Hinkismäen lumenvastaanottoalueen suunnitelma

Marraskuussa nähtävillä ollut katu- ja yleisen alueen suunnitelma aurauslumien vastaanottoalueen rakentamisesta Hinkismäelle on teknisen lautakunnan käsittelyssä ensi viikon tiistaina. Suunnitelmaan sisältyy lisäksi katu- ja vesijohtoverkoston saneeraus.

Kouvolan kaupunki suunnittelee aurauslumien käsittelyalueen siirtämistä Marjoniemestä Hinkismäkeen, jotta valtatie 6:n yleissuunnitelmassa esitetty sisääntuloväylä eli ns. Kymenlaaksontien jatke on mahdollista rakentaa. Välitöntä tarvetta siirtämiselle ei vielä ole, sillä jatkeen rakentamisesta ei ole Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen päätöstä.

Hinkismäen katu- ja yleisen alueen suunnitelmaan sisältyy lumen vastaanottoalueen rakentamisen lisäksi Kasarminkadun katuliittymän rakentaminen Kuusaantielle, sekä katusaneeraukset Kasarminmäentiellä ja Kasarminkadulla välillä Kuusaantie-Torvitie. Kouvolan Vesi saneeraa samassa yhteydessä katualueen vesi- ja viemäriverkoston.

Lumen vastaanottoalueen rakentaminen aiheuttaa muutoksia Hinkismäen ulkoilureitille. Reittiä linjataan hieman uudestaan Kasarminmäentien päässä sekä rakennetaan alikulkutunneli, jotta ulkoilureitillä liikkujat ja lumenkuljetusautot eivät risteä. Lisäksi ulkoilureitin käyttäjille rakennetaan paikoitusalue.

Viulukujan kiinteistöjen suojaksi rakennetaan betoninen, 42 metriä pitkä meluaita estämään Kasarminmäentiellä kulkevien ajoneuvojen valojen häikäisyä sekä liikenteen melua.

Asukkaat aktiivisia

Alueen asukkaille ja muille asiasta kiinnostuneille pidettiin keskustelutilaisuus ja maastokatselmus 4.6.2019 Hinkismäellä. Paikalla oli noin 50 henkilöä. Hinkismäen lumenkaatopaikan sijainnin uudelleenarvioinnista tehtyä vetoomusta ja sen vastausta on käsitelty teknisessä lautakunnassa 11.6.2019. Hyväksyttävänä oleva katu- ja yleisen alueen suunnitelma on laadittu kokouksessa tehdyn periaatepäätöksen mukaisesti.

Suunnitelma oli Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 13.-27.11.2019. Nähtävilläoloaikana ei ole saapunut yhtään muistutusta.

Sijainti lähellä keskustaa on tärkeää

Lumenkäsittelyalueen sijoituspaikka on osoitettu jo 5.8.2013 hyväksytyssä oikeusvaikutteisessa Kasarminmäki-Ruskeasuo-Tanttari osayleiskaavan tarkistuksessa sekä 2.1.2018 hyväksytyssä Hinkismäen asemakaavassa.

Suunnittelualue on kooltaan 2,1 ha ja tulee sijaitsemaan nykyisen Hinkismäen kuntopolun rajaaman alueen (15,3 ha) sisällä.

Osayleiskaavan laadinnan yhteydessä tehdyn vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja tarkastelleen selvityksen mukaan Hinkismäki soveltuu lumien käsittelyyn parhaiten. Sijainti lähellä keskustaa on tärkeää, koska suurin osa lumesta tulee keskustan alueelta. Tämä vähentää kuljetuskustannuksia. Lisäksi kaupunki omistaa maan ja paikka on korkeuseroiltaan tarkoitukseen sopiva. Alueelle tulee myös tulevaisuudessa katuyhteys suoraan Kuusaantieltä, eikä alueelle ole kulkua asuntoalueelta. Tärkeää on myös se, että uusi sijainti vähentää ylimääräistä vesikuormitusta tulevan Ratamokeskuksen läheltä.

Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Tapani Vuorentausta, p. 02061 57096, tapani.vuorentausta(a)kouvola.fi sekä kohteen suunnittelija suunnitteluinsinööri Jussi Kimmo, p. 02061 57148, jussi.kimmo(a)kouvola.fi

Sivun alkuun