Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ja merkitsi tiedoksi kokouksessaan 29.4. hyvinvointikertomuksen vuosiraportin 2019. Raportissa nousivat esiin työllisyystilanteen parantuminen, koulukiusaamisen ja yksinäisyyden väheneminen sekä panostaminen ennaltaehkäisevän ja asiakaslähtöisen toiminnan vahvistamiseen.

Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä tehdään vähintään kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomuksen vuosiraportissa 2019 arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista vuoden 2018 aikana. Arviointi perustuu pääosin sähköisestä hyvinvointikertomuksesta ja kaupungin omista järjestelmistä saatuihin indikaattoritietoihin.

Työllisyys kehittyi positiivisesti ja työttömyysaste pieneni 1,9 prosenttiyksikköä ollen 12,0 % viime vuoden lopussa. Myös rakennetyöttömien ja nuorten työttömien määrä väheni. Vaikka työllisyys on kehittynyt kahden viime vuoden aikana positiivisesti, Kouvolassa työttömien osuus työvoimasta on vertailukuntien keskitasoa ja koko maan keskiarvoa korkeampi. Kaupunki tarvitsee lisää elinvoimaa ja työpaikkoja, mikä lisää asukkaiden hyvinvointia.

Lasten liikunta-aktiivisuus on sen sijaan raportin mukaan vähentynyt ja Kouvola sijoittui Move! kyselytulosten mukaan valtakunnallisen tason alapuolelle 5. ja 8. luokkalaisten osalta. Move! on Kouvolassa osa Liikkuva koulu -toimintaa, joka ohjaa ja kehittää lasten liikkumista. Lasten ja nuorten liikuntaneuvontaan on kohdennettu liikuntaneuvojan resurssia v 2018 alusta. Liikuntaneuvoja tekee tiiviisti yhteistyötä kouluterveydenhuollon kanssa.

Lasten harrastamisen kustannuksia pyritään osaltaan madaltamaan myös uudella liikuntavälinekierrätyskokeilulla Sporttitorilla, joka on kaupungin ja Parikin yhteinen kierrätyspiste Ekomaan kierrätyskeskuksella. Liikkuvakouvola.fi -sivuston kautta tiedotetaan kaupungin ja liikuntaseurojen tarjoamista lasten matalan kynnyksen harrastemahdollisuuksista. Toimenpiteillä pyritään huomioimaan koko perheen liikkumisaktiivisuutta, sillä perheen merkitys lapsen arjen liikkumiselle sekä harrastustoiminnalle on suuri.

KiVa Koulu -ohjelman vaikuttavuuskyselyn vastausten perusteella koulukiusaaminen näyttää edelleen vähentyneen. Kyselyyn vastanneilla oli vähemmän kiusaamiskokemuksia kuin vuoden 2017 kouluterveyskyselyyn vastanneilla. Vastaajista 81 % ei ollut kokenut kiusaamista, kun vuoden 2017 kyselyssä prosentit olivat 66–74 % luokka-asteesta riippuen. Jatkuvaa kiusaamista oli kokenut vain 1 %.

Kiusaamisen ehkäiseminen, siihen puuttuminen ja KiVa Koulu-ohjelman jalkauttaminen vaativat silti vielä töitä. Kyselystä ilmenee, että kiusaamista tapahtuu yhä enemmän sosiaalisessa mediassa, kun 11,8 % vastaajista ilmoitti kokeneensa kiusaamista somessa ja 22,6 % ilmoitti, että heidän kavereitaan on kiusattu somessa. Kiusaamisen luonteen muuttuminen ja someen siirtyminen haastaa kaupungin kiusaamisen ehkäisemisen toimintamalleja uudella tavalla.

Kouvola hakee ehkäisevään päihdetyöhön uusia toimintamalleja

Kokopäiväinen ehkäisevän päihdetyön koordinaattori aloitti tammikuussa, kun aiemmin tehtävää on hoidettu osa-aikaisesti. Huhtikuussa käynnistyivät sekä ehkäisevän päihdetyön että ehkäisevän mielenterveystyön työryhmät.


Ehkäisevän päihdetyön työryhmässä ovat edustettuina Kouvolan kaupunki, Kymsote, poliisi, järjestöt ja kokemusasiantuntija. Työryhmään on kutsuttu sekä ehkäisevän että korjaavan päihdetyön tekijöitä. Mukana on niin lasten ja nuorten, aikuisten kuin ikääntyneidenkin parissa työskenteleviä.


– Olemme Kouvolassa panostaneet perheiden hyvinvointia tukeviin palveluihin jo pitkään, ja tulemme miettimään kevään mittaan myös uusia matalan kynnyksen työmuotoja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen, toteaa hyvinvointijohtaja Arja Kumpu.

Ehkäisevän päihdetyön keinovalikoima on laaja. Siihen sisältyy niin tiedottamista, yhteistyötä päihteiden saatavuuden rajoittamiseksi kuin kuntalaisten yleiseen hyvinvointiin vaikuttamistakin.


Ikäihmisten hyvinvointiin vaikuttaa merkittävästi yksinäisyyden kokeminen. Yksinäisyyden ehkäisemiseen liittyen on varhaisissa palveluissa koulutettu palveluohjaajia Senioripysäkki-ryhmien ohjaajiksi. Kotihoidon ja hoiva-asumisen asiakkaiden yksinäisyyden tunteeseen pyritään vaikuttamaan hoito-ja palvelusuunnitelman kautta. Jokaisen asiakkaan kohdalla pohditaan hänelle parhaat ratkaisut yksinäisyyden tunteen vähentämiseksi.


Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti

Lisätietoja:
Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh 020 615 7429, arja.kumpu(a)kouvola.fi;
hyvinvointikoordinaattori Tarja Alamattila, puh 020 615 7483, tarja.alamattila(a)kouvola.fi;
kehittämispäällikkö Liisa Kolari, puh 020 615 8026, liisa.kolari(a)kouvola.fi

Sivun alkuun