Kaavamuutoksia teknisen lautakunnan käsittelyyn

Kasarminmäen kaavamuutosalueelle on suunnitteilla uudenlainen Ekokylä-konsepti.

Tekninen lautakunta saa ensi viikon kokouksessa hyväksyttäväkseen kaksi kaavamuutosehdotusta: Kierrätyskeskus ja Sairaalanmäki. Lautaro IV asemakaava ja asemakaavan muutos on edennyt hyväksyntävaiheeseen.

Kasarminmäki, Kierrätyskeskus, kaava nro 02/013 – Turvallisempaa liikenneympäristöä ja monipuolisempia toimitiloja

Kouvolan keskustaajaman länsiosassa sijaitsevan Parik-säätiön toimitilojen lähialueelle sijoittuva asemakaavan muutoshanke on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Kaava-alueeseen kuuluvat entisen Tie- ja vesihallituksen varikkoalueen lisäksi Koriasuoran ja Savon radan välissä oleva Kuusaantien katualue, alueen ohittava rautatiealue sekä Hinkismäen voimalaitos- ja lähivirkistysalueet. Kaavamuutosalueen itäisimmän osan muodostavat Viulukujan ja Kallantien rajaamat asumisen korttelialueet.

Muutoksessa Savonradan ja Kuusaantien risteyksessä sijaitsevaa korttelialuetta laajennetaan länteen keskustan suuntaan ja jo asemakaavoitettu, mutta vielä toteutumaton Kasarminkadun katualue siirretään likimain nykyisen Parik-säätiön piha-alueelle menevän kulkuyhteyden kohdalle. Rataan rajautuvan korttelin laajentaminen mahdollistaa alueen käyttämisen nykyistä selkeästi suurempaan rakentamiseen.

Lisäksi asemakaavan muutoksessa esitettyjen katualueiden toteuttaminen parantaa alueen katujen ja niiden liittymäalueiden liikenneturvallisuutta ja toimivuutta sekä alentaa liikenteen aiheuttamia häiriöitä. Asemakaavan muutoksessa myös ajanmukaistaan alueeseen rajautuvien Viulukujaan ja Kallantiehen rajautuvien korttelialueiden kaavamerkinnät ja huomioidaan laajemmin alueen rakennuskulttuuri-inventoinnissa esille tuodut kaupunkikuvalliset arvot.

Alueelle suunnitteilla Ekokylä – Asukkaat mukaan ideoimaan

Kymenlaakson Jäte Oy selvittää mahdollisuutta uudenlaisen kierrätyskeskuksen, Ekokylän, sijoittamiseksi kaavan alueelle. Ekokylään on tarkoitus siirtää ahtaaksi käyneen Ahlmanintien jäteaseman palvelut. Toteutuessaan suunniteltu maankäyttö muodostaisi yhdessä Parik-säätiön toimitilojen kanssa huomattavasti nykyistä monipuolisemman kiertotalouden keskittymän. Jäteasemapalvelut on suunniteltu siirtyväksi Ahlmanintieltä Kuusaantien varteen aikaisintaan vuonna 2025.

Käsittely-/projektipäällikkö Sanna Ahola Kymenlaakson Jätteeltä on innoissaan Ekokylä-hankkeesta. ”Alue on hyvien, luonnollisten kulkuyhteyksien varressa ja soveltuu erityisen hyvin tämän tyyppiseen toimintaan. Suunnittelussa otetaan tarkasti huomioon kaikki vallitsevat olosuhteet, mm. meluhaitat minimoidaan. Ekokylähanke on meille iso lähivuosien ponnistus.”

Kymenlaakson Jäte haluaa tulevan uuden jäteaseman käyttäjät mukaan ideoimaan sekä kertomaan tarpeita ja toiveita jäteaseman suunnittelua varten. Kyselyyn voi vastata 31.1.2024 saakka Kymenlaakson Jäte Oy:n verkkosivuilla. Aluetta on tarkoitus kehittää kokonaisuutena, jossa voi olla Kymenlaakson Jätteen ja Parik-säätiön lisäksi muitakin toimijoita.

Kuusankoski, Sairaalanmäki, kaava nro 21/025 – Alueen joustava kehittäminen asumisen ja palvelujen alueena

Myös Kuusankosken kaupunkikeskustan pohjoispuolella sijaitsevalle Sairaalanmäelle sijoittuva asemakaavan muutoshanke on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Kaava-alueeseen kuuluva Sairaalanmäen rakennettu lakialue on tiivis rakennuskokonaisuus, jonka eri ikäinen rakennuskanta muodostaa yhtenäisen kaupunkitilakokonaisuuden. Alueen luontoyhteyttä korostavat eri toimintojen välisille alueille jääneet puustoiset saarekkeet rytmittävät avonaisia paikoitusalueita. Kaava-alueeseen kuuluvat myös varsinaista rakennettua aluetta rajaavat kalliojyrkänteet ja taajamametsät.

Pohjois-Kymen sairaalan rakennukset jäivät vähitellen tyhjilleen vuoden 2022 aikana, kun hyvinvointialueen tuottamat terveyspalvelut siirtyivät Kouvolan ydinkeskustaan valmistuneeseen Ratamokeskukseen. Erinäisten vaiheiden jälkeen alueen asemakaavan muutostyö käynnistettiin keväällä 2023. Asemakaavan muutoksessa muokataan sairaala-alueen asemakaavaa siten, että aluetta olisi tulevaisuudessa mahdollista kehittää joustavasti ja nykyistä laaja-alaisemmin asumisen ja erilaisten palveluiden alueena. Kaavamuutoksessa alueen keskelle on kaavoitettu uusi katu, johon alueella olevat kiinteistöt on mahdollista liittää. Kaavassa on myös varattu riittävät tilat ja rasitealueet olemassa oleville ja uusille yhdyskuntateknisille johdoille, asennuksille ja kevyen liikenteen yhteyksille. Lisäksi kaavassa on ajanmukaistettu Sairaalanmäen virkistysalueiden maankäyttömerkinnät sekä huomioitu alueella olevat luontoarvot.

Jos tekninen lautakunta hyväksyy kokouksessaan käsittelyssä olevat asemakaavojen muutosehdotukset, ne asetetaan julkisesti nähtäville joulu-tammikuussa. Nähtävillä olon aikana kaavojen osallisilla, viranomaisilla ja erilaisilla toimijoilla on mahdollisuus ottaa kantaa kaavaratkaisuihin.

Valkeala, Lautaro IV, kaava nro 45/008 – Lisää tontteja asumiseen

Asemakaavan ja asemakaavan muutoshanke on edennyt hyväksyntävaiheeseen.

Suunnittelualue sijaitsee noin 4.5 kilometrin päässä Valkealan kirkonkylältä lounaaseen. Suunnittelualue sijoittuu Kotkan valtatien ja Lautarontien väliselle alueelle rajautuen itäpuolella Lautaron asuinalueeseen, osan suunnittelualueesta ollessa sen keskellä. Alueen pinta-ala on noin 41.8 ha. Kaavoitettava alue on tarkentunut ja laajentunut kaavaprosessin edetessä.

Asemakaavan tavoitteena on lisätä tonttitarjontaa asuinpientaloja varten Valkealan Lautaron alueella. Alueen virkistysarvot ja ympäröivä pientaloasutus sekä alueen luonto- ja kulttuuriarvot huomioidaan kaavasuunnittelussa. Kaavahanke on tullut vireille Kouvolan kaupungin aloitteesta. Asema-kaavalla on esitetty Valkealan Lautaron asuinalueen laajentaminen Kotkan valtatien suuntaan sekä valtatien ja olemassa olevan asuinalueen virkistyskäytössä olevan alueen asemakaavallisen päivityksen. Tavoitteena on myös turvata alueen maisema- ja luontoarvot. Kaavamuutoksella myös muutetaan Keksitien eteläpuolella sijaitseva toteutumaton julkisten lähipalvelurakennusten ja liikerakennusten korttelialue erillispientalojen korttelialueeksi.

Lisätietoja:

Kierrätyskeskus ja Sairaalanmäki, kaava-asiat:

Kaavoitusarkkitehti Hannu Purho, puh. 020 615 7039, hannu.purho@kouvola.fi

Kymenlaakson Jäte Oy, Ekokylä-hanke:

Käsittely-/projektipäällikkö Sanna Ahola p. 050 389 4553, sanna.ahola@kymenlaaksonjate.fi

Kymenlaakson Jäte Oy:n toimitusjohtaja Kati Manskinen p. 050 301 8167, kati.manskinen@kymenlaaksonjate.fi

Lautaro IV kaava-asiat:

Kaavoitusarkkitehti Kari Järvenkylä, puh. 020 615 6066, kari.jarvenkyla@kouvola.fi

Teknisen lautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat Dynasty-tietopalvelussa

Sivun alkuun