisteltu kokonaisuutta, joka sisältää useita toimenpiteitä taloussuunnittelukaudella 2020–2023. Palveluverkkoselvitysten lisäksi säästöjä on haettu henkilöstökuluista, avustuksista, palvelusopimuksista, kunnallisveroprosentin nostosta ja toimintaprosessien läpikäymisestä.

Eero Laesterä Perlacon Oy:stä on selvittänyt Kouvolan palvelukustannuksia. Laesterän raportista nousee esiin monia Kouvolan kannalta huolestuttavia lukuja. Monia palveluja, kuten päivähoito, esiopetus, perusopetus, lukio, liikunta ja osa Kymsoten vastuualueelle kuuluvista palveluista, tuotetaan kalliimmin kuin kunnissa ja kuntayhtymissä keskimäärin. Kaupunginhallitus asetti ohjausryhmän, jonka tehtävänä on löytää Laesterän raportin pohjalta useiden miljoonien eurojen säästöt vuositasolla, jotta kaupungin talous saadaan tasapainoon.

Kaupunginhallituksen päätökset:

KASVATUS- JA OPETUS

Kasvatus- ja opetuksen toimialan palveluverkkoesitys koostuu varhaiskasvatuksen, nuorisopalvelujen, perusopetuksen sekä lukioiden palveluverkkoesityksistä.

PERUSOPETUS

Kouluverkon suunnittelua ohjaavia periaatteita ovat mm. että koulujen tulee sijoittua väestökeskittymiin sellaisilla paikoilla, että niiden saavutettavuus on hyvä ja koulumatkat turvalliset. Luontaisilla ja riittävän laajoilla lähikoulualueilla on oltava tarvittavan kokoiset ikäluokat turvaamaan kouluille joustavat opetusjärjestelyt, jossa huomioituu opetusryhmien optimaalinen koko ja henkilöstömitoitus sekä oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet. Koulurakennusten tulee tukea opetussuunnitelman toteuttamista osana nykyaikaista oppimisympäristöä.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Päätetään, että edetään, syksyllä 2018 kaupunginvaltuuston hyväksymän, perusopetuksen kehittämisohjelman mukaisesti.

Lisäksi todetaan, että kasvatus- ja opetuslautakunta on käsitellyt kehittämisohjelman toimenpiteiden aikataulutusta. Koulujen lakkautukset ja oppilaiden siirrot toteutetaan vasta, kun korvaava pysyvä ratkaisu on olemassa esim. uusi koulu tai koulun laajennus. Päätetään, että lakkautetaan 1.8.2020 Ummeljoen koulu. Tehtaanmäen koulu lakkautuu, kun Etelä-Kouvolan yhtenäiskoulu ratkaisu on valmis. Päätetään Kaipiaisten koulun hallinnollisesta yhdistämisestä Utin kouluun.

Anjala-Inkeroinen -alueen perusopetuksen järjestämiseksi edetään kaupunginjohtajan viikolla 44 tekemän yhtenäiskouluesityksen mukaisesti. Kuitenkin niin, että hankkeen valmistelu aloitetaan välittömästi. Yhtenäiskoulua valmistellaan yhtenä jo sovituista kolmesta kouluhankkeesta.

Elimäen ja Korian perusopetukseen liittyvissä rakenneratkaisuissa noudatetaan valtuuston marraskuussa 2018 tekemää päätöstä. Rakenneratkaisu tulee kasvatus- ja opetuslautakunnan uuteen harkintaan vuosien 2020-2022 aikana.

Voikkaan alakoulun jatko selvitetään osana joustavaa varhaiskasvatusratkaisua ja päätös koulun jatkosta tehdään siinä yhteydessä.

VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksen palveluverkko on suunniteltu viidelle perhekeskusalueelle (keskusta, Kuusankoski-Jaala, Koria-Elimäki), Valkeala ja Myllykoski- Inkeroinen). Palveluverkon suunnittelua ohjaavina periaatteina ovat turvallinen, lapsen kasvua ja kehitystä tukeva oppimisympäristö ja palvelujen sijoittuminen keskeisille paikoille väestökeskittymiin. Palveluverkkoratkaisulla haetaan myös säästöjä. Palveluverkkoa tiivistetään pitkällä aikajänteellä.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Hyväksytään tehty palveluverkkoselvitys ja siinä esitetyt toimenpiteet:

Muumilaakson päiväkoti lakkautetaan 1.8.2020 alkaen, keskitetään 24/7 –vuorohoito 3-4 isoon päiväkotiin, hoitoaikoja supistetaan Peippolan ja Lehvätien päiväkodeissa, luovutaan Puutarhurinkadun perhepuistotilasta, Valkealan päiväkotitoiminta järjestellään uudestaan uuden päiväkodin valmistuttua monitoimikeskukseen, siirretään Vuokkolan päiväkodin esiopetus Jaalan koulun tiloihin ja luovutaan Peukaloisen tilasta 1.8.2020 alkaen, siirretään Peippolan päiväkodin esiopetus Elimäen yhtenäiskoulun tiloihin 1.8.2020 alkaen, Ummeljoen päiväkodin lakkauttaminen otetaan tarkasteluun, jos alueen lapsimäärissä tai toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, Haanojan päiväkodin lisärakennuksen valmistuttua luovutaan neljästä erillisestä toimipisteestä.

Uuden Pilkanmaa-Maunuksela päiväkodin hankesuunnittelu leasingrahoituksella otetaan vuoden 2020 talousarvioon ja Kaunisnurmen päiväkodin korvaaminen sisällytetään hankesuunnitteluun Kouvolan Keskustan yhtenäiskoulun investoinnin yhteydessä.

Merkitään tiedoksi, että säästövaikutuksen arvioidaan olevan noin 171 000 euroa vuoden 2022 alusta lukien per vuosi.

LUKIOKOULUTUS

Kouvolan lukiokoulutuksen kehittämisen tavoitteena on laadullisesti korkeatasoinen lukiokoulutus, riittävät valinnanmahdollisuudet takaava resursointi, saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen, taloudelliset ja tehokkaat prosessit sekä kiinteistöjen investointisuunnitelman optimointi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Päätetään, että Valkealan ja Elimäen lukiot lakkautetaan 1.8.2021. Opiskelijat ohjataan sekä Yhteislyseoon että Kuusankosken lukioon. Uusia opiskelijoita ei oteta Valkealan ja Elimäen lukioihin enää lukuvuoden 2020-2021 alusta.

Toisen asteen opiskelijoiden ilmainen joukkoliikenne käynnistetään Kouvolassa 1.8.2021 alkaen. Merkitään tiedoksi, että säästövaikutuksen arvioidaan olevan noin 1,2 milj. euroa vuoden 2022 alusta lukien per vuosi.

NUORISOPALVELUT

Nuorisotyötä kokonaisuutena kehitetään alueellisesti viiden perhekeskusalueen mukaan. Tavoitteena on saada palvelu kohtaamaan nuorten tarpeet entistä paremmin. Tulevaisuuden nuorisotyö ei ole sidottu seiniin vaan on joustavaa ja elää ajassa. Muutoksiin reagoidaan nopeasti ja nuorisotyö viedään sinne missä nuoret ovat luontaisesti.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Hyväksytään palveluverkkoselvitys ja siinä esitetyt toimenpiteet:

Toimintojen suunnitteleminen vastaamaan kunkin alueen tarpeita. Toimintojen keskittäminen muiden toimialan palvelujen yhteyteen kuten kouluihin. Seinättömän nuorisotyön kehittäminen. Yksilöllisen ohjauksen ja tuen kehittäminen tukemaan työpajanuoria.

Merkitään tiedoksi, että säästövaikutuksen arvioidaan olevan noin 300.000 euroa vuoden 2020 alusta lukien.

LIIKUNTA- JA KULTTUURI

Kouvolan liikunnan palveluverkkoselvitys 2020-2030 ohjaa tulevien vuosien liikuntaympäristön suunnittelua, rakentamista, ylläpitoa ja kehittämistä. Siinä on kartoitettu nykyisten liikuntapaikkojen kehittämiskohteet ja pitemmän ajan investointitarpeet. Vapaasti käytettävien arkiliikunnan ja matalan kynnyksen liikuntapaikkojen rakentamisella luodaan kaikille kuntalaisille mahdollisuus liikkua ja harrastaa. Liikuntapalveluita voidaan keskittää muodostamalla suurempia liikuntapaikkakeskittymiä, mutta etäisyydet asuinalueilta palveluihin eivät saa kuitenkaan kasvaa liian suuriksi.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Hyväksytään liikunta- ja kulttuurilautakunnan esitys liikunnan ja kulttuurin palveluverkosta.

Alle 18-vuotiaiden ohjatun liikunnan varausmaksut ovat 1.6.2020 alkaen 10 €/alkava tunti.  Muita liikunnan taksoja korotetaan 10 % 1.1.2020 alkaen.

Jäähallien toiminta jatkuu nykyisellään. Tilojen kunnosta ja huollosta huolehditaan niin, että toimintaa halleissa voidaan edelleen kehittää ja turvata jo nyt hyvä käyttöaste. Edellä mainitulla tilavarausmaksun käyttöön otolla katetaan osa hallien käyttökustannuksista. Kaupungin ja paikallisten seurojen kanssa käydään yhteiset neuvottelut, joissa pyritään löytämään yhteinen näkemys lisäsäästötavoitteiden saavuttamiseksi. Jäähallikäyttömaksuilla katetaan kiinteitä kuluja, ja pyritään lisä säästöillä saavuttamaan vuodelle 2021  250 000euron säästö.

Uimahallien osalta toiminta jatkuu vuoden 2021 jälkeen Anjalankosken, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan uimahalleissa. Uuden hallin valmistuttua voidaan lopettaa Kouvolan Urheilupuiston ja Kuusankosken uimahallit.

Sihvakan uimapaikan ylläpitoa jatketaan edellytyksellä toiminnan rahoittamiseksi saadaan 50 % rahoitusosuus yksityiseltä sektorilta.

Uuden monitoimihallin rakentaminen ei nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollista.

ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ

Asumisen ja ympäristön toimialalla on tehty palveluverkkoselvitykset, jotka koskevat leikkipaikkoja, venepaikkoja sekä rakennettujen puistojen hoitoluokitusta. Selvitysten perusteella palveluja keskitetään jatkossa eniten käytetyille alueille.

Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle:

Merkitään tiedoksi teknisen lautakunnan tekemät yhdyskuntatekniikan palveluverkkoihin liittyvät päätökset puistojen hoitotason, leikkipaikkojen ja venepaikkojen osalta. Palveluverkkojen ja palvelutason muutoksilla saadaan yhteensä noin 290 000 euron vuotuiset kunnossapitokustannusten säästöt. Yhdyskuntatekniikan investointitarpeita vähennetään 2 miljoonalla eurolla. Lisäksi merkittään tiedoksi kaupunginhallituksen tekemä päätös kaupungin kunnossapitämien yksityisteiden määrän vähentämisestä.

Asuminen ja ympäristö toimialan muiden palveluverkkojen osalta päätetään seuraavasti:

Matonpesupaikkojen ja koirapuistojen palveluverkkotarve tarkistetaan ja niille asetetaan vähintään 20 000 euron vuotuiset kunnossapidon säästötavoitteet sekä 0,3 milj. euron investointien vähentämistavoitteet.

Jalkakäytävien kunnossapitovastuu tarkistetaan samaan laajuuteen kuin useassa kaupungin verrokkikunnassa on päätetty tehdä, ja sen osalta asetetaan vähintään 100 000 euron vuotuiset säästötavoitteet.

Kaupungin vuotuiset yksityistieavustukset pysyvät maaseutulautakunnan esityksen mukaisina 580 000 €/vuosi.

Kaupungintalon tilauudistusta edistetään, jotta asuminen ja ympäristö toimialan toimistohenkilökunta on mahdollista keskittää kaupungintalon muiden toimistopalveluiden yhteyteen.

Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Marita Toikka, puh. 020 615 3100,
Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, 020 615 7727
Liikunta- ja kulttuurijohtaja Vesa Toikka, 020 615 3831
Tekninen johtaja Hannu Tylli, 020 615 8570
Talousjohtaja Hellevi Kunnas, 020 615 5054

etunimi.sukunimi@kouvola.fi
www.kouvola.fi/palveluverkko

Sivun alkuun