Perusopetuksen oppilaat ja huoltajat tyytyväisiä koulujen toimintaan Kouvolassa

Oppilaiden tasa-arvoinen kohtelu ja kannustaminen nousivat kehittämiskohteiksi Kouvolan perusopetuksen laatuarvioinnissa. Aikaisempien arviointien pohjalta koulujen yhteisiä kehittämiskohteita ovat olleet mm. koulukiusaamiseen puuttuminen ja oppilasarvioinnista tiedottaminen, jotka molemmat ovat kehittyneet myönteisempään suuntaan vuosina 2012-2019. Kahden vuoden välein tehtävään arviointiin osallistuvat 3.-9.luokkien oppilaat, huoltajat sekä opetushenkilöstö. Arvioinnin tarkoituksena on auttaa kouluja tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.

Oppilaita työntouhussa.

Oppilailta hyvät arviot kouluturvallisuudesta ja viihtymisestä

Oppilaiden arvioimat väittämät liittyivät turvallisuuteen, oppilashuoltoon, oppimishyvinvointiin ja tasa-arvoon. Näistä oppilaiden kokema turvallisuus sekä koulussa tarjottavat tukipalvelut ovat saaneet varsin korkeat arvosanat jokaisessa arvioinnissa seurantajakson 2012-2019 aikana, ja havaittavissa on ollut myös hienoista myönteistä kehitystä. Tukipalveluilla tarkoitettiin kyselyssä oppilaiden kokemusta siitä, että heillä on mahdollisuus ottaa yhteyttä ja tavata koulukuraattori, psykiatrinen sairaanhoitaja (psyykkari) tai terveydenhoitaja.

Myönteistä on myös, että sekä oppilaiden kokemus kiusatuksi tulemisesta, että aikuisten puuttumisesta kiusaamiseen ovat kehittyneet myönteisempään suuntaan vuodesta 2012 vuoteen 2019. Seurantajakson aikana kouluissa on kiinnitetty paljon huomiota kiusaamiseen puuttumiseen.

Sen sijaan kehitettävää on edelleen oppimishyvinvoinnissa, josta heikoimmat arviot liittyivät oppilaiden väsymykseen koulussa sekä koulunkäynnin raskauteen.

Huoltajat tyytyväisiä kodin ja koulun yhteistyöhön

Huoltajat antoivat myös hyvin myönteisiä arvioita lastensa koulunkäynnistä. Erityisesti kodin ja koulun yhteistyö sai kiitosta. Esimerkiksi edellisen arviointikierroksen tulosten pohjalta kehittämiskohteeksi otettu oppilasarvioinnin tiedottaminen oli selkeästi kehittynyt myönteiseen suuntaan. Matalimmat arviot koskivat koulurakennuksen toimivuutta ja huoltajien kokemusta oppilaiden tasa-arvoisesta kohtelusta koulussa.

Opetushenkilöstö kehittäisi työskentelyolosuhteita ja johtamista

Myönteisimmät yksittäiset arviot opetushenkilöstö antoi sitoutumiseensa koulun yhteisten pelisääntöjen noudattamiselle ja tasa-arvon toteutumiseen koulussa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Koulun tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen osalta oli tapahtunut lievää parannusta edellisestä arviointikerrasta.

Matalimmat arviot kohdistuivat koulurakennuksen kuntoon ja työskentelyolosuhteisiin sekä perusopetuksen strategian ja taloudellisten resurssien linjaukseen.

Muut kysymysteemat liittyivät henkilöstöön, arviointiin ja kehittämiseen, opetussuunnitelmaan, opetukseen ja opetusjärjestelyihin sekä oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tukeen.

Tuloksista toimintaan

Seuraavan kahden vuoden aikana kouluissa kiinnitetään huomiota oppilaiden tasa-arvoiseen kohteluun ja kannustamiseen koulussa. Erityisesti yläkouluikäisten oppilaiden kokemus oli laskenut edellisestä arviointikerrasta. Oppilaat antavat matalimmat arviot edelleen koulunkäynnin raskaudesta, väsymyksestä koulussa ja vaikeuksista selviytyä koulutehtävistä. Tulosten perusteella työtä oppimishyvinvoinnin kehittämiseksi on syytä edelleen jatkaa kouluissa. Opetushenkilökunnan vastausten perusteella kehittämiskohteeksi valittiin yhdessä johtamisen kulttuurin kehittäminen.

Säännöllisellä arvioinnilla laadukasta toimintaa

Kouvolan kaupunki arvioi perusopetuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta lukuvuosisuunnitelman sähköisellä arvioinnilla. Arviointi on toteutettu aiemmin vuosina 2012, 2015 ja 2017. Keväällä 2019 pidettyyn arviointiin osallistui 4330 3.-9.luokkien oppilasta, 1251 huoltajaa sekä 642 opettajaa ja ohjaajaa. Kukin vastaajaryhmä vastasi kyselyyn omilla osioillaan vastaten väittämien toteutumiseen kuusiportaisella asteikolla.

Lukuvuosisuunnitelman laadinnan pohjalla ovat perusopetuksen laatukriteerit, joita vasten koulut kuvaavat oman toimintansa. Arvioinnin tarkempiin tuloksiin voi tutustua verkkosivulla: https://peda.net/kouvola/perusopetus/plty

Lisätietoja:

Perusopetuksen laatutyöryhmän puheenjohtaja rehtori Kimmo Salminen, 020 615 7165, kimmo.salminen@kouvola.fi
Rehtori Pekka Haaja, 020 615 8670, pekka.haaja@kouvola.fi

Sivun alkuun