Henkilöstökertomus 2021: Rakkaudesta lajiin – me teemme Kouvolaa!

Henkilöstöä kävelemässä kaupungintalon sisäpihalla

Henkilöstökertomuksessa nousee vahvasti esiin ihmisläheisen kuntatyön merkitys. Haasteellisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on kiinnitetty entistä enemmän huomiota myös työhyvinvointiin ja henkilöstön palautumiseen. Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2021 henkilöstökertomusta kokouksessaan 28. maaliskuuta.

Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on henkilöstöä koskevien tunnuslukujen ja niiden analyysien lisäksi antaa mahdollisimman kattava kuvaus kuluneen vuoden henkilöstötyön painopisteistä.

− Kuluneet kaksi vuotta ovat tuoneet kunnissa tehdyn työn merkityksellisyyden vahvasti esille. Koronapandemia jatkui, mutta olemme tottuneet jo toimimaan muuttuvissa olosuhteissa. Eteen on tullut haasteita, mutta niistä on selvitty. Henkilöstön osaaminen on ollut keskeinen tekijä palvelujen kehittämisessä, sanoo henkilöstöjohtaja Päivi Karhu.

Koronatuella palkattiin määräaikaista henkilöstöä

Vuoden 2021 lopussa Kouvolan kaupungin palveluksessa oli henkilöstöä yhteensä 3 249, joista vakinaisia oli 2 548. Vakinaisen henkilöstön vähenemisestä huolimatta henkilöstön kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta 111:llä. Vuonna 2021 palkattiin paljon määräaikaista henkilöstöä valtion koronatuella sekä lisättiin huomattavasti palkkatukijaksoja aiempiin vuosiin verrattuna.

Henkilötyövuosia kertyi vuonna 2021 yhteensä noin 3011, joten ne kasvoivat edellisvuodesta noin 241:lla eli 8,7 prosentilla. Vertailussa on otettava huomioon, että vuosi 2020 oli erittäin poikkeuksellinen. Lomautusten vähentävä vaikutus vuoteen 2020 oli 99 henkilötyövuotta. Lisäksi korona ja lomautukset vähensivät määräaikaisen henkilöstön käyttöä. Palkkatuella työllistettyjen määrä kasvoi edellisvuodesta lähes 55 henkilötyövuodella.

Eläkepoistuman hyödyntäminen on ollut viime vuosina keskeinen keino henkilöstömäärän vähentämisessä. Eläkkeelle siirtyi vuoden 2021 aikana yhteensä 86 työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä jätettiin täyttämättä 15 eli 17 prosenttia. Erityisen myönteistä oli täysien työkyvyttömyyseläkkeiden huomattava väheneminen edellisisistä vuosista.

Henkilöstömenot olivat vuonna 2021 yhteensä noin 155,6 milj. euroa, kun ne olivat vuotta aiemmin 143,0 milj. euroa. Henkilöstömenojen kasvun taustalla oli kunta-alan sopimuskorotukset, lomautusten vaikutus vuoteen 2020 sekä määräaikaisen henkilöstön ja palkkatuella työllistettyjen määrän kasvu.

Esihenkilöitä oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 176, mikä on 5,4 prosenttia koko henkilöstöstä. Kaupungin henkilöstöstä oli naisia 77 prosenttia ja miehiä 23 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 48,3 vuotta.
Henkilöstön sairastavuutta koskeva tunnusluku vuonna 2021 oli 17,0 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Tunnusluku pysyi edellisvuoden tasolla.

Uusi henkilöstöohjelma korostaa kuntatyön ihmisläheisyyttä

Kaupungin uusi henkilöstöohjelma valmistui toukokuussa. Siinä määriteltiin henkilöstöjohtamisen visioksi ”Rakkaudesta lajiin – me teemme Kouvolaa”. Sitoutunut ja sydämellään työtä tekevä henkilöstö on aktiivisesti rakentamassa kaupunkia yhdessä asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

− Määrittelimme henkilöstöohjelman yhteydessä hyvän johtamisen periaatteet Kouvolan kaupungilla ja mitä ne tarkoittavat toimintatapoina. Hyvän johtamisen periaatteidemme mukaisesti luomme selkeän suunnan yhdessä, toimimme arvostavasti, innostamme vaikuttamaan ja uudistamme asiakaslähtöisesti, kertoo Karhu.
Uuden henkilöstöohjelman tavoitteita ovat osaava ja riittävä henkilöstö, hyvinvoiva henkilöstö ja turvallinen työyhteisö sekä hyvä johtaminen ja osallistuva työyhteisö. Henkilöstöohjelma on ohjannut henkilöstöjohtamista ja sen kehittämistä kuluneen vuoden aikana.

Kouvolan kaupungin strategisia osaamisia määriteltiin syksyn aikana yhteisissä työpajoissa. Digitaalinen ja yhteen toimiva Kouvola -hankkeessa jatkettiin taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon prosessien automatisointia. Rekrytointiprosessia ja työnantajamarkkinointia kehitettiin. Kuntarekryyn rakennettiin toimialojen yhteistyönä Kouvolan kaupungin personoidut työnantajasivut. Kouvolan kaupungin sivut olivat vuonna 2021 neljänneksi kiinnostavimmat.

Työntekijöiden palautumiseen kiinnitettiin erityisesti huomiota

− Koronapandemian ja etätyösuositusten jatkuessa huomiota kiinnitettiin erityisesti palautumiseen. Aiheesta järjestettiin koulutusta. Toukokuussa laadittiin pelisääntöjä kokouksiin ja työpäiviin työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja työn tauottamisen helpottamiseksi, kertoo Karhu.

Etätyöohje uudistettiin joulukuussa. Etätyön määrää ei enää rajata, vaan etä- ja lähityötä on mahdollista vuorotella sen mukaisesti, mitä työtehtävät ja työn luonne edellyttävät. Etätyön lisäännyttyä yhteisöllisyyden ylläpitäminen on entistä tärkeämpää ja jokaisella työyhteisön jäsenellä on siinä keskeinen rooli.

Henkilöstöä palkittiin syksyllä koronapandemian aiheuttamasta lisätyöstä, palvelujen ja osaamisen kehittämisestä sekä joustavuudesta 100 euron henkilöstöedulla. Palkitseminen toteutettiin ottamalla käyttöön ePassi. Jatkossa henkilöstöetuja järjestetään sen kautta, jolloin jokainen työntekijä voi tukea omaa hyvinvointiaan parhaaksi katsomallaan ja omiin mielenkiinnon kohteisiinsa sopivalla tavalla

Marraskuussa toteutetun työhyvinvointikyselyn tulokset kehittyivät myönteiseen suuntaan. Kaupungin työyhteisöjen vahvuuksia olivat edellisvuosien tavoin työkaverit ja hyväksi koettu osaaminen. Eniten haasteita aiheuttavat kiireen kokemukset. Vastanneista 79 prosenttia suosittelisi Kouvolan kaupunkia työnantajana.

− Toimintaympäristössämme on tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon haasteita. Haluamme pitää työhyvinvointiasiat vahvasti agendalla myös jatkossa. Tavoitteenamme on tehdä Kouvolan kaupungista pito- ja vetovoimainen työpaikka, jossa on hyvä tehdä työtä – rakkaudesta lajiin, Karhu näkee.

Lue lisää: Henkilöstökertomus vuodelta 2021 esityslistan asiakohta (Dynasty)

Lisätietoja:
Päivi Karhu, henkilöstöjohtaja, p. 020 615 4001, paivi.karhu(at)kouvola.fi
Annamaija Saarela, henkilöstösuunnittelupäällikkö, p. 020 615 7231, annamaija.saarela(at)kouvola.fi

Sivun alkuun