Kaupungin hulevesiopas kertoo, kuinka asiaa voi edistää monin eri tavoin

Vesi valuu rännistä sadevesikaivoon.

Kiinteistön omistajan vastuulla on käsi­tellä tontille tulleet hulevedet asianmu­kaisesti ja näin ehkäistä tulvien syntyä.

Sateen mukana rakennusten pihoille ja ka­duille kertyvät hulevedet lisääntyvät tulevai­suudessa ilmastonmuutoksen seurauksena. Hulevesien oikeanlainen käsittely ehkäisee rakennusvaurioita ja tukee kestävän kehityk­sen periaatteita.

– Ympäristönäkökulmasta on parasta, että hulevedet käsitellään mahdollisuuksien mu­kaan siellä, minne ne ovat sataneet tai sula­neet. Näin toimien maaperän vesitasapaino ei muutu liiaksi, Kouvolan kaupungin kaavoi­tusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä kertoo.

Kaupungin tekniikka ja ympäristö -toi­miala on tuottanut hulevesioppaan yhteis­työssä Kouvolan Veden ja Kymen Veden kanssa. Opas antaa perustiedot hulevesien oikeanlaisesta käsittelystä ja vastuunjaosta. Niilo-Rämä toivoo, että hulevesiopas lisää asukkaiden tietoisuutta aiheesta ja vähentää ongelmia tonteilla.

– Jos esimerkiksi ostaa vanhan omakoti­talon, tulisi tarkistaa salaojien olemassaolo, kunto ja toimivuus. Monet ensimmäisen talon ostaneet eivät ole näistä tietoisia, ja perustusten oikeaoppinen kuivatus saattaa jäädä hoitamatta.

Sadevesi talteen ja puutarhan kasteluun

Kaupunki huolehtii hulevesien eli rakenne­tuilta alueilta poisjohdettavan sade- ja sula­misveden sekä perustusten kuivatusveden hallinnasta asemakaavoitetuilla alueilla. Kiinteistön omistajan vastuulla on hallita hulevedet omalla tontillaan tai liittää tontti kaupungin hulevesiverkostoon.

– Hulevesiä tulisi käsitellä mahdollisim­man paljon paikallisesti. Sadevedet kannat­taa kerätä talteen ja käyttää myöhemmin puutarhan kasteluvetenä. Jos tontilla on tilaa, sinne voi rakentaa myös vesiaiheen, kuten pienen lammen, Niilo-Rämä neuvoo.

Mitä enemmän kasvillisuutta tontilla on, sitä vähemmän poisjohdettavaa hulevettä kertyy. Esimerkiksi puut ja pensaat ovat te­hokkaita tähän tarkoitukseen.

Vesiyhtiö vastaa hulevesiviemäriverkos­ton rakentamisesta ja kunnossapidosta kiin­teistön liittymiskohtaan asti. Tontin lisäksi kiinteistöjen raja- ja niskaojien kunnossapito kuuluu kiinteistölle.

Tutustu hulevesioppaaseen kaupungin verkkosivuilla kouvola.fi/hulevedet.

Yksityiskohtaisemmat hulevesiohjeet löydät omalla asuinalueellasi toimivan vesiyhtiön verkkosivuilta:

• Kouvolan Veden ohjeistus: kouvolanvesi.fi/hulevedet

• Kymen Veden ohjeistus: kymenvesi.fi/ohjeita/hulevedet

Outi Myllymäen kirjoittama juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 18.10.2023 ilmestyneessä Kouvolan kaupungin tiedotuslehdessä 2/2023. Koteihin jaetun ilmaisjakelun juttuja voi lukea myös kaupungin verkkosivulla: kouvola.fi/julkaisut.

Sivun alkuun