Kaupungin aurauskalusto valmiina lumisateisiin

Aurauslumia kasataan tulevana talvena kaupungin omistamille alueille aikaisempaa enemmän.

Talvikunnossapitoon kuuluvat ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeellisia talvella kadun pitämiseksi tyydyttävässä ajokunnossa ja turvallisina käyttäjilleen. Kouvolan kaupungilla on hoitovastuullaan ajoratoja noin 725 km, jalankulku- ja pyöräilyväyliä n. 311 km ja P-alueita 18 ha. Kun lunta sataa runsaasti, auraamaan hälytetään kaikki käytettävissä olevat 70 aurausyksikköä. 

Pääosan tontin kohdalla olevien jalkakäytävien talvikunnossapidosta on tontinomistajien vastuulla. Maanomistuksesta johtuvia tai lautakunnan päätöksellä kaupungin hoidossa on jalkakäytäviä n.10 km.

Liikennealueiden talvikunnossapito pyritään tekemään mahdollisimman paljon varsinaisena työaikana, klo 7–16, tavoitetason mukaisessa järjestyksessä. Jotta keskeiset alueet ovat kunnossa ennen liikenteen huipputunteja, tehdään tarvittaessa töitä myös aamuyön tai illan aikana.

Jalankulku- ja pyöräilyväylät, jalkakäytävät ja pääkadut aurataan ensin, jonka jälkeen aurataan muut alueet tavoitetason mukaisessa järjestyksessä.  Tonttikaduille aurauskalusto siirtyy, kun jalankulku- ja pyöräilyväylät sekä pää- ja kokoojakadut on hoidettu. Sataneen lumen määrästä riippuen, jokaisen aurauskerran yhteydessä ei kaikkia katuja välttämättä aurata.

Katujen varsille on asennettu aurausviittoja työtä helpottamaan ja vaurioita estämään. Aurausviittojen kerääminen muihin tarkoituksiin on valitettavasti varsin yleinen ilkivallan muoto. Kriittiseltä paikalta poistettu aurausviitta voi aiheuttaa vakaviakin vaurioita erilaisille rakenteille, laitteille ja ajoneuvoille. Myös vakavat henkilövahingot ovat mahdollisia, jos aurausviitat eivät ole oikeilla paikoillaan.

Lumen ajoa vähennetään säästösyistä – Lumikasat eivät ole leikkipaikkoja!

Lumen ajo katujen varsilta lumenkippauspaikoille aiheuttaa merkittävän osa lumitöiden kustannuksista. Jos lunta tulee paljon, pyritään tulevana talvena aikaisempaa enemmän sijoittamaan lumia aurauksen yhteydessä lähisiirtona kaupungin omistamille alueille, mm. puistokaistoille ja tyhjille tonteille. Aurauksesta syntyviä lumikasoja ei ole tarkoitettu lasten leikkipaikoiksi. Lumikasaan tehty liukumäki tai tunneli voi aiheuttaa vakavan onnettomuuden.

Yksityisten kiinteistöjen lumia ei saa tuoda kaupungin omistamille alueille!

Liukkaudentorjuntaa tarvittaessa

Liukkaudentorjuntaa tehdään tarvittaessa. Turvallisuuden kannalta tärkeimpiä hoitokohteita ovat risteysalueet, suojatiet, sillat, alikulut, mäet, jalankulku- ja pyöräilyväylät, joissa liukkaus todennäköisesti saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Liukkaudentorjuntaan käytetään hiekoitussepeliä.  Liukkautta torjutaan lisäksi käyttämällä työkoneissa karhentavia reikä- tai hammasteriä. Pääväylillä, kiertoliittymissä ja risteysalueilla voidaan liukkautta torjua myös suolaa käyttämällä.

Talvikunnossapitovastuut kaupungin ja tontinomistajan kesken

Kaupunki huolehtii asemakaavoitettujen katujen, jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä pysäköinti- ja muiden yleisten alueiden talvikunnossapitotöistä, joihin kuuluvat mm. lumenauraus, liukkauden torjunta, polanteen poisto ja lumensiirto.

Tontinomistajan velvollisuudet:

  • Vastaa tontille johtavan kulkutien eli tonttiliittymän kunnossapidosta sekä liittymän rummun auki pitämisestä.
  • Pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää.
  • Huolehtii liukkauden torjumisesta jalkakäytävällä ja liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistamisesta jalkakäytävältä.
  • Tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit.
  • Pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä.
  • Sadevesikaivojen ritiläkansien puhtaanapito kuuluu myös tontinomistajalle.
  • Tontinomistaja on velvollinen poistamaan liikennealueelle tontin puolelta ulottuvat oksat.

Talvikunnossapidon ulkopuoliset alueet

Osa puistokäytävistä ja portaista ei kuulu talvikunnossapidon piiriin. Niiden käyttö talvella on kulkijan omalla vastuulla. Osaan kohteista on asennettu ”Ei talvikunnossapitoa ”-kilvet. Myöskään kaupungin leikkialueilla ei ole talvikunnossapitoa.

Palaute ensisijaisesti palautepalvelun kautta

Liikennealueiden hoitoon liittyvä palaute tulee parhaiten perille ja dokumentoiduksi, kun se annetaan kaupungin sähköiseen palautepalveluun. Palautteet tulevat välittömästi katujen kunnossapitoa hoitavien tiedoksi ja toimenpiteitä varten.

Katupäivystysnumero erittäin kiireellisiä toimenpiteitä varten on 020 615 4690. 

Lisätietoa:

Kunnossapitoalueiden rajat:

Kaikki talvikunnossapitotyöt eivät kuulu kaupungille.

Kunnossapitoalueiden rajat (ELY-keskus = Valtion hoitamat väylät /Kouvolan kaupunki) ovat nähtävissä kaupungin karttapalvelussa

Karttapalvelun vasemman reunassa olevasta Näytä kartalla –kohdasta valitse Kadut ja puistot -> Katujen kunnossapitovastuu tai kevyen liikenteen kunnossapitovastuu (zoomaa lähemmäs, jos et saa kohdetta valittua).

Samasta valikosta saa näkyviin kaupungin katujen kunnossapitoluokituksen.

Talvipysäköintikiellot:

kouvola.fi/talvipysakointikiellot

Sivun alkuun