Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tulevaisuudesta uusi suunnitelma

Kouluverkko uudistuu mutta oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään tulevaisuudessakin aina lapsen edun mukaisesti. Visio tuen järjestämisestä sekä periaatteet ja muodot sen toteuttamiseksi käytännössä on linjattu tekeillä olevaan perusopetuksen kehittämisen toteuttamissuunnitelmaan.

Kouvolan kaupunki on laatimassa suunnitelman, miten oppimisen ja koulunkäynnin tuki tarjotaan tulevaisuudessa, kun kouluverkkoa uudistetaan. Tähän kokonaisuuteen kuuluu mm. opetuksen tuki (tehostettu ja erityinen tuki) ja oppilashuollon palveluiden järjestäminen. Asiaa on työstetty joulukuusta 2018 alkaen ja nyt työskentelyssä aletaan olla loppusuoralla. Kokonaisuutta työstettiin työpajoissa erilaisilla asiantuntijakokoonpanoilla, jotta mahdollisimman moni saisi oman näkemyksensä ja osaamisensa mukaan suunnitelmaan. Mukaan oli kutsuttu myös päättäjiä. Lopputulosta käsitellään vielä myös oppilaiden kanssa.

Suunnittelussa muodostettiin visio oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisestä vuonna 2030. Työskentelyn tulos on tiivistetty muutamaan ajatukseen, joiden varassa tukea jatkossa järjestetään:

”Perusperiaatteena oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisessä on aina lapsen etu. Tuki tulee järjestää siten, että se on helposti tavoitettavaa ja mahdollisuuksien mukaan sitä tarjotaan lähikoulussa. Tuen rakenteet, tilat ja toimintamallit tulee suunnitella lapsen edun mukaisiksi. Lasten kanssa työskentelyä ohjaa kunnioitus lasta ja perhettä kohtaan ja tuki on osaavaa, johdonmukaista ja moniammatillista. Tue jatkumolla on yhteinen tavoite ja se on hyvin johdettua.”

Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen kuuluu erityinen tuki ja sen järjestämisen muodot ja periaatteet. Jatkossa erityistä tukea tullaan järjestämään kolmella tasolla seuraavasti:

  • Lähikouluissa tarjotaan erityistä tukea osana yleisopetusta muun opetuksen yhteydessä.
  • Jokaisella alueella tulee toimimaan erityisen tuen osaamiskeskus, johon keskitetään vaativamman tason luokkamuotoista erityisopetusta. Tämä vaatii paljon sekä koulutiloilta, että henkilöstön osaamiselta.
  • Koko kaupungissa tulee toimimaan yksi koulu, johon keskitetään erityisen vaativan tason erityisen tuen opetus. Näiden oppilaiden opetuksen tueksi tarvitaan runsaasti myös sosiaali- ja terveyspalveluita ja näin ollen suunnittelussa on tehtävä vahvaa yhteistyötä Kymsoten kanssa. Tähän yksikköön keskitetään mm. sairaalaopetus ja nykyisen Carea-koulun opetus.

Oppilashuollon palvelut tullaan jatkossakin tarjoamaan lähipalveluna lähikoulussa. Oppilashuollon henkilöstö työskentelee yhteistyössä koulujen oman väen kanssa ja näin ollen heidän osaamistaan voidaan hyödyntää laajemmin myös konsultointiin ja yhteisölliseen työhön.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kokonaissuunnitelma otetaan huomioon, kun alueellisia tarkennettuja suunnitelmia tehdään. Perusopetuksen kehittämisen toteuttamissuunnitelman tulee olla valmis elokuuhun mennessä, jolloin se käsitellään kasvatus- ja opetuslautakunnassa.

Lisätietoa:

Kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen, 0206156026, pirjo.piiroinen(@)kouvola.fi

Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, 0206157727, veikko.niemi@kouvola.fi

Kouluratkaisujen työstäminen on osa laajempaa, kymmenen vuotta kestävää opetuksen kehittämisprojektia. Kouluratkaisujen rinnalla pohditaan myös niiden vaikutuksia alueen asukkaille ja kaupungin muihin palveluihin sekä julkisen liikenteen tarpeeseen.

Kouvola uudistaa kouluverkkoaan 20 koulun kokoiseksi kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Uudistukseen tarvittavaa toteuttamisohjelmaa valmistelee virkamiestyöryhmä, jossa ovat edustettuina kaupungin eri palvelut ja Kymsote. Työryhmä jättää raporttinsa elokuussa. Työryhmä ei käsittele Anjalan, Sarkolan ja Valkealan kouluhankkeita, joiden kehittämisestä on jo päätetty

Sivun alkuun