Henkilöstösuunnittelulla tasapainotetaan taloutta

Henkilöstöä kävelemässä kaupungintalon sisäpihalla

Kaupungin henkilöstösuunnitelma vuosille 2024–2027 on kaupunginhallituksen hyväksyttävänä 6.11.2023. Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstömenojen hallinta on yksi keskeinen keino talouden tasapainottamisessa. Eläkkeelle on siirtymässä lähivuosina huomattava määrä kaupungin henkilöstöä. Kuntien ongelmat työvoiman saatavuudessa ovat syventyneet, joten osaavan työvoiman saamiseen on samalla panostettava.

Eläkkeelle on siirtymässä huomattava määrä kaupungin henkilöstöä. Vuoden 2027 loppuun mennessä eläkeiän täyttää 321 viranhaltijaa/työntekijää, mikä on 15 % vakinaisesta henkilöstöstä. Eläkkeelle siirtyy suunnittelukaudella eli vuoteen 2027 mennessä lähes joka neljäs esihenkilötehtävissä oleva. Eläkkeelle siirtymisen lisäksi muuta vaihtuvuutta on yleensä vuosittain lähes yhtä paljon.

Eläkepoistuman ja muun lähtövaihtuvuuden hyödyntäminen mahdollistaa henkilöstömäärän sopeuttamisen suhteessa muuttuviin palveluverkkoihin ja palvelujen tuottamistapoihin sekä digitalisaation edistämiseen. Samanaikaisesti on kuitenkin kiinnitettävä yhä enemmän huomiota avainhenkilöriskeihin ja niiden hallintaan sekä osaavan työvoiman saamiseen.

”Henkilöstön runsas eläkkeelle siirtyminen lähivuosina helpottaa henkilöstömäärän sopeuttamista palvelutarpeiden mukaisesti. Samanaikaisesti on tehtävä kuitenkin toimenpiteitä, joilla varmistetaan osaavan työvoiman saaminen kaupungin palveluihin”, toteaa henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.

Suuri vaihtuvuus lyhyen ajan sisällä samalla toimialalla tai palvelussa aiheuttaa haasteita, joihin tulee varautua etukäteen. Kuntien ongelmat työvoiman saatavuudessa ovat syventyneet. Tälläkin hetkellä on jo haasteita erityis- ja erityisluokanopettajien sekä tiettyjen aineenopettajien, varhaiskasvatuksen erityisopettajien ja opettajien, eläinlääkäreiden ja tiettyjen teknisen alan asiantuntijoiden rekrytoinnissa.

Taloutta sopeutettu henkilöstöä vähentämällä

Kouvolan kaupungin henkilöstösuunnittelu on ollut viime vuosina erittäin tiukkaa ja taloutta on sopeutettu jatkuvasti vähentämällä henkilöstöä. Pelkästään vakinaisen henkilöstön määrä on vähentynyt 199:llä vuoden 2019 alusta alkaen. Eläkepoistumasta ja muusta lähtövaihtuvuudesta on hyödynnetty 21 prosenttia vuodesta 2019 alkaen.

Sote-palvelut hallintoineen siirtyivät Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle vuoden 2019 alussa. Kaupungin henkilöstöön kohdistui huomattavan paljon säästötavoitteita vuosina 2019–2021. Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen vaikutukset kaupungin henkilöstöön olivat enää vähäiset. Kouvolan kaupungilta siirtyi hyvinvointialueen palvelukseen 1.1.2023 vain 67 työntekijää.

Kouvolan kaupungin palveluksessa oli elokuun 2023 lopussa yhteensä 2817 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 2204, määräaikaisia 461 ja tukitoimenpitein työllistettyjä 188. Esihenkilöitä henkilöstöstä on 141. Koko henkilöstöstä 62 % on varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstöä.

Työkykyjohtamisen kehittämiseen panostetaan

Työkyvyn taloudellinen merkitys on suuri. Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja työkyvyn tukeminen ovat samalla keskeinen osa hyvää talouden hoitoa. Henkilöstön työhyvinvointia edistetään erilaisin terveyteen liittyvin toimenpitein sekä osaamisen ja johtamisen kehittämisellä. Vuonna 2024 panostetaan erityisesti työkyky- ja työurajohtamisen kehittämiseen. Kehittämistä tehdään erillisessä hankkeessa, johon on saatu myös Kevan työelämän kehittämisrahaa. Haasteena on sairauspoissaolojen pitkittyminen, mikä ennakoi samalla työkyvyttömyysriskiä. Tavoitteena on uudistaa työkyvyn toimintamallia ja hyödyntää erilaisia yksilöllisiä ratkaisuja tukea työkykyä ja työssä jatkamista nykyistä paremmin.

”Kevennetyn ja korvaavan työn käyttöä tehostetaan sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työkykyjohtamista kehitetään proaktiiviseksi, jotta sairauspoissaoloja ja ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä saataisiin vähennettyä. Tähän tähtää myös ”Ennakoinnin voimalla pidempään työuraan” -hankkeemme”, henkilöstöjohtaja Päivi Karhu summaa.

Lisätietoja:
Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu, puh. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi 
Henkilöstösuunnittelupäällikkö Annamaija Saarela, puh. 020 615 7231, annamaija.saarela(at)kouvola.fi.
Asia kaupunginhallituksen esityslistalla

Sivun alkuun