Kasvatuksen ja opetuksen toimialan lomautussuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa

Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyi toimialan lomautussuunnitelman kokouksessaan 29.1.2020. Lomautusten perusteena ovat taloudelliset syyt. Kouvolan kaupungilla on kuluvana vuonna pakottavat syyt kustannusten vähentämiseen. Lomautuksilla on vaikutusta kuntalaisten palveluihin, mutta lakisääteiset palvelut järjestetään lomautuksista huolimatta. Keskeisenä periaatteena on asiakasturvallisuuden takaaminen.

Kasvatuksen ja opetuksen lautakunta hyväksyi toimialan henkilöstöä vuonna 2020 koskevan lomautussuunnitelman 29.1.2020.
– Lomautuksista huolimatta lakisääteiset palvelut toteutetaan. Keskeisenä asiana kasvatus- ja opetuspalveluissa on asiakasturvallisuuden takaaminen, Kouvolan kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi sanoo.
Lomautussuunnitelmaa muutetaan tarpeen mukaan lomautusten aikana, jos asiakasturvallisuus vaarantuisi tai lomautus johtaisi lain rikkomiseen. Lomautussuunnittelun yhteydessä myös työturvallisuus otetaan huomioon. Lomautussuunnitelmat on valmisteltu yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

Opetuksessa lomautukset toteutetaan vuorotellen

Lomautussuunnitelmassa taataan perusopetuksen oppilaiden asiakasturvallisuus vuorottelemalla lomautuksia. Perusopetuksen opettajien lomautus toteutetaan kahtena kokonaisuutena: Kaikki lomautettavat opettajat ovat lomautettuina 6.–10.8.2020, lisäksi puolet koulujen opettajista lomautetaan 25.8.–2.9.2020 ja  toinen puoli opettajista 15–23.9.2020.

Lukion opettajat lomautetaan 21.–25.8.2020 sekä 8.–16.10.2020, paitsi Elimäen lukio noudattaa soveltuvin osin perusopetuksen lomautussuunnitelmaa.

Virkarehtoreiden ja luokanopettaja-rehtoreiden lomautuksen aikana koululla on rehtori tai hänen sijaisensa. Virkarehtoreiden lomautusjaksot toteutetaan koulujen loma-aikoina, ensisijaisesti kesäkatkon aikana.

Lisäksi esimerkiksi koulunkäynninohjaajat, opot ja laaja-alaiset erityisopettajat lomautetaan eri aikaan kuin opettajat, mikä mahdollistaa sen, että he voivat työskennellä luokissa lasten ja nuorten tukena opettajien lomautusten aikana.

Suljettavien päiväkotien määrä kasvaa normaalikesään verrattuna

Varhaiskasvatusyksiköissä lomautukset sijoitetaan kesäaikaan, jolloin ei järjestetä esiopetusta, ja varhaiskasvatuspalvelun tarve on kesälomakauden vuoksi pienempi kuin talvisin. Avointa varhaiskasvatusta ei voida järjestää kesä-elokuussa. Perhepäivähoitajien lomautusaikana lasten hoito järjestetään päivystävissä päiväkodeissa.

Lomautuksen toteuttaminen edellyttää 360–400 lapsiryhmän sulkemista viikon jakson ajaksi, päiväkotiryhmiä on suljettava 40–45 enemmän kuin normaalikesänä. Tämä tarkoittaa, että kesäaikana suljettavien päiväkotien määrä lisääntyy normaalikesään verrattuna 8–9 keskikoisella päiväkodilla.

Koska pienet päiväkodit edellyttävät enemmän henkilöstöresurssia toiminnan järjestämisessä, niin lomautuksen toteuttamiseksi pitää sulkea kesäaikana taajama-alueiden ulkopuolella toimivia päiväkoteja noin 1,5 kuukauden ajaksi sekä pienimpiä päiväkoteja myös taajama-alueilla vastaavalle ajalle. Suunnitelman perustana ovat lisäksi edellisvuosien lasten määrät päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. 

Kasvatus- ja opetushenkilöstön lomautukset toteutetaan vuorotteluperiaatteella huomioiden lain säädökset henkilöstön ja lasten välisestä suhdeluvusta.

Lomautusajat vaihtelevat henkilöstöryhmittäin

Kaupunginhallitus päätti joulukuussa kaupungin palveluksessa olevan henkilöstön lomauttamisesta vuonna 2020. Lomautusten perusteena ovat taloudelliset syyt. Kouvolan kaupungilla on kuluvana vuonna pakottava tarve kustannusten vähentämiseen. Lomautusaika on pääsääntöisesti 3 viikkoa, mutta kasvatuksen ja opetuksen toimialalla on useita henkilöstöryhmiä, joilla lomautus on 2 viikkoa tai lyhyempi.

Seuraavilla toimialan henkilöstöryhmillä on lyhyempi lomautusaika:

 • varhaiskasvatuksen opetus- ja hoitohenkilöstö (pl. varhaiskasvatusyksiköiden johtajat) 14 kalenteripäivää
 • laaja-alaiset erityisopettajat 14 kalenteripäivää
 • nuorten työpajojen henkilöstö 14 kalenteripäivää
 • luokkamuotoinen erityisopetus (pienryhmät) 7 kalenteripäivää
 • perusopetuksen (yleisopetus) opetushenkilöstö (pl. virkarehtorit) 14 kalenteripäivää
 • II asteen koulutuksen opetushenkilöstö (pl. hallinto, rehtorit ja päälliköt) 14 kalenteripäivää
 • KSAO:n duunipajan pajaohjaajat 7 kalenteripäivää.

Lomautuksen ulkopuolelle rajataan kokonaan seuraavat toimialan ammattiryhmät:

 • varhaiskasvatuksen erityisohjaajat (tehtävänä yksittäisen lapsen erityishoito)
 • kuntatason luokkamuotoinen erityisopetus (Mansikkamäki, Tähteenkatu, Viiala, Carea-koulu (siirtymässä kaupungin organisaatioon 1.8.2020 alkaen), sairaalaopetus ja Kotkankallion lastensuojeluyksikön ryhmä)
 • KSAO:n lentokonealan perustutkinnon opettajat
 • KSAO:n työvoimakoulutuksen ja maksullisen palvelutoiminnan opettajat (mikäli suunniteltuja koulutuksia on lomautuksen aikana).
 • KSAO:n yli 75%:in hankerahoituksella palkattu henkilöstö (EU/OKM/OPH –hankkeet)

Lisätiedot:

Kasvatus- ja opetusjohtaja Veikko Niemi, veikko.niemi(at)kouvola.fi, p. 020 615 7727

Opetuspalvelupäällikkö Kim Strömmer, kim.strommer(at)kouvola.fi, p. 020 615 7173

Varhaiskasvatuspäällikkö Helena Kuusisto, helena.kuusisto(at)kouvola.fi, 020 615 7224

Kasvun tuen päällikkö Pirjo Piiroinen, pirjo.piiroinen(at)kouvola.fi, p. 020 615 6026

Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, paivi.karhu(at)kouvola.fi, p. 020 615 4001

Kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat

Sivun alkuun