Joustavan esi- ja alkuopetuksen tavoitteena edetä kohti vuosiluokkiin sitomatonta opetusta

Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö laajenee syksystä 2020 kaikkiin esiopetusta toteuttaviin päiväkoteihin ja kouluihin.

Yksi lapsen opinpolun tärkeä nivelvaihe on siirtyminen varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta kouluun. Kouvolassa esiopetus järjestetään pääosin päiväkodeissa eri puolilla kaupunkia sekä muutamissa kouluissa. Suurimmalla osalla lapsia arkiympäristö vaihtuu kouluun siirryttäessä. Koulun aloittavan ikäluokan lasten yksilölliset kehitysikäerot voivat olla jopa viisi vuotta. Jo pelkästään syntymäkuukausien erot vaikuttavat tähän. Lisäksi yksilölliset valmiudet lapsilla vaihtelevat.
Kouluun siirtymää helpottaa, kun esi- ja alkuopetuksen lapset ja aikuiset tutustuvat toisiinsa ja työskentelevät yhdessä niin päiväkodin kuin koulun sekä lähialueen oppimisympäristöissä. Esi- ja alkuopetuksella on säännöllistä yhteistä opetusta ja toimintaa, mikä pitää sisällään yhteisiä tapahtumia, teemapäiviä tai projekteja.

Kaupunkistrategian tavoitteena on lapsiperheiden sujuva arki ja lapsilähtöinen toimina, jolloin palvelujen järjestämisen lähtökohtana on lapsi ja perhe. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa tavoitteena on lasten ja perheiden hyvinvoinnin lisääntyminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kouvolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmassa korostetaan edellytysten luomista sille, että oppilas voi hyvin turvallisessa oppimisympäristössä.

Syksyllä 2018 käynnistettiin joustavan esi- ja alkuopetuksen kokeiluja eri puolilla Kouvolaa esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyönä. Asiaan liittyvää suunnittelua tehtiin yhteisissä työpajoissa. Suunnittelun pohjaksi kerättiin tietoa eri puolilla Suomea toteutettavista joustavan esi- alkuopetuksen toimintamalleista. Näissä toimintamalleissa on huomattu, että lasten huoltajien rooli on aktiivisempi kuin perinteisissä opetusmalleissa.

Joustavaa esi- ja alkuopetusta on toteutettu useissa Kouvolan kaupungin esiopetusta järjestävistä päiväkodeista ja esi- ja alkuopetusta järjestävistä kouluista. Toiminta on ollut monipuolista ja sisältänyt lähes päivittäistä useamman tunnin mittaista yhteistä työskentelyä ja opetusta, yhteisiä tapahtumia ja teemaviikkoja sekä viikoittaista työpajatyöskentelyä. Leikin sekä oppimisympäristöjen monipuolisuuden ja innostavuuden merkitys on nähty tärkeinä kehittämistyötä ohjaavina asioina. Työskentely joustavassa esi- ja alkuopetuksessa on toiminnallista ja se toteutuu moniammatillisena tiimityönä.

Myös oppilashuollon palveluja on kehitetty siten, että samat henkilöt työskentelevät sekä esi- että alkuopetuksessa.

Joustavaan esi- ja alkuopekseen osallistuneilta lapsilta ja heidän huoltajiltaan on saatu hyvää palautetta toiminnasta. Lasten vahvuudet nousevat esiin oikeanlaisessa lapsiryhmässä ja toimintaympäristössä.

─ Kasvatus- ja opetuslautakunta näkee tärkeänä joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämisen ja laajentamisen siten, että kaikilla esi- ja alkuopetusikäisillä lapsilla on Kouvolassa mahdollisuus osallistua siihen, toteaa kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja Henna Hovi.
Jotta kaikki esi- ja alkuopetuksessa olevat lapset voisivat opiskella oppimisvalmiuksiaan parhaiten tukevilla tavoilla ja soveltuvissa vertaisryhmissä, laajenee esi- ja alkuopetuksen yhteistyö syksystä 2020 kaikkiin esiopetusta toteuttaviin päiväkoteihin ja kouluihin. Kaikki yhteistyöryhmät ovat toukokuun 2020 aikana tehneet alustavan suunnitelman joustavan esi- ja alkuopetuksen toteuttamisesta toimintavuonna 2020-2021.

Tavoitteena on edetä kohti vuosiluokkiin sitomatonta opetusta, jolloin lasten siirtyminen esiopetuksesta ensimmäiselle ja toiselle luokalle käy joustavasti kunkin lapsen oman kehitys- ja taitotason mukaisesti.

Lisätietoja antavat:
opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtaja Henna Hovi, puh. 040 966 8805 henna.hovi(at)kouvola.fi,
kärkiryhmän puheenjohtaja, luokanopettaja Piia Korpelainen, piia.korpelainen(at)edukouvola.fi, puh. 0406267736 ja
kehittämisvastaava Maija Saksa, maija.saksa(at)kouvola.fi, puh. 0206158429

Opetus- ja kasvatuslautakunta
Kasvatuksen ja opetuksen johtotiimi

Sivun alkuun