Hyvinvointikysely 2022: Turvallisuuden tunne on edellytys fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille

Kouvolan kaupungin turvallisuusteemainen hyvinvointikysely keräsi marras-joulukuussa yli kuusisataa vastausta. Vastausten mukaan kuntalaiset tuntevat olonsa Kouvolassa pääosin turvalliseksi, mutta maailman tilanne, terveys ja talous tuovat arkeen myös turvattomuuden tunteita. Kyselyn tulokset antavat tärkeää tietoa kaupungin palveluiden kehittämiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Marras-joulukuussa 2022 kaikille kuntalaisille avoinna olleeseen kyselyyn saatiin 605 vastausta. Hyvin tai erittäin hyvin voivien määrä vastaajajoukossa on hieman pienempi kuin edellisinä vuosina, ja vastaavasti huonosti voivien määrä vastaajista on kasvanut. Naisilla huonosti voivien osuus oli suurempi kuin miehillä.

Vuosittain pidettävän kyselyn teema oli hyvin ajankohtaisesti turvallisuuden tunne arjessa. Kyselyn perusteella turvallisuuden tunne on Kouvolassa hyvällä tasolla. 83 % vastaajista tuntee olonsa turvalliseksi tai melko turvalliseksi. Vaikka vain 11 % ilmoitti olonsa turvattomaksi tai melko turvattomaksi, huolta raportoitiin monien asioiden suhteen.

Suurin osa niistä vastaajista, jotka ilmoittivat olonsa turvattomaksi tai melko turvattomaksi, asuu postinumeroalueilla 45700 Kuusankoski, 45100 Kouvola, 45160 Kouvola, 45610 Koria ja 45370 Valkeala. Ikäryhmittäin katsottuna eniten turvattomuutta koettiin yli 65-vuotaiden ja 30–64 -vuotiaiden ikäryhmissä.

Maailman tilanne, terveys ja talous suurimpina turvattomuuden aiheuttajina

Eniten turvattomuutta koettiin maailman tilanteeseen liittyen (55 % vastaajista). Seuraavaksi eniten turvattomuutta koettiin terveyden ja talouden suhteen. Näiden lisäksi esille nousivat yksinäisyys, digturvallisuus ja liikenne. Nuorten, alle 30-vuotiaiden vastaajien ryhmässä turvattomuutta koettiin hieman eri tavalla; eniten turvattomuutta aiheuttivat maailman tilanne ja yksinäisyys, mutta digiturvallisuuden ja liikenteen sijaan kuuden kärkeen nousivat myös vihapuhe ja häirintä.

Mitä kaupunki tai muut toimijat voisivat tehdä?

Vastaajat nostivat esille mm. selkeän ja ajantasaisen tiedottamisen niin kriisien vaikutuksesta Kouvolaan, toimimisesta ja suojautumisesta uhkatilanteessa kuin mahdollisista sähkökatkoista. Tärkeistä, turvallisuuteen liittyvistä asioista toivottiin viestittävä sekä sähköisten medioiden että perinteisempien lehtien ja radion välityksellä, jotta kuntalaiset tavoitettaisiin mahdollisimman tasapuolisesti. Kaupungin toivottiin viestivän myös mm. kiusaamisen, uhkailun ja väkivallan ehkäisemiseen liittyvistä asioista.

Taloudellista epävarmuutta helpottaisi vastaajien mukaan etenkin vähävaraisten tukeminen esimerkiksi ruoka-avun kautta (koulujen, palvelutalojen tms. ylijäämäruoka) ja talousneuvonnan tehostaminen. Arjen säästövinkeistä toivotaan tarjottavan tietoa. Yhteisöllisyyden lisääminen nousi esille: kaupungin toivottiin kutsuvan asukkaita nykyistä aktiivisemmin tekemään ja toteuttamaan matalan kynnyksen tapahtumia.

Vastauksissa nousi selvästi esiin myös liikenneturvallisuus Kouvolassa. Piittaamattomuus liikennesäännöistä, ylinopeudet ja liikennekäyttäytyminen aiheutti paljon toiveita poliisivalvonnan lisäämiseksi.

Terveyspalvelujen toivottiin säilyvän lähipalveluina. Huoli nuorista tuotiin esille: esitettiin nuorten päihteidenkäytön ja mielenterveyshäiriöiden ennaltaehkäisyyn panostamista sekä puuttumista häiriökäyttäytymiseen, uhkailuun ja vihapuheeseen.

Digiturvallisuuteen liittyen toivottiin koulutusta ja neuvontaa sekä lähiöihin paikka, missä voi käydä saamassa digitukea helposti ja turvallisesti.

Kyselyn tulokset käytäntöön

Kaupunki hyödyntää kyselystä saamiaan vastauksia ja toimenpide-ehdotuksia eri palveluissa toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kuntalaisten vastauksia esitellään eri toimielimille ja johtoryhmille, sekä ehdotetuista toimenpiteistä vastaaville tahoille.

Hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila toteaa, että turvallisuuden tunne on fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edellytys.

”Kuntalaisilta saadut ehdotukset ovat arvokasta tietoa siitä, millä toimilla kunnassa parhaiten onnistutaan hyvinvoinnin lisäämisessä. Esimerkkeinä aiempina vuosina toteutetuista toimenpiteistä ovat esimerkiksi tapahtumat yksinäisyyden ehkäisemiseksi sekä matalan kynnyksen tilojen ja kohtaamispaikkojen kehittämisen käynnistäminen. Korona-aikana lisäsimme digipalveluita sekä koronatiedotusta, järjestimme ikäihmisille kauppa- ja asiointiapua, soitimme yli 80-vuotiaille kuntalaisille ja avasimme keskustelupuhelimen.

Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen kaupunki palkkasi koronatukirahalla mm. kasvatustutoreita. Viime vuonna laadittiin myös kaupungin palvelujen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, johon sisältyy kaikkien toimialojen toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.”

Kouvolan kaupunki on tehnyt hyvinvointikyselyn vaihtuvalla teemalla nyt jo viiden vuoden ajan. Teemana aiemmissa kyselyissä on ollut yksinäisyys, oman hyvinvoinnin edistäminen, koronan vaikutukset hyvinvointiin sekä eriarvoisuuden kokeminen.

Yhteenveto vastauksista on luettavissa kaupungin verkkosivuilla Hyvinvointikysely – Kouvolan kaupunki.

Lisätietoja 

Tarja Alamattila, hyvinvointikoordinaattori, tarja.alamattila@kouvola.fi , 020 615 7483

Sivun alkuun