Huoltajat kokevat Kouvolan joustavan esi- ja alkuopetuksen hyvänä ja tärkeänä asiana

Viisi lasta seisoo koulun käytävällä kasvojen edessä kuva junan eri vaunuista. Veturi ja vaunut kuvastavat joustavan esi- ja alkuopetuksen (JEA) eri osia.

Joulukuussa 2023 tehdyn kyselyn mukaan huoltajien tietoisuus joustavasta esi- ja alkuopetuksesta on kasvanut. Samoin vanhempien kokemus toiminnan myönteisestä merkityksellisyydestä on lisääntynyt 15 % edelliseen kyselyyn verrattuna. Joustavan esi- ja alkuopetuksen toiminta Kouvolassa on ainutlaatuista koko Suomessa.

Joustavaa esi- ja alkuopetusta toteutetaan kaikissa esi- ja alkuopetuksen ryhmissä Kouvolassa. Joustava esi- ja alkuopetus eli JEA tarkoittaa vuosiluokkiin sitomatonta opetusta, jossa esiopetuksessa sekä ensimmäisellä ja toisella luokalla asetetut tavoitteet ja sisällöt saavutetaan joustavasti lapsen oman oppimispolun mukaisesti. 

Kysely tehtiin toisen kerran joustavassa esi- ja alkuopetuksessa olevien lasten huoltajille. Se toteutettiin joulukuussa 2023 Wilman kautta. Vastauksia kertyi tällä kertaa 479, kun edellisen kerran vastaajia oli 653.

Kyselyllä haluttiin selvittää huoltajien tietoisuutta JEA:sta, kartoittaa heidän toiveitaan JEA- toiminnasta sekä kysyä mielipidettä koko toiminnasta. Huoltajista 75 % toivoi edelleen JEA- toiminnan vahvistavan lastensa vuorovaikutustaitoja. Yhteistyötaitojen vahvistuminen sekä monipuoliset tavat oppia olivat huoltajien seuraavia toiveita. Kyselyssä tiedusteltiin myös huoltajilta, mitä heidän nähdäkseen joustava esi- ja alkuopetus on jo tuonut lasten arkeen. Vastaajista yli puolet koki yhteisen tekemisen ja leikin sekä vuorovaikutustaitojen vahvistumisen lisääntyneen lasten arjessa. Kaiken kaikkiaan 80 % vastaajista oli sitä mieltä, että joustavan esi- ja alkuopetuksen toiminta Kouvolassa on hyvää ja tärkeää. Kielteisesti JEA- toimintaan suhtautui enää 2 % vastaajista ja mielipidettään ei osannut sanoa viidennes vastaajista.

Kohti joustavaa siirtymää esiopetuksesta alkuopetukseen

Kouvola on ainoa kunta Suomessa, jossa joustavaa esi- ja alkuopetusta toteutetaan koko kaupungin alueella. Esi- ja alkuopetuksen yhteinen opetussuunnitelma on käytössä toista lukuvuotta. Yhteistä toimintaa ryhmien välillä toteutetaan ystävä- kumppani- ja kaveriryhmissä riippuen siitä, kuinka kaukana toisistaan ryhmät fyysisesti ovat. Lähekkäin sijaitsevien ystäväryhmien toimintaa voi olla useita kertoja viikossa, kun taas pidemmän välimatkan kaveriryhmät tapaavat harvemmin. Etäyhteyksiä on hyödynnetty monipuolisesti kumppani- ja kaveriryhmien toiminnassa.

Lapsen mukana esiopetuksesta alkuopetukseen seuraa lapsen henkilökohtainen oppimissuunnitelma eli arviointijuna, joka kokoaa tietoa lapsen taidoista ja oppimisen etenemisestä. Qridi-sovelluksen kautta se on myös huoltajien saavutettavissa. JEA:n tärkeimpinä tavoitteina on sujuvoittaa lapsen kouluun siirtymää ja mahdollistaa lapsen omatahtinen oppiminen. Huoltajakyselyn mukaan tässä ollaan onnistumassa, sillä vastaajat kuvasivat JEA:n helpottaneen koulun aloittamista ja kaventaneen kuilua siirtymissä sekä eri luokka-asteiden välillä. Lapset pitävät yhteisistä JEA-hetkistä ja niitä odotetaan. Yhteisen tekemisen myötä vanhemmat lapset rohkaisevat esimerkillään nuorempia ja yhteisöllisyyden tunne vahvistuu.

Lisätietoja:

Joustava esi- ja alkuopetus – Kouvolan kaupunki

hankekoordinaattori Kati Taipale, puh. 020 615 7077, kati.taipale@kouvola.fi

Sivun alkuun