Esitys kaupungin vuoden 2025 talousarviokehykseksi – säästökuuri jatkuu 

Julkisen rahoituksen väheneminen ja sote-uudistuksesta johtuvat valtionosuusleikkaukset edellyttävät Kouvolan kaupungin talouden sopeuttamista edelleen. Valtionosuuksien ja verotulojen arviot vuodesta 2025 eteenpäin ovat huonontuneet aiemmin ennakoidusta. Loppuvuodesta 2023 julkaistut valtionosuuslaskelmat tuovat kunnille sote-uudistuksesta johtuvat merkittävät lisäleikkaukset. Kouvolalle tämä tarkoittaa -10 miljoonan euron lisäsopeutustarvetta vuosina 2025–2028. Tiukkuutta taloudenpitoon tuo myös kaupungin vuoden 2024 tilikauden arvioitu alijäämän kasvu 800 000 euroa. Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 3. kesäkuuta Kouvolan kaupungin talousarviokehystä vuodelle 2025.

Kouvolan kaupungin talouden tasapainottaminen edellyttää edelleen tiukkaa talouskuria lähivuosina. Vuoden 2024 talousarvion yhteydessä laadittujen toimenpiteiden lisävaikutukset ovat noin -5 M€. Tämän lisäksi tarvitaan lisätoimenpiteitä taloussuunnittelukaudelle 2025–2028. Tavoite on -10 M€ vuoden 2028 tasossa. Vähenevä väestö alentaa kaupungin tulorahoituksen pohjaa, joten kaupungin tulee mitoittaa palvelunsa sen mukaisesti. 

TE-palvelut siirtyvät kaupungin vastuulle 

Vuonna 2025 suurin muutos on TE-palveluiden siirtyminen valtiolta kaupungin työllisyysalueen vastuulle. Uudistus rahoitetaan valtionosuuksien kautta. Kaupungin menojen arvioidaan lisääntyvän -12,6 milj. euroa ja valtionosuuksien kasvavan vastaavasti. 

Merkittävimmät muut talousarviokehykseen vaikuttavat muutokset ovat valtakunnallisten palkkaratkaisujen 3% vaikutus henkilöstömenoihin (-3,3 M€) sekä valtionosuuksien ja verotulojen vähäisempi kertymä. Eläkemaksujen tasausmaksun alenemisen vaikutus on +0,8 M€.  

Lisäsäästöjä haetaan kaupungin oman toiminnan sopeuttamisella ja palveluverkkoihin liittyvillä muutoksilla kuten palveluverkon tiivistäminen, palvelujen digitalisointi sekä palvelujen laadun ja laajuuden optimointi. Lisäksi hyödynnetään eläkepoistumaa ja noudatetaan tiukkaa henkilöstösuunnittelua sekä lisätään tilojen yhteiskäyttöä.  

Investointien tuotava säästöjä käyttötalouteen 

10 vuoden investointisuunnitelmaa on tarkasteltu kevään ajan ja sen työstäminen jatkuu edelleen. Investoinneiksi hyväksytään ainoastaan käyttötalouskustannuksiin säästöjä tuovat uudet investoinnit, elinvoimaa lisäävät investoinnit sekä muut välttämättömimmät korjausinvestoinnit. Infran korjausinvestointien osalta tulee pyrkiä tavoittelemaan kansallista keskitasoa korjausvelan osalta eli korjausvelan määrä ei saa suhteellisesti kasvaa Kouvolassa muita kuntia suuremmaksi. 

Valtuustoryhmiltä ohjausta talousarviovalmisteluun  

Talousarvioprosessiin on liitetty valtuustoryhmille suunnattu kysely talousarvion painopistealueista. Kyselyn tuloksia hyödynnetään toimielimien talousarviovalmistelussa. Valtuustoryhmien toimialoilla asettamia painopistealueita ovat mm. aktiivinen omistajaohjaus, edunvalvonnan kehittäminen ja kiinteistöjen hallinnan tehostaminen. Tavoitteena on yhdenmukaiset käytännöt ja toimintakulttuurin muutokset perusopetuksessa, liikkuva elämäntapa ja lähiliikunnan puitteiden ja matalan kynnyksen harrastusten sekä seurayhteistyön kehittäminen. Ensisijaisena investointikohteena ovat koulut. Painotus on käyttötalouskustannuksissa säästöä tuovissa investoinneissa.  

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 3. kesäkuuta Kouvolan kaupungin talousarviokehystä vuodelle 2025. Kehyspäätöksellä hallitus asettaa kaupungin toimielimille euromääräiset kehykset, joiden perusteella alkaa lautakuntien talousarviovalmistelu. Kehyksen puitteissa toimielimet päättävät talousarvioehdotuksensa ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. Lautakuntakohtaiset talousarvioesitykset ovat vuorossa alkusyksystä. Kaupunginhallitus käsittelee kokonaisuutta lokakuussa ja kaupunginvaltuusto päättää kaupungin ensi vuoden taloudesta marraskuussa 2024. 

Kaupunginhallituksen esityslista: Vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2028 taloussuunnitelman laadinnan kehys (Dynasty) 

Sivun alkuun